Skip to main content

Kvinnliga chefer dubbelt så stressade som sina manliga kollegor

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2012 13:32 CET

Kvinnliga chefer i Stockholm är dubbelt så stressade som män i samma position. Och fyra gånger fler kvinnor än män uppger att de är stressade varje dag. Det visar en färsk undersökning som utbildning.se har gjort bland chefer i Stockholm med akademisk bakgrund.

Cheferna fick frågan hur ofta de känner sig stressade. 44,5 procent svarade att de är stressade ibland, 28,7 procent att de är stressade flera gånger per vecka och 15,8 procent att de är stressade varje dag. Endast 11 procent svarade att de aldrig är stressade.

Bland de som uppger att de är stressade varje dag, 15, 8 procent,  är kvinnorna klart överrepresenterade. Fyra gånger fler kvinnor än män har angett det svaret.

Dubbelt så många kvinnor som män har svarat att de är stressade varje vecka. Männen svarar istället i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor att de bara sällan är stressade.

Pernilla Alexandersson är verksamhetschef på konsultföretaget Add Gender som erbjuder affärsinriktad jämställdhet.

- Som jämställdhetsexpert får man akta sig för att dra förhastade slutsatser kring att kvinnliga chefer har ett högre stresspåslag än män. Kvinnliga chefers stress måste förstås inte bottna i hemförhållande bara för att statistik visar att kvinnor överlag tar ett större ansvar för hemarbetet. Cheferna i undersökningen har ju svarat att den största anledningen till stress är otillräckligt stöd i arbetet och otydliga mål. Detta slår i viss utsträckning annorlunda på kvinnor jämfört med män, överlag. Det beror på de budskap man får som man respektive kvinna gällande hur man ska vara som person, hur man ska bete sig och hur man ska prioritera och agera som chef, säger Pernilla Alexandersson.

Vad beror stressen på?
De chefer som ofta känner sig stressade anger i högre grad att de saknar ett bra stöd från sin egen chef än de som inte är stressade.  

Hälften av cheferna svarar att otydliga mål eller förväntningar gör dem stressade. Hälften svarar också att en hög arbetsbelastning bidrar till stress. Andra faktorer som skapar stress är underbemanning, 20 procent och konflikter, 19 procent. Cheferna hade möjlighet att kryssa för flera alternativ. Andra faktorer som uppges som stressade är att vara tillgänglig nästan dygnet runt, höga förväntningar i kombination med att inte kunna kontrollera sitt eget arbete, svåra samtal med medarbetare och tidskrävande tidsrapportering utan tydligt syfte.

De flesta cheferna ägnar halva eller mer än halva tiden åt egna arbetsuppgifter istället för att leda medarbetarna. Bara 25 procent ägnar mer tid åt att leda andra. Undersökningen visar att ju fler egna arbetsuppgifter vid sidan om ledarskapet desto mer ökar stressen.

Att inte hinna med att leda andra visar sig vara en stressfaktor i sig.  61,5 procent säger att de inte har tillräckligt med tid att ägna sig åt själva ledarrollen eller att tiden för hur mycket tid de har varierar.

Hur stort personalansvar man har verkar däremot inte ha någon betydelse för stressnivån. Personer med ansvar för över 50 medarbetare är inte mer stressade än de som ansvarar för endast fem medarbetare.

Chefer saknar bra nätverk
44 procent av cheferna i undersökningen vill ingå i ett större eller bättre nätverk, 33 procent efterlyser mer kompetensutveckling och 39 procent  vill ha bättre stöd från sin chef.

Per Henrikson som är utvecklingschef på Jusek vet att chefer ofta behöver extra stöd i form av ett nätverk.

- När man går in i chefsrollen upptäcker man att det är många frågeställningar som man har behov av att bolla med andra chefer utanför den egna organisationen Det kan handla om relationer till medarbetare eller andra chefer på företaget, hur man kan agera i en ny situation, funderingar kring den egna karriären eller etiska problem. När man blir chef över gamla arbetskamrater ökar också behovet av att skaffa sig nya professionella kontaktytor utanför företaget. På våra chefsseminarier inbjuder vi medlemmarna att vara med i nätverk och responsen är alltid väldigt stor.

Cheferna fick fritt fylla i om det är något de saknar i sitt arbete. Några svar som återkom var: mer tid för är refelektion, coachning, tydligare organisation och mål samt bättre utbyte internt mellan chefer. Av de chefer som är mest stressade saknar en större andel i första hand bättre stöd från sin egen chef.

Varför vill cheferna vara chefer?
Trots stundvis tuffa villkor svarade en övervägande majoritet att de vill jobba som chefer för att kunna utveckla både organisationen och medarbetarna. Cheferna är intresserad av människor och tycker om att coacha andra. Förutom att motivera sina medarbetare svarar många att de vill kunna göra skillnad och att de vill arbeta strategiskt. De många och ibland långa svaren på varför man vill vara chef tyder på ett stort engagemang bland de som deltog i enkäten.

__________________________________________

Fakta om deltagare i enkäten
42 % män
58 % kvinnor

45,5 % äldre än 45 år - alltså nästan hälften
24,2 % 35-39 år
20 % 40-44 år
10 % 34 eller yngre

Nästan alla, 92 %, har personalansvar.
De flesta, 28 %, har ansvar för mellan 6-10 personer.

Undersökningen gjordes under hösten bland 102 chefer i Stockholm med akademisk bakgrund.
__________________________________________

För mer information kontakta
Nina Cederkvist
08 - 509 106 67

utbildning.se driver Sveriges ledande söktjänst för kompetensutveckling med 100 000 unika besökare varje månad. På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra kompetensutveckling. utbildning.se ingår i Educations.com Media Group som i dag har ca 100 medarbetare med verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Holland.

utbildning.se driver Sveriges ledande söktjänst för kompetensutveckling med 100 000 unika besökare varje månad. På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra kompetensutveckling. utbildning.se ingår i Educations.com Media Group som i dag har ca 100 medarbetare med verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Holland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera