Skip to main content

Modersmålsundervisningen i förskolan ska stärkas

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 11:27 CEST

Under ett antal veckor har synpunkter inhämtats från föräldrar och medarbetare kring modersmålsstödets organisering i förskolan. Ökat fokus på barnens användning av modersmålet i vardagen, nya språkstödjande tjänster och modersmålsstöd av modersmålspedagoger utifrån barnens behov är huvudpunkterna i det färdiga förslaget som nu presenteras. Majoritetens förslag ska stärka förskolebarns modersmål genom att språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen. Beslut fattas i utbildningsnämnden den första juni.

Utifrån inhämtade synpunkter och de positiva erfarenheterna att arbeta med ett mer integrerat modersmålsstöd i förskolan presenterar den politiska majoriteten nu sitt förslag på hur modersmålsundervisningen ska organiseras. Förslaget syftar till att stärka barns modersmål genom att se till att språket används i meningsfulla sammanhang i barnens vardag. Det syftar också till att möjliggöra för barn med fler än två modersmål att utvecklas, liksom för alla barn oavsett modersmål att lära sig om andra kulturer och språk.

Förslaget till organisering innebär att två nya funktioner inrättas, Den första funktionen utgörs av kultur- och språkpedagoger som ska stödja personalen i förskolan för att integrera arbetet med kulturell identitet och modersmål i den dagliga verksamheten. Den andra funktionen ska ha till uppgift att ge stöd i modersmålet till det enskilda barnet som behöver det.

- Vårt förslag innebär att förskolans uppdrag att stärka barns modersmål förtydligas och att förskolan ges stöd att genomföra uppdraget. På så vis kan vi få till ett modersmålsstöd som kommer närmare barnens vardag och förskolans ordinarie verksamhet. säger Linda Eskilsson (MP), vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i förskoleutskottet.

Behovet av modersmålsstöd avgörs av förskolläraren med stöd av modersmålspedagog. Förskolan beställer därefter stödet, som ska utgå från förskolans övriga planering.

- Istället för att som i dag ha en separat modersmålsenhet för arbete i förskolan, innebär vårt förslag att vi samlar arbetet i en gemensam enhet tillsammans med Språkskolan som i dag arbetar med grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Den nya enheten ska arbeta med modersmålsstöd för barn 0-19 år, säger Linda Eskilsson.

Barn som tillhör minoritetsspråken har rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk. Förskolläraren ska beställa stödet och stödet ska utgå från förskolans planering.

Beslut i ärendet fattas av utbildningsnämnden den 1 juni.

För mer information

Linda Eskilsson (MP), vice ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 16 75

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79