Skip to main content

Västerås stads deltar i initiativet Fossilfritt Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:15 CET

Västerås stad finns nu med på den lista där regeringen lyfter fram aktörer som vill medverka till ett fossilfritt Sverige. Västerås stad är en av många aktörer som jobbar för att påverka klimatet genom att vidta åtgärder, i det här fallet att försöka minska utsläppen av växthusgaser.

Regeringen skriver bland annat så här på sin hemsida: "Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle."

Västerås stad jobbar redan aktivt med att göra vårt för en hållbar utveckling av vår jord. Staden har ett klimatprogram där vi bland annat har identifierat och beslutat om nio åtgärdspaket.

Det Västerås stad har beslutat om handlar bland annat om att:

-Öka andelen förnybara bränslen i kraftvärmeproduktion.

-Möjliggöra småskalig energiproduktion för mindre aktörer och privatpersoner i Västerås.

-Utbilda, informera och inspirera invånare i Västerås till att påverka sina egna levnadsmönster.

-Prioritera kollektiv-, cykel- och gångtrafik och att underlätta omställningen till en hållbar biltrafik.

-Se till att stadens egen organisation på ett miljösmart sätt hanterar energieffektiviseringar i kommunala byggnader, energieffektiva och klimatsmarta upphandlingar, effektiva transporter och inköp av livsmedel.

Åtgärderna syftar till att leda till de mål Västerås stad har satt upp:

  • Målet för geografiska området är att utsläppen av växthusgaser i Västerås år 2020 ska ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med 1990.
  • Målet för Västerås stad som organisation är att utsläppen av växthusgaser orsakade av Västerås stad år 2020 ska ha minskat med mer än 60 procent jämfört med år 2009.
  • Västerås ska bidra till att tvågradersmålet uppfylls genom att utsläppen av växthusgaser år 2050 ska understiga ett ton per invånare
  • Västerås stad som kommunal organisation ska år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser

Fossilfritt Sverige är ett inspel till Lima-Paris Action Agenda (LPAA), som blir den internationella plattformen för icke-statliga aktörers klimatarbete inför klimatmötet COP21 i Paris. Insatserna granskas och registreras i en databas kallad NAZCA, där det framgår hur insatserna bidrar till minskade utsläpp. Aktörer som väljer att delta i sitt Fossilfritt Sverige uppmuntras att registrera sina insatser i NAZCA, som ett sätt att ge en bredare kvalitetsstämpel till aktörens klimatinsatser.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, 021-39 12 62

Anna Jungmarker, klimatstrateg, 021-39 23 97

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås