Skip to main content

Leken lirar bra med läroplanen

Nyhet   •   Dec 17, 2013 13:37 CET

Personalen på fritidshemmet Björnboet på Tallkrogens skola är i full färd med att synliggöra kopplingen mellan praktik och styrdokument.
– Det handlar om att sätta ord på det vi gör. Vi lyfter fram positiva exempel och inspirerar varandra, säger arbetslagsledaren Jan Henke i LÄRA Stockholm.

Att fritidshemmets verksamhet är viktig för hela skolan har bland annat slagits fast i en rapport från utbildningsförvaltningen. De framgångsrika skolorna kännetecknas av ett väl fungerande samarbete mellan skola och fritidshem, en arbetslagsorganisation som underlättar samarbete och att fritidshemspersonalen tar ansvar för olika delar i skolarbetet. Allt för att stötta elevernas måluppfyllelse.

Samtidigt visar inspektioner och utvärderingar att det finns behov av att höja kvaliteten i
fritidshemmens verksamhet. På Tallkrogens skola är man i full gång. Fritidsverksamheten
har en fungerande samverkan med skolan, gemensamma utvecklingssamtal och
planeringstid. Nu ligger fokus på att synliggöra kopplingen mellan styrdokument
och praktik. Men också att sätta ord på det som görs.

– Vi måste ha en målstyrd, likvärdig verksamhet, där vi utifrån läroplan och allmänna råd beskriver varför vi gör detta, säger Jan Henke, arbetslagsledare och huvudansvarig för fritidsverksamheten.

I detta arbete utgår de bland annat från utbildningsförvaltningens plan för att utveckla fritidshemmen. Men också Skolverkets allmänna råd, Lärarförbundets förslag på läroplan för fritidshem och Lgr 11. Fyra representanter, en från varje avdelning, träffas en gång i månaden i en utvecklingsgrupp och all personal involveras under pedagogiska kvällsmöten. Stadens nätverk, där representanter från alla skolor träffas och utbyter erfarenheter, är ett stort stöd.
– Vi lyfter fram positiva exempel och inspirerar varandra, säger Jan Henke.