Skip to main content

Frågor och svar om ”Ledaren i Mig” på Matteusskolan

Nyhet   •   Dec 02, 2013 09:09 CET

Utbildningsprogrammet ”Ledaren i Mig” implementerades på Matteusskolan våren 2013. Med anledning av rapportering i medier ges här en bakgrund.

 

”Ledaren i Mig” är en 3-års process som förstärker personal och elever i personligt ledarskap och ökar deras färdigheter. Samtliga elever på skolan, liksom all personal genomgår en utbildning för att utveckla goda ledaregenskaper med hjälp av sju goda vanor. Dessa vanor utgör grunden i utbildningen, som fokuserar på att lyfta fram och utveckla det bästa hos varje enskild elev och hela skolan.

De sju goda vanorna är

·  Vana 1 – Vara proaktiv – ditt val är viktigt.

·  Vana 2 – Börja med målet i sikte – ha en plan.

·  Vana 3 – Göra det viktiga först – skolan etc.

·  Vana 4 – Tänk vinna – alla kan bli nöjda.

·  Vana 5 – Försöka att förstå först – lyssna innan du pratar.

·  Vana 6 – Skapa synergi – tillsammans är vi bättre.

·  Vana 7 – Vässa sågen – göra saker för att må bra.

 
Programmet vänder sig främst till elever i åldersgruppen 6-12 år och startar med en införande period för att sedan integreras i all undervisning och verksamhet i skolan.

Kritik har riktats mot programmet av en föräldragrupp. Rektorn vid Matteusskolan, Jan Aili, har informerat om hur skolan kommer att arbeta med ”Ledaren i Mig” såväl innan implementeringen av programmet som löpande via skolans webbplats.

 

Frågor och svar

Vad är ”Ledaren i Mig”?

”Ledaren i Mig” är en 3-års process som förstärker personal och elever i personligt ledarskap och ökar deras färdigheter.

Samtliga elever på skolan, liksom all personal genomgår en utbildning för att utveckla goda ledaregenskaper med hjälp av sju goda vanor. Dessa vanor utgör grunden i utbildningen, som fokuserar på att lyfta fram och utveckla det bästa hos varje enskild elev och hela skolan.

De sju goda vanorna är

·  Vana 1 – Vara proaktiv – ditt val är viktigt.

·  Vana 2 – Börja med målet i sikte – ha en plan.

·  Vana 3 – Göra det viktiga först – skolan etc.

·  Vana 4 – Tänk vinna – alla kan bli nöjda.

·  Vana 5 – Försöka att förstå först – lyssna innan du pratar.

·  Vana 6 – Skapa synergi – tillsammans är vi bättre.

·  Vana 7 – Vässa sågen – göra saker för att må bra.

 
Programmet vänder sig främst till elever i åldersgruppen 6-12 år och startar med en införande period för att sedan integreras i all undervisning och verksamhet i skolan.

Varför används ”Ledaren i Mig” på Matteusskolan?

Matteusskolans rektor och ledning är angelägna om att främja elevernas lärande och att varje elev ska kunna leda sig själv genom att känna sig själv och stå för den han/hon är. Skolan har följt olika forskare i vad för slags verktyg och kompetenser som eleverna kommer att ha nytta av. Att leda sig själv är en av alla de kompetenser som forskarvärlden är överens om är viktig i dagens samhälle liksom i framtiden. Resultatet blev att Matteusskolans ledning beslöt att införa ”Ledaren i Mig” på Matteuskolan. ”Ledaren i Mig” är ett av skolans fyra ben för att främja elevens lärande och möjlighet till att forma sitt liv. De tre andra är drama som metod, digitala verktyg och att lära sig konflikthantering.

Finns det fler skolor som använder ”Ledaren i Mig”?

Bland Stockholms stads kommunala skolor är det endast Matteusskolan som använder programmet ”Ledaren i Mig”.

Däremot finns det skolor i andra kommuner som använder sig av ”Ledaren i Mig”, bland annat i Falun, Huddinge och Karlskrona. Och i världen räknar man med att nästan 2 000 skolor använder ”Ledaren i Mig”.

Får skolorna i Stockholm använda vilka program de vill?

Det är viktigt att vi har en skola som förmår ta lärandet långt för många väldigt olika sorters elever med olika livserfarenheter. Den skolan kan inte se likadan ut för alla. Vårt uppdrag är att fokusera på elevernas lärande och det är bland annat rektors pedagogiska ansvar att kontinuerligt utveckla och förbättra.  Därför måste såväl skolor som enskilda lärare tillåtas att pröva nya vägar. Allt med syftet att bidra till den bästa skolan för varje elev. Det är självklart att program och metoder följer läroplanens värdegrund och är politiskt och religiöst oberoende.

