Skip to main content

Bostadsförsörjningsplanen inom äldreomsorgen godkänd

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 11:55 CET

Äldrenämnden har godkänt bostadsförsörjningsplanen för perioden 2016-2020 och samtidigt gett äldreförvaltningen i uppdrag att utreda behov och efterfrågan på särskilt boende utanför Uppsala tätort. Detta med utgångspunkt från kommunens landsbygdsstrategi.

Bostadsförsörjningsplanen visar på behoven av lägenheter inom särskilt boende på kort och lång sikt. Den utgör ett underlag för planering av nya bostäder med fokus på bostadsförsörjning för den äldre målgruppen i Uppsala kommun.

Kartläggningen som redovisas in planen visar en stor ökning av antalet äldre personer under perioden. Utbyggnadstakten motsvarar närmare ett särskilt boende per år, fram till år 2020. En rad omständigheter kan dock påverka prognosen. Till exempel kan medicinska framsteg, förändring i den äldre befolkningens levnadsvanor samt ökade förebyggande insatser påverka behovsutvecklingen.

– Inom kommunen finns idag en relativt god balans mellan den geografiska spridningen av äldre i kommunen och förekomsten av boenden för äldre. Men vi har sett en påtagligt högre efterfrågan från äldre och deras anhöriga kring boende inom Uppsala tätort. Vi vill därför undersöka fördelningen av boenden mellan tätort och landsbygd mer ingående, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Särskilt boende inom kommunen tillhandahålls av både privata utförare och i kommunens egen regi. Det finns ett fortsatt intresse från privata aktörer för etablering av nya särskilda boenden inom och utom Uppsala tätort. Det är därför viktigt att det finns gemensamma långsiktiga spelregler för samverkan mellan privata och offentliga aktörer, ett arbete som kommer att genomföras under 2016.

För mer information

Monica Östman, ordförande äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon: 018–727 13 09
E-post: gunnhenny.dahl@uppsala.se