Skip to main content

Ny plan för samordnat mottagande och snabb etablering

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 14:24 CET

Antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Uppsala har ökat kraftigt under 2015 och var i januari 2016 nära 4000 personer, varav många ensamkommande barn. För att skapa ett effektivt mottagande och en snabb etablering för de människor som har kommit till Uppsala har kommunstyrelsen fattat beslut om en handlingsplan. I planen finns åtgärder och insatser för bland annat skola och utbildning, bostäder, fritidsaktiviteter och arbetsmarknad.

– Den senaste tidens stora flyktingströmmar till Europa och Sverige innebär en stor utmaning för hela samhället, inte minst kommunerna. Därför känns det bra att vi har en bred politisk samsyn om den handlingsplan som kommunstyrelsen nu har fattat beslut om. Uppsala ska vara en välkomnande kommun och vi har goda förutsättningar att ge människor på flykt en ny framtid, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

– De som har kommit hit vill jobba och bidra till samhället. Men vi måste bli bättre på att ta tillvara på kompetensen som finns hos kommunen samt bland de som kommit hit. I den handlingsplan som vi nu presenterar finns en rad åtgärder för att på ett samordnat sätt ordna bostäder, skolplatser, fritidsaktiviter och en snabb etablering för våra nya Uppsalabor, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för flyktingfrågor.

I handlingsplanens åtgärdspaket för att skapa bostäder finns bland annat förslag om att ingå avtal om blockförhyrning med privata byggbolag och att inventera byggbar mark. Det kan även bli aktuellt med nya ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen. Ett mål är att skapa en kommunalt förvaltad bostadssocial resurs med 1 000 bostäder.

Inom utbildningsområdet fokuserar handlingsplanen på att lösa behovet av nya skollokaler och att säkra personalbehovet. Bland annat ska möjligheten att införa undervisning på helger, kvällar och ferier utredas. En annan åtgärd är att förstärka elevhälsan.

Inom området mottagande och arbetsmarknad har kommunen bland annat skapat en gemensam mottagning för nyanlända och inlett ett arbete för att kvalitetssäkra familjehem, kontaktpersoner, gode män och andra personer med förtroendeuppdrag.

För att ordna fritidsaktiviteter, inte minst till alla de ensamkommande barn som har kommit till Uppsala, finns åtgärder för att skapa nätverk med föreningar och studieförbund. Fler mötesplatser med exempelvis möjlighet till läxläsning ska skapas och fler feriearbeten och andra aktiviteter under sommarlovet.

Kommunstyrelsen har även beslutat att avsätta nio miljoner kronor under en treårsperiod som föreningar och samfund kan ansöka om för insatser och projekt för flyktingar. Pengarna tas från det extra statsbidrag som kommunen har fått för att hantera flyktingmottagandet.

För mer information

Anders Fridborg, enhetschef för samordning av flyktingfrågor
Tel: 0708-56 21 36

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande

Tel: 018-727 13 34

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för flyktingfrågor
Tel: 076-137 78 79