Skip to main content

Konkurrensutsättning har lett till nöjdare personal i offentlig vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 07:06 CET

Jobbhälsobarometern för 2011 som genomförs av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex visar att anställda i privat driven vår och omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden. Anställda i kommuner och landsting är också mer nöjda på nästan samtliga områden jämfört med föregående års undersökning.

- Att offentligt anställda är nöjdare på nästan samtliga områden jämfört med föregående års undersökning beror troligtvis på att ökad konkurrensutsättning inneburit tydligare ledarskap, uppdrag och bättre service. Dessutom inneär det ju även att arbetsgivaren måste bli mer attraktiv då det finns fler möjligheter för personal som vill byta.

Privat anställda anser till exempel i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och är mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Anställda i privata verksamheter tycker också i högre grad att deras lön står i rimlig proposition till den utförda insatsen. 40 procent av de anställda anser detta jämfört med 24 respektive 19 procent i kommuner och landsting.

Synen på ledningens förmåga att leda verksamheten skiljer sig också åt. 41 procent av de privat anställda anser att denna är god jämfört med 24 procent för kommuner respektive landsting. Även ledningens förmåga att kommunicera och informera de anställda skiljer sig. Inom landstingen och kommunerna anser 30 respektive 26 procent att ledningen sköter detta på ett tillfredställande sätt jämfört med 45 procent av de privat anställda.

Självklart finns det förbättringsområden både hos de privata och offentliga verksamheterna. Detta gäller bland annat möjligheterna till vidareutbildning.

-  Till exempel privat känner sig inte privat anställda lika motiverade i sitt arbete som sina kollegor i kommuner och landsting trots att de är mer nöjda med löner, ledarskap, arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas, säger Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna.

- Det är inte konstigt om många anställda känner sig ifrågasatta i sina yrkesval efter den negativa bild som medierna förmedlat av framförallt den privat drivna äldreomsorgen på senare tid. Om vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför med brist på arbetskraft inom äldreomsorgen är det viktigt att förmedla det positiva som en mångfald av arbetsgivare för med sig för de anställda, säger Katarina Storm Åsell.

Läs jobbhälsobarometern på www.vardforetagarna.se

För ytterligare information:

Katarina Storm Åsell
näringspolitisk expert
tel: +46 (0)8-762 6946
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med c:a 70 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.