Skip to main content

Uppsala Vatten återför viktig fosfor till jordbruket

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 13:00 CEST

I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

När avloppsvatten renas bildas avloppsslam, en produkt som innehåller för jordbruket värdefull näring i form av fosfor, kväve, viktiga mikronäringsämnen och mull.

– Eftersom fosfor är en ändlig resurs är det så viktigt att så mycket som möjligt stannar i kretsloppet. Utan tillräckliga mängder fosfor krymper skördarna, säger Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

Slammet från Kungsängsverket, Uppsalas avloppsreningsverk, är sedan 2013 certifierat enligt Revaq, ett system som säkerställer att slammet uppfyller ställda krav från myndigheter, jordbrukare, livsmedelsbranschen och konsumenter.

Fakta

Fosfor är ett icke-metalliskt grundämne i gruppen kväveämnen som är livsnödvändigt för alla växter och djur. Det en ändlig resurs som är nödvändig för att liv ska uppstå, och inga växter eller grödor växer utan fosfor.

Fosfor tillförs åkermark genom konstgödsel, vilket gör oss beroende av att bryta stora mängder fosfor i gruvor och sedan sprida det på åkrar i form av handelsgödsel.

I Sverige finns ett nationellt mål att minst 60 % av fosforföreningarna från avloppsvattnet ska användas som växtnäring 2015. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Kommentarer (6)

  och vad innehåller detta slam utöver fosfor?

  - Magnus - 2015-08-29 10:45 CEST

  Komiskt att kommunen själv dock inte vill köpa maten där slammet sprids. Istället väljer kommunen att upphandla ekologiskt där slamspridning är förbjuden. Så att kommunen agerar på så sätt att den gärna sprider slam på omkringliggande åkermark men vägrar att köpa maten därifrån, logiskt eller hur??

  - Peter - 2015-08-31 10:34 CEST

  Magnus:

  Slammet innehåller mycket av det vi omger oss med i vår vardag. Det innebär att både nyttigheter såsom fosfor, kväve och mikronäringsämnen finns vid sidan av halter av tungmetaller. Prover tas på slammet varje dag och analyseras varje månad för att kunna kontrollera att det uppfyller de regler och krav som ställs. Mer detaljerad information finns i miljörapporten för Kungsängsverket, som du kan hitta på uppsalavatten.se.

  - Caroline Holm - 2015-09-01 13:57 CEST

  Peter:

  Ekologiskt jordbruk innebär bland annat regler kring djurskötsel, förbud mot användning av handelsgödsel och mot användning av kemiska bekämpningsmedel. Med ekologiska produkter undviker man därför bland annat rester av kemiska bekämpningsmedel i maten.
  Inte heller slamspridning är godkänt i ekologiskt jordbruk inom EU idag. Frågan om att tillåta slamanvändning debatteras dock även där, eftersom det finns ett stort behov av att återcirkulera den fosfor som redan finns i systemet.

  - Caroline Holm - 2015-09-01 13:58 CEST

  tack för svaret. finns det inget sätt att utvinna fosforn från slammet, så att man slipper tilföra massa oönskade ämnen i åkerjorden?

  - Magnus - 2015-09-01 16:28 CEST

  Magnus:

  Det pågår forskning på olika metoder för att återcirkulera näringen från slam. En sådan är slamförbränning med utvinning av fosfor direkt ur askan. Teknikerna är inte fullt utvecklade och det finns ingen metod som används i fullskala i Sverige idag.

  - Caroline Holm - 2015-09-04 13:18 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy