Skip to main content

Stockholms stad vidtar åtgärder för att minska lärarnas arbetsbörda

Nyhet   •   Aug 15, 2013 14:02 CEST

– Vi tar frågan om lärarnas arbetsmiljö på största allvar. Därför har vi vidtagit åtgärder och fortsätter nu arbetet för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, säger Anders Carstorp, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Utbildningsförvaltningens förslag till svar på Arbetsmiljöverkets krav blir offentligt under torsdagen 15 augusti, då handlingarna till utbildningsnämndens möte den 22 augusti publiceras på Stockholm.se.

Arbetsmiljöverket har förelagt Stockholms stads utbildningsförvaltning att vidta åtgärder angående lärares arbetsmängd. Detta arbete sammanfaller med att förvaltningen har ett uppdrag från utbildningsnämnden att se över lärarnas arbetsbelastning under 2013. Utbildningsförvaltningen har nu lagt fram ett förslag till nämnden som svar på Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder.

– Vi har analyserat lärares arbetssituation utifrån deras kärnuppdrag för att se vilka arbetsuppgifter som kan förändras eller tas bort. Skyddsombud har involverats i en arbetsgrupp och alla tillsvidareanställda lärare har under vårterminen fått möjligheten att svara på en enkät om sin arbetssituation. 62 procent av lärarna svarade och detta har gett ett bra underlag för de föreslagna åtgärderna, säger Anders Carstorp.

Bland åtgärderna finns bland annat att kraven på individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram samt det så kallade Stockholmsprovet i matematik förändras.

- De åtgärder vi föreslår bedömer vi kommer att minska lärares administrativa börda och frigöra tid för lärares kärnuppdrag som är att undervisa elever, säger Anders Carstorp.

Förvaltningen föreslår nya riktlinjer för att skriftligt klargöra vilka arbetsuppgifter som kan ingå i lärares uppdrag. Riktlinjerna, inklusive en checklista, är dessutom ett skriftligt stöd för lärares och rektorers prioriteringar.

- Det ska vara tydligt för lärare som arbetar vid Stockholms stads grund- och gymnasieskolor vilka arbetsuppgifter de har och hur prioritering av arbetsuppgifter går till. Tydligheten skapas lokalt på varje skola i dialog mellan rektor och lärare säger Anders Carstorp.

Enkäten visar att många lärare inte har tid för återhämtning, hoppar över raster och är vakna på nätterna för att de tänker på jobbet. Det är faktorer som kan utgöra risk för ohälsa. En åtgärd mot det är att samtliga skolor under hösten får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys för att utreda hur situationen ser ut på skolan och vidta nödvändiga åtgärder.

Förvaltningens arbete med att förbättra lärares arbetsmiljö fortsätter under höstterminen genom att de föreslagna åtgärderna implementeras och samverkan med facken fortsätter för att identifiera fler behov och åtgärder.

- Vi måste jobba kontinuerliga med vår arbetsmiljö. Det ligger i allas intresse att lärarna mår bra och kan utföra sitt pedagogiska uppdrag så att eleverna får den utbildning de har rätt till, säger Anders Carstorp.

Fakta: Arbetsmiljöverkets krav och förvaltningens åtgärderArbetsmiljöverket har i sitt föreläggande till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad angett tre krav uppdelat i tre punkter.

1. Utbildningsförvaltningen ska göra klart vilka arbetsuppgifter som ingår i respektive lärares reglerade arbetstid. Förvaltningen ska också skriftligt klargöra i vilken ordning lärare ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade tiden inte räcker till och vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas.

Förvaltningen föreslår därför nya riktlinjer för lärare och rektorer som skriftligt förtydligar vilka arbetsuppgifter som kan ingå i lärares uppdrag. Riktlinjerna, inklusive checklista, är också ett skriftligt stöd för prioriteringar. Prioriteringar och arbetsbeskrivningar ska utgå från elevernas och lärarnas förutsättningar. Dessa varierar mellan olika skolor.


2. Förvaltningen ska undersöka omfattningen på lärares arbetsuppgifter och bedöma risk för ohälsa. Förvaltningen ska tala om vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas.

För att vidta åtgärder har förvaltningen genomfört en enkätundersökning till alla tillsvidareanställda lärare under våren 2013. Utifrån undersökningen har en riskbedömning gjorts och en handlingsplan tagits fram. Alla skolor ska göra en egen analys under hösten om faktorer som utgör störst risk för ohälsa.

Arbetsuppgifter har tagits bort eller förenklats för lärarna. Det är bland annat arbetsuppgifter som Arbetsmiljöverket särskilt nämner i föreläggandet gällande grundskolan: det så kallade Stockholmsprovet i matematik, mallen för pedagogisk planering samt upprättande av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. För gymnasieskolan har frånvarohanteringen förenklats och rektor på varje skola ska se över skolans administration och mötesstruktur.

Förvaltningen föreslår också ytterligare förenklingar, bland annat gällande åtgärdsprogram samt ett minskat krav på dokumentation i samarbetet mellan skola och socialtjänst.


3. Berörda medarbetare och skyddsombud ska få möjlighet att medverka i förvaltningens arbete med föreläggandet.

För att hämta in synpunkter från berörda medarbetare har den centrala förvaltningen genomfört en enkätundersökning riktad till alla tillsvidareanställda lärare. En partsammansatt arbetsgrupp har skapats där skyddsombuden och representanter från den centrala förvaltningen har ingått. Gruppen har hållit nio möten och har bland annat diskuterat vilka åtgärder som förvaltningen borde vidta för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.