Skip to main content

Väsbyån lyfts fram

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 07:02 CEST

Väsbyån som rinner genom centrala Väsby kommer att lyftas och få en mer framträdande plats i det framtida stationsområdet och Väsby Entré.


Under dialoger om utformningen av stationsområdet och Väsby Entré framkom en önskan om att utveckla den centrala stadskärnan och lyfta gröna element, däribland Väsbyån. Förarbetet har nu inletts och själva ombyggandet av ån väntas vara i gång 2018.

– Att flytta och frigöra ån är ett av de första stegen i utvecklandet av stationsområdet och skapandet av Väsby Entré. Visionen är att vattnet ska skapa en rofylld och levande urban miljö för väsbyborna. Omläggningen av Väsbyån skapar förutsättningar för det, säger Ann-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Väsbyån blir ett viktigt inslag i stadsmiljön och kommer att få en mer utpräglad plats i gaturummet.

Väsbyån är i dagsläget kulverterad under den befintliga bussterminalen. Planen är att ån friläggs utmed Industrivägen. Överdäckning är endast aktuell vid bussarnas in- och utfart till terminalen. Gångbroarna över ån kommer att utformas så att vattenkontakten inte bryts, därmed skapas större förutsättning för biologisk mångfald.

Kommunen har påbörjat arbetet med att söka miljödom hos mark- och miljödomstolen för att få klartecken om att påbörja arbetet med ån 2018. Det tas även fram en miljökonsekvensbeskrivning för vattnet och djur- och växtliv inventeras. Extra viktigt är det att se till att det inte uppstår några vandringshinder för den rödlistade fisken asp som lever i ån.

Tidigare mätningar i ån och kringliggande områden har visat på förhöjda värden av det svårnedbrytbara ämnet PCB. Kommunen håller just nu på med ytterligare mätningar och ser över behovet av åtgärder.

För mer information:
Ann-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré: 073-910 46 29
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se