Skip to main content

Fler lärare och mer tid med eleverna i utbildningsnämndens internbudget 2017

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:00 CEST

Rekrytera fler utbildade lärare. Avlasta administrativt så att personalen får mer tid tillsammans med eleverna. Höja elevernas resultat genom ett paket med olika åtgärder. Det är några av tyngdpunkterna i utbildningsnämndens föreslagna internbudget för 2017. Beslut om internbudget kommer att tas i november.

– Omvärldsanalyser, egna uppföljningar och identifierade utvecklingsområden gör att vi ständigt får nya utmaningar, säger utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M). Vi ser att vissa utvecklingsområden är extra viktiga för att våra barn och elever ska nå hög måluppfyllelse, och det är dit vi styr våra resurser i internbudget för 2017.

– Förslaget till internbudget 2017 innehåller tre områden där utbildningsnämnden vill lägga extra kraft, fortsätter Anna Tenje (M).

  1. Kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv: Anställa fler utbildade och kompetenta lärare i alla kategorier. Ge nyanställda en fördjupad introduktion och fler kompetenshöjande insatser till befintlig personal. Aktivt arbeta för att avlasta lärare administrativt genom att se över tidsanvändningen så att de dels får en bättre arbetsmiljö och dels kan vara mer med barnen och eleverna.
  2. Åtgärder för att höja elevernas resultat: Förutom att eleverna ska få mer tid i klassrummen med sina lärare, kommer man att säkerställa tillgång till digitala verktyg och att det finns kompetens och kunskap att använda IT som pedagogiskt verktyg. Andra satsningar innebär stärkt kompetens och stöd till verksamheten kring aktuell forskning och införande av reformer, statsbidrag mm. Fokus på tidiga insatser för att ge rätt stöd och stimulans i tidigt skede.
  3. Åtgärder för trygghet och säkerhet: Trygghet, trivsel, säkerhet och studiero är förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Detta främjas genom att alla verksamheter är välkomnande och har ett aktivt värdegrundsarbete där alla barn, elever och medarbetare tar ett gemensamt ansvar.

– Att rekrytera fler kompetenta och utbildade lärare till våra verksamheter är en fortsatt stor utmaning, säger Stefan Bergström (L). I internbudgeten 2017 slår vi fast vår ambition att göra Växjö till en attraktiv skolkommun med fokus på evidensbaserad skolutveckling.

– Nu gör vi ett rejält avstamp för att Växjös skolor ska bli mer anpassad till samhällets IT-utveckling. Vi genomför successivt en digitalisering av lärprocessen och ser till att alla barn och elever får en likvärdig utbildning och tillgång till användandet av digitala verktyg, fortsätter Margareta Johnsson (C).

– För att avlasta skolledare och lärare administrativt och samtidigt ge vårdnadshavare en bättre bild av elevernas kunskapsutveckling, kommer ett nytt digitalt system att införas. Där kan personalen på ett enkelt och smidigt sätt sköta planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Systemet kommer även att ge goda möjligheter att kommunicera med elever och vårdnadshavare på ett effektivt och utvecklande sätt, fortsätter Pernilla Torneus (M).

– För att ytterligare lägga fokus på elevernas måluppfyllelse i en omvälvande tidsperiod, stärker vi arbetet med kompetensutvecklande insatser för skolledare och lärare. Vi startar en forskning- och utvecklingsavdelning grundad på forskning och beprövad erfarenhet för att kunna förse verksamheten med senaste nytt och utbildning inom området, menar Olle Sandahl (KD).

– En trygg skolmiljö är grunden för all kunskapsinhämtning. Därför prioriterar vi insatser för att höja säkerheten på våra skolor och förskolor samt ge personalen kompetensutveckling för att kunna hantera svåra situationer. En fortsatt satsning på att utveckla barn- och elevhälsan är prioriterad, avslutar Neira Kahrimanovic (MP).

För mer information:
Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden, 070-983 44 16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy