Skip to main content

Rapport om utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:25 CET

Stadens revisorer har granskat utbildningsnämndens tillsyn av enskilt drivna förskolor. Idag presenteras rapporten.

Revisionen konstaterar att tillsynen har förbättrats jämfört med tidigare, men att volymen bör öka ytterligare och att nämndens styrning bör förstärkas. Revisionen pekar också på behov av förbättring av administrativa rutiner kring tillsynen, men menar att rutiner för utbetalning av bidrag i stort är tillfredsställande.

Kommentar från utbildningsdirektör Thomas Persson:
Min bild är att staden redan idag har en fungerande och strukturerad tillsyn av god kvalitet. Tillsynen har dessutom skärpts de senaste åren.

Utbildningsnämnden har i sin budget för 2011 redan beslutat att förstärka arbetet med klagomålshantering och tillsyn genom att tillföra medel motsvarande två heltidstjänster. Revisorernas granskning gjordes innan den förstärkningen beslutades. Arbete med att förstärka tillsynen och att förbättra rutiner utifrån de nya förutsättningarna har påbörjats.

Det viktiga är att vi får en så effektiv tillsyn att alla barn får den höga kvalitet på förskolan som de har rätt till. Revisionsrapporten är ett bra underlag för hur tillsynen kan förstärkas ytterligare. Hur detta ska ske kommer att framgå av utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten senare i vår.

Läs rapporten på www.stockholm.se/revision