Skip to main content

Pressmeddelande: Bergaskogen och västra Runbyskogen skyddas i Väsby.

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:07 CET

När nu arbetet går vidare med Väsby sjöstad ges skogen i östra delen av Järvakilen ett juridiskt skydd för att bevara skogens värden för kommande generationer. Förslaget på gränsen för skogens utökade skydd är nu klart. Se bifogad bild. Frågan behandlas på kommande Miljö pch planutskott i kommunen den 16 mars. Beträffande sättrareservatets gräns föreslås den flyttas något samtidigt som det skyddade området ökar.

”Just nu utreder vi vilket eller vilka skyddsformer som lämpar sig bäst för Bergaskogen och Runbyskogen. Genom att skydda skogen säkerställs att Väsbyborna får nära till ett lättillgängligt skogsområde som med sina höga naturvärden ger en känsla av orördhet och trolsk miljö. Ett skydd för det här området ger en definitiv gräns mellan bebyggelse och den värdefulla naturmiljön som alla vill bevara” säger Maria Svanholm, natur- och vattenvårdssamordnare i kommunen. 

Bergaskogen och Runbyskogen är tätortsnära skog belägen centralt i kommunens västra delar. Skogen är välbesökt av Väsbyborna och bjuder på ett omväxlande och lättillgängligt naturområde i Järvakilen. Här finns möjlighet till rekreation, svamp- och bärplockning eller en skön promenad på någon av skogens alla stigar.
 
- Att ha skog med vildmarkskaraktär alldeles inpå tätorten är en oerhört fin resurs för Upplands Väsbys invånare, säger Maria Svanholm.

 Området är också en viktig del av Järvakilen i Stockholms läns nordvästra delar och ligger i närheten av det område som berörs av den fördjupade översiktsplan rörande Väsby Sjöstad som Upplands Väsby kommun arbetar med.

Naturreservatet i Sättra ligger också i Järvakilen och i samband med utvecklingen av Väsby sjöstad har kommunen ambitioner att skapa en bostadsmiljö som gränsar till naturreservatet. Sättraviken inrymmer idag båtklubbens båtupplag och gästhamn som sedan många år är bearbetad och inhägnad av båtklubben och därför inte är allmämänt tillgängligt för det rörliga frilutfslivet.

- I ambitionerna med Väsby sjöstad undersöker vi möjligheten att flytta gränsen på naturreservatet så att båtklubbens bearbetade och inhägnade yta hamnar utanför reservatsgränsen, säger Johan Magnusson, kommunalråd. Hela strandlinjen i Sättra och detta idag igenbommade område, inom naturreservatets gräns, kan därmed öppnas upp för det rörliga friluftslivet och ge plats för den planerade sjöstadens samlingsplats i viken med en öppen och utbyggd marina. Samtidigt föreslås att skydda andra värdefulla delar av skogen som gränsar till reservatet, men som idag ligger utanför reservatsgränsen. Det samlade området som skyddas blir på detta sätt större och skyddet föreslås omfatta även biologiska värden, avslutar Johan Magnusson. När Sättra naturreservat bildades den 31 juli 1970 inrättades det för att bevara rekreationsvärden, naturvärden samt kulturhistoria i området. Ytterligare en vinst är att miljön förbättras avsevärt i det område där båthamnen finns idag, samt att tillgängligheten till Mälarstranden ökar för alla. I bifogad bild visar vi det idag otillgänliga området i Sättra i förhållande till nuvarande reservatsgräns. 

För mer information, kontakta 
Johan Magnusson Kommunalråd, telefon: 073-910 40 43
Björn Eklundh Kommundirektör, telefon: 073-910 40 31
Maria Svanholm Natur- och vattenvårdssamordnare, telefon: 073-910 43 54

 Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, telefon: 073- 910 47 67

Fakta:   
Bergaskogen har högt biologiskt naturvärde och biologisk mångfald, vilket bekräftades i den naturinventering som kommunen gjorde 2008. Kommunen har också fått ett medborgarförslag om att bilda ett naturreservat. Medborgarförslaget innehåller en djupgående inventering av området utförd av Mats Karström, ledare för skogsgruppen Steget Före. Vid inventeringen påträffades 14 rödlistade arter och 18 signalarter.