Skip to main content

Arbete och välfärd fortsätter investera i ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:00 CET

I förra veckan, den 8 november, blev det klart att Arbete och välfärd får 1,5 miljoner kronor från Länsstyrelsen för att utveckla arbetet med de anhörigplacerade ensamkommande barnen. Pengarna, som går till projektet Framgångsrik etablering ensamkommande barn, ska användas till att utöka den satsningen som idag görs på ensamkommande barn.

Syftet med projektet är att ge socialt stöd till asylsökande och nyanlända ensamkommande barn som är placerade i familjehem, primärt anhörigplaceringar, och underlätta deras etablering i samhället genom integrationsfrämjande insatser, efter individuella behovsområden och förutsättningar.

– Att nå den här gruppen genom ett bredare arbete är mycket angeläget. Genom att stärka de här barnen och ungdomarna hoppas vi också nå positiva effekter för familjernas etablering, säger Marcus Johansson, biträdande avdelningschef Barn och familj.

Projektet ska underlätta etableringen i samhället genom integrationsfrämjande insatser såsom socialt stöd, läxhjälp, studiemotiverande insatser, workshops, samhällsinformation och en meningsfull fritid. Det ska också finnas stöd kopplat till skolnärvaro och studieresultat, exempelvis främja språkinlärning genom att avsätta personella resurser som arbetar språkfrämjande och motiverande. Projektet ska vidare trygga familjehemsplaceringar genom en bättre helhetssyn och ett kvalitativt underlag till handläggarnas uppföljning av barnens situation i familjehemmet.

– Vi ser att ensamkommande unga i våra boenden har goda studieresultat och många kommer ut i sysselsättning efter studenten. Däremot är resultaten inte lika goda bland de ensamkommande som är placerade i familjehem hos anhöriga. Vi har fått 1,5 miljoner kronor för att kunna ge bättre stöd till familjerna och de ensamkommande, särskilt kring skolresultat, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Bakgrund:
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1 122). En första utlysning av § 37-medel gjordes den 13 maj, och den ansökningsomgången är nu avslutad. Parallellt inleddes en ny ansökningsomgång den 25 augusti, efter att ytterligare medel tillfördes länsstyrelserna genom vårändringsbudgeten 2016. De medel som tillförts genom vårändringsbudgeten är inriktade mot samarbete med privata hyresvärdar samt insatser riktade mot ensamkommande barn. Pengarna delas ut för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till vissa nyanlända eller asylsökande och som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn

För mer information och frågor;
Oliver Rosengren, ordförande, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 073-372 32 76, E-post oliver.rosengren@vaxjo.se

Marcus Johansson, biträdande avdelningschef Barn och familj, Arbete och välfärd.
Telefon 0470-43087, E-post marcus.johansson3@vaxjo.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy