Skip to main content

Uppsala kommun delar ut två jämställdhetsstipendier

Evenemang

02
MAY
Atrium konferens.
 

Uppsala kommun delar ut jämställdhetsstipendier: Kvinnor Visar Vägen och Framtidens Man.

Årets stipendiater är nu utsedda av kommunstyrelsens utskott för demokrati, integration och jämställdhet. Kvinnor Visar Vägen delas mellan Shahla Hafid och Malin Persson. Stipendiet Framtidens Man tilldelas Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala. Stipendieutdelningen äger rum 2 maj kl 14.30 i Atrium konferens.

Uppsala kommun delar sedan tjugo år tillbaka årligen ut två jämställdhetsstipendier; Kvinnor Visar Vägen och Framtidens Man. Stipendierna tilldelas personer eller organisationer som på olika sätt arbetat för ökad jämställdhet i Uppsala. Stipendierna är på 10000 kronor vardera.

Kvinnor Visar Vägen

Shahla Hafid är aktiv inom föreningsliv på såväl lokalt, nationellt och internationellt plan och huvudsakligen inom området kvinnors och barns rättigheter. För närvarande arbetar hon med det internationella projektet ”Hapsa Khans Solidaritetsnätverk” som innebär att stödja och informera kvinnor och barn i Irak om mänskliga rättigheter och demokrati. Shahla ger inspiration till andra kvinnor som vill driva förändringsarbete. Hon är en förebild som motiverar och uppmuntrar och delar med sig av de kunskaper hon förvärvat under alla år med ideellt föreningsarbete. Shahla Hafid är inte bara en förebild för andra kvinnor, hennes engagemang har betytt mycket för kvinnor i Uppsala och Sverige.

Malin Persson valde tidigt att utmana stereotypa föreställningar om utbildnings- och yrkesval för kvinnor, genom att först utbilda sig till pilot vid Trafikflygarhögskolan och därefter civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Vid 34 års ålder rekryterades hon till jobbet som baschef på SAS Commuter , med personalansvar för kaptener, de allra flesta män och alla äldre än Malin. Malin har, tillsammans med sina chefer på SAS Commuter , sänt starka signaler om att det är fullt möjligt att vara kvinna med familjeplaner och samtidigt göra karriär även i mycket mansdominerade verksamheter. Genom sitt arbete på SAS Commuter är Malin en förebild som visar vägen för andra kvinnor och ger andra mansdominerade arbetsplatser en signal om att det går att bryta könsrollsmönster och rekrytera kvinnor till höga chefsposter.

Framtidens Man

Med mycket kort startsträcka initierades nätverket för att agera mot mäns våld mot kvinnor. Nätverket sprider kunskap om kvinnors utsatthet men också kunskap om professionella åtgärder riktade till männen. Med personligt engagemang har männen i nätverket arbetat för att värna kvinnofrid. Nätverket har lyckats mobilisera inneboende krafter hos vanliga män att ta aktiv del i kampen mot våldet. Framtidens man är en jämställd man och medlemmarna i Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala verkar tillsammans och var och en för sig för ökad jämställdhet. Framtidens man är här.

För mer information

Gro Hansen, mångfaldsstrateg, Kommunledningskontoret, telefon 018 – 727 59 23