Skip to main content

Kommunens ekonomi bättre än prognos

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 14:29 CET

Uppsala kommun lyckades i stort sett att hålla sin budget förra året. Enligt den senaste prognosen från augusti 2015 skulle kommunens verksamheter och nämnder göra ett underskott på 46 miljoner kronor. När resultatet för 2015 nu är klart har kommunen lyckats vända underskottet till ett överskott på 56 miljoner kronor.

Sammanlagt hade Uppsala kommun under förra året nettokostnader på 9 806 miljoner kronor, vilket var mindre än de budgeterade nettokostnaderna på 9 881 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen 2015 var 2,6 procent, vilket är lägre än Sveriges kommuner och Landstings, SKL:s, uppgifter om volym- och prisutveckling i kommunal sektor.

Efter så kallade jämförelsestörande poster blir det ekonomiska resultatet minus 50 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster är kostnader och intäkter av engångskaraktär.

– Vi har ett tufft ekonomiskt läge i kommunen och mycket hårt arbete återstår ute i våra förvaltningar och verksamheter för att vända utvecklingen. Men årets resultat visar att det går att få kontroll över kommunens kostnader och jag är full av tillförsikt att vi kommer att lyckats med det långsiktiga förändringsarbete som nu har inletts för att stärka kommunens ekonomi, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens nämnder har under 2015 haft tuffa effektiviseringskrav. Vissa nämnder redovisar ett överskott och har alltså haft lägre kostnader än budgeterat. Äldrenämnden redovisar ett överskott på 12 miljoner kronor, utöver ett effektiviseringskrav på 20 miljoner kronor. Inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningens nämnder finns överskott med sammanlagt 38 miljoner kronor. Exempelvis har kostnaderna för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) minskat med 19 miljoner kronor jämfört med 2014. Även produktionsstyrelserna Vård & Omsorg och Teknik & Service har effektiviserat produktionen under året och gör ett överskott på 23 miljoner kronor respektive 29 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 18 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring från augustiprognosens underskott på 77 miljoner kronor. Bland de nämnder som redovisar ett underskott för 2015 finns även omsorgsnämnden vars underskott på 31,9 miljoner kronor till största del beror på utökade kostnader för LSS-boenden. Socialnämndens kostnader inom institutionsvården har ökat kraftigt och nämnden redovisar ett underskott på 25,6 miljoner kronor.

Kommunens intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning blev 73 miljoner kronor lägre än budgeterat under 2015 beror huvudsakligen på att skatteunderlagets utveckling var sämre än förväntat 2014 vilket påverkat 2015. Kommunens budgeterade intäkter bygger på prognoser från SKL.

– Uppsala och hela den svenska kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar med en åldrande befolkning. Samtidigt ställer Uppsalas tillväxttakt krav på framtida investeringar inom infrastruktur och välfärdsservice. Sammantaget innebär detta ett fortsatt hårt arbete med resultatförbättrande åtgärder för en ekonomi i balans i framtiden, säger Marlene Burwick.

För mer information

Ylva Opard, t f ekonomidirektör
Telefon: 018-727 63 48, 073-432 16 87

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34