Skip to main content

Assistansanordnare riktar skarp kritik mot Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 07:07 CET

Bransch Personlig Assistans (BPA), inom Vårdföretagarna riktar i en gemensam skrivelse med Arbetsgivarföreningen KFO, KFS, Assistansanordnarna, PARO, Intressegruppen för Assistansberättigade - IfA, Föreningen JAG och STIL, skarp kritik mot Försäkringskassan.

- Det handlar om hur myndigheten i behovsbedömningen tolkar vad som är grundläggande behov. Försäkringskassan har gjort en alltför vid tolkning av en regeringsrättsdom (RÅ 2009 ref. 57) som kommer att innebära att många assistansberättigade blir av med sin assistansersättning eller till och med förlorar sin rätt till personlig assistans. Dessutom innebär detta ökade kostnader för kommunerna eftersom assistansberättigade som har färre än tjugo timmar får sin assistans via dem, säger Fredric Käll, ordförande i BPA.

- Assistansreformen är alldeles för viktig för alldeles för många människor för att en myndighet ska kunna genomföra så stora och genomgripande förändringar utan en bred genomlysning av konsekvenserna. Vi menar nu att riksdagen måste ingripa och skapa klarhet kring den rättsosäkerhet som råder. Många människor riskerar att mista sin assistansersättning vilket självklart är förödande för dem och i förlängningen skadar regeringens trovärdighet i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar, säger Fredric Käll.

Bakgrund

Tidigare har grundläggande behov, som att sköta sin hygien, äta och klä sig, ansetts vara integritetskänsliga och därmed varit förutsättningen för rätten till personlig assistans. Genom en intellektuell rockad har nu synsättet förändrats till att behoven ska berättiga till assistans om de är integritetskänsliga. Försäkringskassan har mot gällande lagstiftning skapat nya definitioner av integritetskänsliga situationer, t.ex. nödvändigheten av hudkontakt, för att berättiga sin nya tolkning. Följden blir att man inte längre får assistans på grund av grundläggande behov utan på grund av vad som bedöms vara integritetskänsliga behov. Enligt de undertecknande organisationerna är detta inte i enlighet med gällande lagstiftning utan går i motsatt riktning mot intentionerna i LSS-lagstiftningen.

Försäkringskassan har i ett svar på ett regeringsuppdrag trots upprepad kritik från undertecknande organisationer vidhållit sin tolkning av synen på grundläggande behov vilket föranlett denna skrivelse. Se Försäkringskassans svar i bifogat dokument.

Kontakt:
Katarina Storm Åsell, branschansvarig Personlig assistans inom Vårdföretagarna
Tel: 08-762 6946, katarina.storm.asell@almega.se

 

Bransch Personlig assistans ingår i Vårdföretagarna och företräder stora som små privata assistansföretags gemensamma intressen och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för privata assistansanordnare och på så sett värna om brukarens valfrihet.