Skip to main content

Alliansens budgetförslag 2015: Storsatsning på förskolan och äldrecentrum

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 10:20 CEST

Fortsatta satsningar inom alla verksamheter karaktäriserar det budgetförslag för 2015 med
verksamhetsplan för 2016-2017 som alliansen presenterar idag. 
- Under alliansens styre har Växjö kommun gjort årliga överskott, det är ordning och
reda i ekonomin, påpekar Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, detta möjliggör fortsatta satsningar.

Alliansens förslag till budget betyder sammanfattningsvis att alla nämnder och styrelser får ökade anslag till sin verksamhet utöver de 133 miljoner kronor som var planerat för 2015. Exempelvis tillförs den nya utbildningsnämnden 61 miljoner kronor och omsorgsnämnden 41 miljoner kronor. Se tabell sist i pressmeddelandet.

- Den stabilitet i ekonomin som alliansen har skapat under sitt styre ger oss möjligheter att tillföra ytterligare resurser till verksamheter som vi särskilt vill utveckla, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd, bland dem finns utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Kommunen skatteväxlar kollektivtrafiken och sänker därmed skatten med 47 öre. Det innebär att landstinget (Region Kronoberg) tar hela kostnaden för kollektivtrafiken. De kostnader på ca 85 mkr som Växjö kommun har haft för kollektivtrafiken förs över till landstinget, vilket motsvarar 39 öre
i utdebitering. Konsekvensen blir att landstinget höjer utdebiteringen med 39 öre och kommunen sänker sin utdebitering med 39 öre. Därutöver sänker kommunen sin utdebitering med ytterligare 8 öre vilket slutar i en total skattesänkning från Växjö kommun med 47 öre.


Alliansens budgetförslag i sammanfattning

Storsatsning på förskolan

 • Permanentar satsningar som gjorts i budget 2014 för att minska barngrupperna i förskolan och förstärker satsningen i budget 2015.
 • Den nya utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att bedriva en verksamhet för barn och elever med ett helhetsperspektiv från 1-20 år.
 • Uppmuntra tillkomsten av fler fristående förskolor.
 • Mindre barn med särskilda behov ska uppmärksammas tidigt och får det stöd som behövs.
 • Förskolan ska utveckla bra samarbetsformer med andra aktörer som exempelvis landstingets
  olika specialister.

- Att vi har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar är viktigt, säger Nils Fransson (FP), därför är det just viktigt att vi utvecklar samarbete med andra aktörer.


Storsatsning på äldrecentrum

Hovslund särskilda boende för äldre renoveras och byggs till med seniorbostäder och utvecklas till ett modernt centra för äldre med aktiviteter och social samvaro.

-Ett modernt äldrecentrum med aktiviteter för den nya generationen äldre ser vi även kan ge uppmärksamhet i ett nationellt perspektiv, säger  Jon Malmqvist (KD).


3000 nya bostäder fram till 2019

 • 3000 nya bostäder till 2019
 • Det ska alltid finnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns.
 • Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att möta efterfrågan i hela kommunen.
 • Kommunens detaljplaner skall sammantaget möjliggöra en tredjedel villor och småhus.


Satsning på att stärka näringslivets utveckling och att förstärka arbetslinjen

Till kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd tillskjuts medel för att med ökad kraft stärka företagsutvecklingen i kommunen samt för att vidareutveckla arbetslinjen så att fler kan komma i arbete

Ökad attraktivitetet i centrum och tätorterna utanför Växjö, pengar i TN:s budget.

Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas.

Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet fortsätter.

Satsning på Det fria ordets hus och att skapa företagskluster för kreativa näringar

Samverkan med företag och entreprenörer en utgångspunkt i utvecklingen av Ringsberg och Det
fria ordets hus.

Satsning på Växjösjöarna

De centrala Växjösjöarna ska vara badbara och nå god ekologisk status med avseende på fosfor till år 2020. Denna målsättning kräver mycket stora insatser. Framförallt fysiska insatser i sjöarna men det föreslås också att tillrinnande vatten renas ytterligare. Det finns också ambition att vattenkvaliten utanför Växjö stad ska höjas.

Ridsporten

Medel i budgeten öronmärks för en satsning på ridsporten.


Utbyggnad av Kulturskolan

Fler elever ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet genom stor satsning i budget för den nya utbildningsförvaltningen.


Ytterligare besparing på politiska organisationen

Sammanslagning av kultur och fritidsnämnden


Se faktiska siffror längt ner på sidan under "Relaterat material":

Tabell 1: Driftbudgetramarna per nämnd/styrelse år 2015 jämfört med 2014.
I kolumn tre har budgeterat utrymme för löneökningar mm fördelats ut till resp. nämnd/styrelse utan hänsyn till att avtalen kan se olika ut för avtalsområdena.
* Gymnasie- och Skol- och barnomsorgsnämnden blir en utbildningsnämnd från 1/1 2015.

Bilaga 1: förändring jmf med 2014


 

För frågor och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande telefon 0470-413 90, 0705-84 13 90
Anna Tenje (M), 0709-83 44 16

Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25 
Eva Johansson (C), telefon 0470-41212, 0709-91 20 87

Camilla Albinsson (KD) telefon 070-235 60 24
Jon Malmqvist (KD), telefon 073-991 86 19

Nils Fransson (FP), telefon 0470-41164, 070-638 09 60
Stefan Bergström (FP) telefon 0470-410 87, 0709-91 23 52

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.