Skip to main content

Nu får lärare nya möjligheter att göra skillnad. I Stockholm.

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 08:00 CEST

I Stockholms stad vill vi att skickliga lärare ska kunna utvecklas i sin yrkesroll och göra karriär utan att lämna undervisningen. Därför fortsätter vi att satsa på våra lärare och ta tillvara deras erfarenheter och kunskaper. Till hösten har vi cirka 800 förstelärartjänster ett trettiotal lektorat på stadens grund- och gymnasieskolor.

Stockholms stads skolor rekryterar och tillsätter ytterligare cirka 600 karriärtjänster inför höstterminen 2014. Efter rekryteringarna kommer det att finnas omkring 800 förstelärare och ett trettiotal lektorat på stadens grund- och gymnasieskolor. Från och med hösten 2014 kommer alla lärare som får förstelärartjänster och lektorat att få tillsvidaretjänster med ett lönepåslag på 5 000 kronor respektive 10 000 kronor i månaden.

Gemensamt för förstelärare och de som är kvalificerade för att söka ett lektorat är att de ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisningen, ett kollegialt lärande och vara goda föredömen.

Frågor och svar om karriärtjänster

Varifrån kommer begreppet karriärtjänster?
Riksdagen beslutade om karriärtjänstreformen i juni 2013. Syftet var att de skickligaste lärarna ska kunna göra karriär i klassrummet och utveckla god undervisning så att eleverna får förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Varför är det viktigt att lärare kan göra karriär?
Skickliga lärare ska kunna utvecklas i sin yrkesroll och göra karriär utan att lämna undervisningen. Det bidrar till hela skolans utveckling och det ökar yrkets status och attraktionskraft.

Vad kan karriärtjänster innebära för undervisningen?
Skickliga lärare kan göra skillnad. Undersökningar visar att läraren är avgörande för att elever lyckas i skolan. Karriärtjänsterna är ett sätt att ta tillvara dessa lärares kunskaper och erfarenheter. De får utrymme att utveckla och stärka kvaliteten i undervisningen så att eleverna kan nå så långt möjligt i sitt lärande.

Hur finansieras löneökningarna?
Lönepåslaget finansieras genom statsbidrag som läggs på grundlönen.

Hur mycket högre blir lönen?
Förstelärare och de lärare som får lektorat efter intern rekrytering får en löneökning med 5 000 respektive 10 000 kr. Lärare som rekryteras externt lönesätts utifrån principen att lönen minst ska överstiga medianlönen för samma lärarkategori inom utbildningsförvaltningen med 5 000 respektive 10 000 kr.

Hur fördelas karriärtjänsterna bland stadens skolor?
Kommunfullmäktige och utbildningsnämnden har beslutat att tillsättningen av förstelärare och lektorat under året ska riktas särskilt till de skolor som har större utvecklingspotential. Det innebär att en fördelning sker till skolor efter socioekonomiskt index. Fördelningen ses över och justeras vid behov två gånger per år, i samband med statsbidragsansökan.

Hur ser förstelärarnas och lektorers uppdrag ut i stort?
Gemensamt för de båda typerna av tjänster är att de utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:

  • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat,
  • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling,
  • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära,
  • kunskapsutveckling för egen del, kollegors del samt för professionen som helhet,
  • att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att på bästa sätt förverkliga karriärreformen har utbildningsförvaltningen knutit referensgrupper till sig bestående av rektorer, förstelärare och lektorer med lektorat. Även ett vetenskapligt råd, med framstående och kloka personer från vetenskapssamhället knyts till arbetet med karriärreformen.

Vem bestämmer om förstelärarnas och lektorernas arbetsuppgifter på den enskilda skolan? Förstelärarnas och lektorernas roll- och ansvarsbeskrivningar kommer att bestå av en förvaltningsgemensam del och en del som rektor definierar utifrån skolans behov och förutsättningar.

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad