Ungdomar engageras inför EU-valet av bland annat talmannen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:51 CEST

Carlforsska gymnasiet får besök och föreläsning av Riksdagens talman Andreas Norlén och Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets förbindelsekontor i Sverige den 23 maj. Dagen innan håller Rudbeckianska gymnasiet EU-debatter där samtliga partier i EU-parlamentet är inbjudna att delta. Syftet är att engagera ungdomar att rösta i EU-valet. Media hälsas välkomna att delta i båda eventen.

Nu är utredningen efter VLTs kyrkgranskning klar

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 07:30 CEST

Det inte var motiverat att ta ett ordförandebeslut av byggnadsnämndens ordförande i ärendet kring byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö.Det är en av slutsatserna i den rapport som en extern konsult gjort av Västerås stads process i ärendet. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationen som konsulten ger att rutiner bör ses över och kompetensutbildning genomförs gällande när ett ordförandebeslut kan tas.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att genomföra en utredning av hur processen kring hanteringen av byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö genomförts.En del i utredningen var att låta en extern konsult utreda och skriva en rapport om processen. Nu är den utredningen och rapporten klar.I konsultens rapport dras bland annat slutsatsen att ärendet gått upp som beslutsärende i nämnden innan ärendet varit komplett.

Enligt rapporten saknas det även uppgifter som gör att förutsättningarna för att ett ordförandebeslut skulle vara uppfyllda, och därmed var inte ett ordförandebeslut motiverat att tas.

Konsulten PwC rekommenderar därför bland annat att byggnadsnämnden ser över hanteringen av handläggningen så att bygglovsansökan och den politiska beredningen är samordnad så att inte beslut fattas trots ofullständiga ansökningar. I rapporten rekommenderar konsulten även att rutinerna ses över och kompetensutbildning sker avseende ordförandebeslut.

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationerna i rapporten.

-Jag välkomnar rapporten. Vi har nu en oberoende genomgång av ärendet och kommer att skärpa våra rutiner, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Nu föreslås fastighets- och byggnadsnämnden att få i uppdrag att återkomma under senhösten med en skriftlig redovisning över vilka åtgärder som bör vidtas, säger Helene Öhrling, stadsdirektör.

Kommunstyrelsen tar beslut i detta ärende 22 maj.

Gällande säkerhetsaspekter i liknande ärenden föreslås stadsledningskontoret att få i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag undersöka förutsättningarna för att skapa en rutin där Polismyndigheten kan agera som remissinstans.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 0765-69 49 03

Helene Öhrling, stadsdirektör 021 -39 86 00

Det inte var motiverat att ta ett ordförandebeslut av byggnadsnämndens ordförande i ärendet kring byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö. Det är en av slutsatserna i den rapport som en extern konsult gjort av Västerås stads process i ärendet.

Läs vidare »

Energisnålt boende och naturinspiration på byggnadsnämndens bord

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 14:22 CEST

Ett väntat bygglov till energisnåla passivhus och en ny förskola på Skallberget finns på agendan inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 16 maj.

Herrgärdets servicehus bjuder in till jubileumsfest

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 16:11 CEST

Onsdagen den 22 maj bjuder Herrgärdets servicehus på festligheter och öppet hus för att fira sitt 40-årsjubileum.

Miljövänlig fontän invigs i Rudbecksparken

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 14:38 CEST

​En ny, mer miljövänlig fontän invigs den 7 maj i Rudbecksparken i Västerås. Den gamla fontänen som använde dricksvatten var gammal och utsliten och i stort behov av renovering. Den nya är mer miljövänlig eftersom vattnet återanvänds i ett slutet system.

Västerås stad ställer in valborgsmässoelden på Djäkneberget

Nyheter   •   Apr 26, 2019 14:11 CEST

Den senaste tidens värme, vind och torka har lett till att Västerås stad beslutat ställa in valborgsmässoelden vid Djäkneberget. Västerås stad har dessutom kontaktat dem som fått tillstånd att arrangera valborgsfestligheter runt om i kommunen och uppmanat dem att inte tända brasorna med hänsyn till väderleken.

Digital produktionstrainee börjar ta form

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 09:32 CEST

Digital produktionstrainee, det nya samarbetet mellan Wijkmanska gymnasiet, ABB, Westinghouse och Bombardier, börjar nu ta form ytterligare. Nyligen har avsiktsförklaringar skrivits där företagen berättar vad de kan bidra med i samarbetet som vänder sig till eleverna och skolan.

Byggrätter säljs snart i första etappen för Södra Källtorp

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 08:30 CEST

Nu har detaljplanen för Södra Källtorp vunnit laga kraft. I och med det kan ett nytt bostadsområde börja ta form i den centralt placerade stadsdelen som också erbjuder närhet till natursköna omgivningar och idrottsplats.

Utredning om gång- och cykelflöden i Mälarporten har levererats

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 16:49 CEST

Västerås resecentrum går mot ett genomförande. För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, arbetar staden med att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv. Därför tillfrågades Spacescape att göra en gång- och cykelflödesanalys. Rapporten visar viktiga framtida stråk och befolkningstäthet.

Västerås stad häver avtal med två leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 12:48 CEST

Vid rutinmässiga avtalsuppföljningar har två leverantörer av hemsjukvård och hemtjänst, Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden, uppvisat allvarliga brister. Äldrenämnden har, vid ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 9 april 2019, hävt de två leverantörernas avtal.

Kunder och övriga verksamma leverantörer har informerats
Samtliga kunder och patienter hos Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden kommer att få information om avtalshävningarna, hur processen ser ut kring omval av leverantör samt vart de kan vända sig med frågor och synpunkter. Övriga verksamma leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård i Västerås stad kommer också att informeras om äldrenämndens beslut för att kunna förbereda sig inför ett eventuellt ökat tryck av nya kunder till följd av avtalshävningarna.

Identifierade brister och berörda kunder
Distriktssköterskegruppen Q-RA har brustit i sitt utförande av tillsyn via trygghetskamera, samt egenkontroll och rutiner. De har även systematiskt underlåtit att lämna korrekta uppgifter för utbetalning av ersättning, vilket kan påverka såväl äldrenämndens som kunders ekonomi negativt. Distriktssköterskegruppen Q-RA har ca 130 hemsjukvårdspatienter och ca 200 hemtjänstkunder.

AB OmsorgsCompagniet i Norden har bland annat inte verkställt beslut om tillsyn via trygghetskamera, saknat verksamhetschef, saknar patientjournal, system för kvalitetssäkring och fungerande rutiner. Avtalet som hemvårdsleverantör innebär att leverantören är skyldig att erbjuda både hemtjänst och hemsjukvård i ett integrerat uppdrag. AB OmsorgsCompagniet i Norden har inte fullgjort detta. De saknar godkänd ledning och kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård (HSL). AB OmsorgsCompagniet i Norden har ca 11 hemsjukvårdspatienter och ca 80 hemtjänstkunder.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade
I dagsläget är det oklart om kunder och patienter har påverkats av bristande vård, men det har heller inte framkommit något som visat att så skulle vara fallet. Västerås stad kommer att utreda detta vidare.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade och har ett ansvar att omgående vidta åtgärder vid brister. Det är viktigt att äldrenämnden och invånare kan lita på att alla utförare levererar enligt avtal, och att de lever upp till de kvalitetskrav parterna kommit överens om. Avtalsuppföljningar görs rutinmässigt för att säkerställa en god vård och omsorg i Västerås stad.


Kontakt vid frågor

Bengt-Åke Nilsson, Ordförande äldrenämnden
Telefon: 021-39 13 99

Tobias Åsell, Tf. Direktör, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 38 05
e-post: tobias.asell@vasteras.se

Jenny Janestam, Beställarchef, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 10 10
e-post: jenny.janestam@vasteras.se

Vid rutinmässiga avtalsuppföljningar har två leverantörer av hemsjukvård och hemtjänst, Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden, uppvisat allvarliga brister. Äldrenämnden har, vid ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 9 april 2019, hävt de två leverantörernas avtal.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida