Skip to main content

Budget för 2013 klar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:44 CEST

Den budget som Värmdökoalitionen bestående av M, MP, FP och KD lagt fram har antagits av kommunfullmäktige. I budgeten finns en skattesänkning på fem öre samt satsningar på skola, miljö, vård och omsorg.

Den rambudget som kommunfullmäktige nu beslutat om präglas av en kommun i förändring. För att kommunen ska utvecklas i positiv riktning krävs en ekonomi i balans. Budgetförslaget för 2013 bygger därför vidare på det långsiktiga resultatmålet 40 miljoner kronor, eller cirka 2 procent av omsättningen.

– En ekonomi i balans kräver ordning och reda, och då behövs en kompetent styrning och ledning, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

– Vi ska göra satsningar som leder till hållbar utvecklig, bland annat genom den vatten- och avloppsutbyggnad som nu pågår. Utvecklingen av hamnen är en annan stor utmaning. Vi ska även arbeta för att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid och för att kunna följa socialstyrelsens nya riktlinjer för demensvård. Jag är glad och stolt över den budget som vi nu presenterar, fortsätter kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens ledning och organisation ska stärkas med fortsatt effektivisering och med sikte på Vision Värmdö 2030. Tillgängligheten och servicen för medborgarna ska också öka.

Investeringarna kommer att ligga på cirka 482 miljoner kronor, varav 10 miljoner satsas på skola, barn och unga, och där skolpengen höjs med 4,2 procent. Socialnämnden får en ökning med 10 miljoner kronor. 100 miljoner kronor kommer att investeras på vindkraft. Det ska inte byggas något vindkraftverk i Värmdö, utan denna energi kommer att tas från annat håll.

Trots satsningarna ryms enligt koalitionen en skattesänkning på fem öre till 20,08.

– Skattesänkningen på fem öre kan tyckas obetydlig men är en viljeförklaring, säger Monica Pettersson.


Sammanfattning av prioriteringar i budgeten:

  • Skola, barn och unga – utveckling av skolbiblioteken och prioritering av barnomsorg på obekväm arbetstid.

  • Omsorg och trygghet – höga kvalitetskrav och tydliga värdegrunder inom äldreomsorgen.

  • Social trygghet – åtgärder för att lösa barnfattigdomen samt ett starkare föräldrastöd.

  • Miljö, klimat och natur – investering i vindkraft och fler toatömningsplatser för fritidsbåtar. Start av skapandet av ett besökscentrum i Ekobacken.

  • Jobb och näringsliv – utveckling av hamnområdet i Gustavsberg och stärkt kontakt mellan kommun och näringsliv.

  • Kultur och fritid – planering av kulturcentrum i Gustavsbergs hamn

  • Samhällsplanering och trafik – ökning av takten i införandet av VA samt satsning på gång- och cykelvägar.

  • Livskraftig skärgård – en fungerande samhällsservice, tillgänglighet och rörlighet för skärgårdsbor samt utbyggnad av hyresbostäder i skärgården.


För mer information kontakta

Monica Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
08-570 470 12

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument