Skip to main content

Revisorer följer upp Ett lärande Väsby

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:34 CET

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby drivs i samverkan med alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående och i en bred politisk enighet. När projektet nu följs upp av förtroendevalda revisorer visar rapporten att det är tydligt att kommunen lyckats med att starta ett konstruktivt samverkansklimat mellan kommunala och fristående skolor. Den uppmärksammar också att kommunikationen med lärare om projektets mål och uppdrag ytterligare kan stärkas och utvecklas.

– Väsbys lärare är nyckelpersoner i arbetet med att lyfta skolresultaten. Det är därför bra att de är tydliga med att de önskar mer insyn och involvering i projektet Ett lärande Väsby. Vi tar till oss detta och kommer framåt att arbeta närmare rektorer och lärare för att säkra ökad delaktighet, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det övergripande målet för all skolutveckling i Väsby är att alla elever ska bli godkända i alla ämnen och att höja skolresultaten generellt. Senaste mätningen från Skolverket visar en svagt uppåtgående trend för skolresultaten i Väsby.

Ett lärande Väsby är en del i detta arbete och är ett treårigt projekt som arbetar inom åtta delprojekt med prioriterade frågor som framkommit genom flertalet dialoger med t ex föräldrar, lärare, rektorer och föreningar. Flera av projekten har som uppdrag att förändra vissa strukturer, som till exempel hur kommunen tar betalt för skollokaler, hur vi kan skapa jämlikhet i skolorna kring digitalisering och hur ersättningsystemet för skolorna ska fungera för att ge mer stöd till skolor som behöver. 

I rapporten lyfts också fram att kommunen lyckats med att ta ett helhetsgrepp om skolsystemet men att projektet har pågått för kort tid för att tydliga resultat ska kunna uppvisas. Rapporten säger också att rektorerna känner sig insatta i arbetet och att flera av dem deltagit aktivt.

– Alla stora projekt mår bra av att granskas och de rekommendationerna som revisorerna ger oss i rapporten kommer vi att jobba vidare med. Det handlar bland annat om att skapa en tydlig förväntansbild av projektet och att i dialog med lärare och rektorer landa i hur och på vilket sätt de ytterligare vill inkluderas framåt, säger Anette Ömossa, projektägare.

Ett lärande Väsby i korthet
Ett lärande Väsby startades 2014 och pågår fram till 2016. Projektet är blocköverskridande och drivs i bred samverkan med alla inblandade, både fristående och kommunala verksamheter. Målen är att alla elever i Väsbys skolor når godkänt i alla ämnen och att lusten att lära ska finnas från förskola till gymnasium.

I projektet ingår åtta delprojekt som ska stödja en positiv skolutveckling och skapa förutsättningar på en övergripande nivå.

Åtta delprojekt:
Ledningsstöd för utveckling av förskola och skola
Den digitala lärmiljön
Barn och elever i behov av stöd
Nyanlända
Resultatuppföljning på alla nivåer
Lokalförsörjning
Ersättningsmodeller
Dialog för Ett lärande Väsby

Här finns revisionsrapporten:
http://www.upplandsvasby.se/2/utbildning-och-barnomsorg/ett-larande-vasby/nyheter/nyheter/2016-01-13-uppfoljning-av-ett-larande-vasby.html

För mer information:
Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anette Ömossa, projektägare, Ett lärande Väsby, 073-910 44 73
Linda Corsvall, chef kommunikation 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se