Hur upphandlades ”Ledaren i Mig”? Vad kostade programmet och vem betalar, dvs. skolan själv eller centralt från utbildningsförvaltningen?

Enligt Utbildningsnämndens delegationsordning har rektor delegation för inköp upp till 600 000 kronor. Inköp av programmet kostade 595 000. Till detta kommer kostnader för utbildningar och vikarier. Totalt har ”Ledaren i Mig” kostat 800 000 kronor. Detta är kostnader som skolan själv betalar.

Har programmet ”Ledaren i Mig” upphandlats enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)?

Enligt Utbildningsnämndens delegationsordning har rektor delegation för inköp upp till 600 000 kronor. Matteusskolans rektor beslöt att köpa programmet ”Ledaren i Mig” från företaget Radical Change Sweden AB då det enbart fanns ett företag som erbjöd denna utbildning. Utbildningsförvaltningens ekonomienhet kommer att utreda om detta skett enligt LOU. 

Hur har vårdnadshavarna informerats om att skolan beslutat använda programmet ”Ledaren i mig”?

Skolan har hösten 2013 inbjudit till föräldramöte där både rektor och lärarlag deltagit. Den presentation som då gavs finns att läsa på skolans webbplats. Våren 2013 gick information ut direkt till vårdnadshavarna och via rektors veckobrev har också information funnits att hämta om programmet ”Ledaren i Mig”.

En del föräldrar menar att programmet strider mot skollagen och att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Matteusskolans rektor Jan Aili är angelägen om att programmet ”Ledaren i Mig” inte strider mot skollagens krav om att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jan Aili har därför, i samband med Skolinspektionens tillsyn av Stockholms stads kommunala grundskolor, bett Skolinspektionen att granska Matteusskolans användning av programmet ”Ledaren i Mig”.

Om en stor grupp av vårdnadshavarna inte är trygga med att Matteusskolan driver programmet ”Ledaren i Mig” ska då skolan fortsätta att använda programmet?

Det är viktigt att ha en regelbunden dialog med vårdnadshavare, elever och personal om skolan och dess verksamhet. Matteusskolans rektor och ansvariga grundskolechef kommer att bjuda in vårdnadshavarna till elever i åk 2 till ett möte för att diskutera och reda ut frågor som rör programmet ”Ledaren i Mig”.

Om vårdnadshavare inte anser att programmet ”Ledaren i Mig” är bra, och har svårt att omfattas av programmets innehåll, kan då barnet/barnen få byta skola?

Vi försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavares önskemål vad gäller sitt barn/sina barns skola. I en dialog med vårdnadshavaren försöker vi hitta den bästa lösningen för eleven.

Om man har ett barn som ska börja 6-års/förskoleklass till hösten, och om familjen bor i Matteus upptagningsområde, kommer barnet att hamna där då, även om vårdnadshavaren aktivt söker andra alternativ?

Alla barn som är folkbokförda i Stockholms stad är garanterade att få en plats i förskoleklass. Så långt möjligt försöker utbildningsförvaltningen att tillmötesgå vårdnadshavarnas val av förskoleklass.

En del vårdnadshavare är oroliga för att ”Ledaren i Mig” tar lektionstid från det eleverna ska lära sig enligt läroplanen.

Matteusskolan har inga ”Ledaren i Mig”-lektioner i sin läroplan. Det finns en förutbestämd timplan som skolan har att följa. Och precis som alla andra skolor arbetar Matteusskolan med att eleverna har tid med sin mentor och tid för att arbeta med värdegrundsfrågor som gäller på skolan. ”Ledaren i Mig” är ett sätt att synliggöra målet med lektionen och samarbeten som sker i klassen och finns därför integrerat i samtliga ämnen.

Till programmet hör en föräldraguide som skolan skickar hem till vårdnadshavarna. En del vårdnadshavare är kritiska mot detta och ifrågasätter att skolan på detta sätt ska ha synpunkter på hur vårdnadshavarna uppfostrar sina barn.

Föräldraguiden är ett material som ger vårdnadshavarna kunskap, tips och råd kopplat till skolans arbete med ”Ledaren i Mig”. Guiden innehåller aktiviteter för vårdnadshavarna och deras barn.Aktiviteterna är kopplade till de 7 vanorna. Guiden är inte ett material som vill styra hur familjerna lever eller uppfostrar sina barn. Föräldraguiden skickades ut efter önskemål från vårdnadshavare som ville ha ytterligare information om ”Ledaren i Mig”.