Skip to main content

Den första konjunkturbarometern för vårdsektorn

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2010 14:41 CEST

Vårdföretagarna har av SCB beställt konjunkturbarometern om vårdsektorn, som är den första i sitt slag. Vårdbarometern är en undersökning som bygger på c:a 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker tre branscher: primärvård, äldreomsorg och personlig assistans.

Undersökningen som ger en totalbild för hela Sverige har även brutits ned på fyra regioner: södra Sverige, västra Sverige, Mellansverige och norra Sverige. Svaren har samlats in under sommaren, från mitten av juni till slutet av augusti och avser utfall för första halvåret i år och en prognos för andra halvåret i år.

- Vårdsektorn har tidigare saknat en relevant beskrivning utifrån hur verksamheterna utvecklas. Vi är därför särskilt glada att kunna ge denna beskrivning tillsammans med SCB. Det borgar för hög kvalitet i analysen, säger Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Den privata vårdsektorn genomgår en stark utveckling

För den privata vårdsektorn upplevs konjunkturen som positiv. Företagens omdömen över situationen under sommaren präglas av hög efterfrågan på företagens tjänster, högt resursutnyttjande och en stor optimism inför det närmaste halvåret.

Den starka utvecklingen är relativt jämnt fördelad inom vårdsektorn, både mellan branscherna primärvård, äldreomsorg och personlig assistans samt mellan mindre och medelstora/större företag. Ökningstakten är dock något lägre för äldreomsorgen.

Det hinder för fortsatt positiv expansion som majoriteten, två av tre företag, anser finnas är en politisk osäkerhet. Vart tionde företag kan inte expandera främst därför att efterfrågan är för liten. Däremot uppger endast 3 procent av företagen att arbetskraft är det som främst hindrar dem från att utöka verksamheten.

Primärvården utvecklas som genomsnittet för vårdsektorn

För primärvården har verksamheten utvecklats som genomsnittet för vårdsektorn under det första halvåret i år.

Antalet patienter har ökat för sex av tio företag med fler än 50 anställda. Fyra av tio både mindre och medelstora/större företag har nu brist på branschkompetent personal inom primärvården.

- Lönsamheten är än så länge tillfredsställande, men om bristen på branschkompetent personal fortsätter kan detta medföra en försämrad lönsamhet på sikt, eftersom personalbrist motverkar tillväxten i branschen, säger Ulf Öfverberg, branschansvarig för Sjukvårdsföretagarna.

Företag inom primärvården upplever i större utsträckning än andra branscher olika typer av hinder för expansion. Endast 12 procent uppger att de kan utöka verksamheten utan några problem. Klart vanligaste hindren är politiska beslut samt brist på utrustning.

Sämre utveckling inom äldreomsorgen

Utvecklingen inom äldreomsorgen är inte lika positiv som för primärvården och personlig assistans. Dålig lönsamhet och att förutsättningarna för konkurrensen i branschen är snedvridna är de stora problemen som lyfts fram.

- Fyra av tio företag anser att konkurrensneutralitet inte råder mellan privata och offentliga utförare. Detta är en generell uppfattning över hela landet, men den är allra tydligast i södra Sverige, säger Sara Öberg, branschansvarig för Äldreomsorgsföretagarna.

Även i denna bransch uppger en stor del att politiska beslut/politisk osäkerhet är det största hindret för fortsatt expansion. Detta har hela 45 procent angett.

Stark expansion för Personlig assistans

Branschen personlig assistans upplever en stark expansion av verksamheten och är den bransch som har den klart bästa utvecklingen inom vården.

Under första halvåret i år har verksamheten utvecklats positivt för 57 procent av företagen mot endast 3 procent som haft en tillbakagång, jämfört med andra halvåret i fjol.

- Den positiva utvecklingen kan bero på att marknaden är mognare då valfrihet för funktionshindrade funnits sedan 1994, vilket lett till att andelen privata utförare idag är över 50 procent, säger Katarina Storm Åsell, branschansvarig för bransch Personlig assistans.  

Norra Sverige sämst på konkurrensneutralitet

Desto högre upp i landet man kommer desto sämre upplever företagen att konkurrensneutraliteten är. I södra Sverige uppger 33 procent av företagen att konkurrensneutralitet rådet. Detta är högt, men i norra Sverige är andelen 54 procent. För Västsverige och Mellansverige upplever 44 respektive 49 procent att konkurrensneutralitet inte råder.

För ytterligare information, Vårdföretagarna:

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tfn: 08-762 6869
mobil: 076-796 6869
hans.dahlgren@almega.se

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert/ branschansvarig Sjukvårdsföretagarna
tfn: 08-762 6983
mobil: 070-550 6983
ulf.ofverberg@almega.se

Sara Öberg, näringspolitisk expert/ branschansvarig Äldreomsorgsföretagarna
tfn: 08-762 6884
mobil: 070-3 45 6884
sara.oberg@almega.se

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert/ branschansvarig Personlig assistans
tfn: 08-762 6946
mobil: 070-572 6946
katarina.storm.asell@almega.se

För information om undersökningen:

Bo Sandén, SCB
bo.sanden@scb.se 

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Över 2000 företag med drygt 60 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.