Skip to main content

Ny statistik över den svenska vård-och omsorgsbranschen – stark tillväxt och 40 000 nya jobb sedan 2007

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:31 CET

118 000 anställda i 10 600 företag. Så ser vårdbranschen ut enligt Vårdföretagarnas uppdaterade branschstatistik som publiceras idag. Den samlade rörelsemarginalen ligger på 7,6 procent. Av det samlade resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr återinvesterades hälften i verksamheten, hälften delades ut till ägarna.

-  Marginalerna är jämförbara med näringslivet som helhet. Återinvesteringarna är förmodligen större än vad många kritiker av privat drift tycks tro. Totalt hamnar utdelningen nästan exakt på den nivå som LO anser är den acceptabla i sitt förslag till vinstreglering, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiske chef.

-  Men marginaler och utdelning varierar mellan företagen. Och så måste det få vara, precis som i alla andra branscher. Till exempel måste ägare som själva är verksamma i företaget kunna ta ut lön i form av utdelning. Därför skulle en vinstreglering som till exempel LO:s allvarligt skada branschen, inte minst de små och växande företagen.

Vårdföretagarnas statistik från 2011 har uppdaterats med företag som redovisar brutet räkenskapsår 2011/2012. 


Faktaruta

Tillväxten i den privata vård- och omsorgsbranschen har varit mycket stark under den undersökta femårsperioden. Branschen har vuxit kraftigt både till omsättning och till antalet anställda.

Vid det brutna kalenderåret 2011/2012 består branschen av 10 662 företag och omsatte det senaste året 85 mdr kr. Tillväxten räknat på omsättningen mellan 2007-2011 ligger på 66 procent.

Antalet medarbetare inom privat vård- och omsorg har de senaste fem åren vuxit från 78 011 till 118 554. En ökning med 52 procent.

Majoriteten av företagen i branschen är mycket små; 93,5 procent har färre än 20 anställda och 99,5 procent av företagen är så kallade SME-företag (small and medium-sized enterprises) med under 250 anställda. 

Bland de drygt 118 500 medarbetarna arbetar hälften på ett SME-företag (small and medium-sized enterprises), det vill säga företag med färre än 250 anställda. Hälften arbetar på något av de 55 största företagen som har fler än 250 anställda.

Kvinnor är starkt överrepresenterade bland medarbetarna i branschen, c:a 80%. Av de drygt 5 500 cheferna i företagen är 65 procent kvinnor. En tredjedel av samtliga medarbetare är över 50 år.

Vinstutdelningen uppgick till 2,7 procent av nettoomsättningen, eller 2,3 mdr kr. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,6 miljarder kronor återinvesterades 2,3 mdr kr i företagen. Av vinsten efter skatt och räntor delades hälften ut till ägarna och hälften återinvesterades i verksamheten. Under den undersökta femårsperioden återinvesterades en majoritet av vinsten i företagen.

Nedan i den första tabellen beskrivs hur företagen använt vinsten sedan 2007. En majoritet av vinsten återinvesterades i verksamheten. 

En nedbrytning av rörelsemarginalen efter storlek i den andra tabellen tydliggör att mindre företag har högre marginaler än större företag. Då 0,5 procent (55st) av företagen anställer hälften av medarbetarna i branschen och har 41 procent av den totala omsättningen särredovisas de 55 största företagen i rapporten för att möjliggöra en relevant analys av branschens utveckling. 

Av de dryga 10 000 företagen i branschen är 2 000 företag med 68 procent av branschens totala antal anställda medlemmar i Vårdföretagarna.

Mdr kr 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 
Resultat före skatt 3,8 3,5 7,7 9 6,5 30,5
Skatt 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 7,4
Resultat efter skatt 2,6 2,2 6,3 7,4 4,6 23,1
Utdelning 1,5 1,7 2 3,7 2,3 11,2

Återinvestering

1,1 0,5 4,3 3,7 2,3

11,9

Företagsstorlek,
antal anställda

Rörelsemarginal,
medeltal per segment
< 20 15,8 %
20-49 6,3 %
50-99 5,5 %
100-250 4,9 %
250 > 6 %

 

Hitta mer fakta och statistik i rapporten om vård- och omsorgsbranschens utveckling från 2007 till 2011 på www.vardforetagarna.se eller i bifogat dokument. 

 

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen 

________________________________________________________________________________________
Statistiken har inhämtats från företagens årsredovisningar via Soliditet/Nordic Business Key i november 2012. Siffrorna kommer från kalenderbokslut 2011 samt brutna kalenderbokslut 2011/2012. Det innebär att jämförelsen över åren visar hur läget såg ut i november samtliga år, samt att siffrorna visar helårsbokslut det uppgivna året samt halvårsbokslut för de företag som lämnat in dessa för efterföljande år.

Definitionen av branschen tar utgångspunkt i de underbranscher vilka företag som är medlemmar i Vårdföretagarna ingår i. Aktiebolag listade med samma branschkod som Vårdföretagarnas medlemmar inkluderas i branschen. Detta för att exkludera olika former av komplementär- och alternativmedicin som ej bör medräknas i branschdefinitionen. Dessa verksamheter är många till antalet men sysselsätter få, vilket gör att de kan få en stark påverkan på antalet företag och nyckeltal i branschen, men inte över antalet anställda. Offentliga bolag är exkluderade i sammanställningen.

De branscher som ingår i definitionen av vård- och omsorgsbranschen är:
Ambulansverksamhet
Dentallaboratorier
Företagshälsovård
Läkarmottagningar
Personlig assistans
Tandvård
Vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet
Äldreomsorg

________________________________________________________________________________________

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med c:a 80 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy