Skip to main content

Medarbetarenkäten är analyserad: Hög trivsel och yrkesstolthet inom Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:29 CET

Den i höstas genomförda medarbetarenkäten är nu färdiganalyserad. Glädjande för kommunen visar resultatet att medarbetarna känner yrkesstolthet, de trivs och de mår bra! Medarbetarenkäten hade 77 procents svarsfrekvens. Enligt CMA, Centrum för
marknadsanalys, som analyserat svaren, är det ett högt resultat som ger ett mycket bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland kommunens medarbetare.
- Det känns bra att svarsfrekvensen är så pass hög med tanke på vår stora organisation och att det är första gången vi genomför enkäten, säger personal- och förhandlingschef Michael Färdigh i en kommentar.

Gör ett bra jobb
Av alla anställda känner 93 procent att de gör ett bra jobb. 82 procent trivs med och känner motivation för sina arbetsuppgifter. Enkätsvaren visar också att
medarbetarna känner delaktighet och att de kan vara med och påverka.
- Nästan nio av tio säger sig också vara nöjda med sin närmsta chef. Med bra chefer och möjligheter för medarbetarna att påverka skapar vi goda förutsättningar för utveckling av vår kommun, menar kommunchef Monica Flodström. Negativa delar
Det kan dock konstateras att det finns en del smolk i glädjebägaren. Bland annat känner hälften av medarbetarna att de inte kan påverka sina arbetstider, detta trots kommunens satsningar på årsarbetstid och nya flexavtal. Än viktigare är ändå det faktum att 50 procent inte känner att de kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats.
- Den differentierade lönesättningen har inte slagit så väl ut som vi velat. Därför kommer vi under våren att genomföra en utbildningsdag för samtliga lönesättande chefer. Den som gör ett bra jobb ska premieras för detta, säger Michael Färdigh.
Det tyngsta beskedet i resultatredovisningen är dock det faktum att nio procent av de anställda i Växjö kommun, känt sig utsatta för mobbing av något slag. Den siffran är nästan dubbelt så hög i jämförelse med andra arbetsgivare.
- Ett mycket ledsamt resultat som kommer få högsta prioritet. Den 12 december träffar vi alla förvaltningschefer och kommuncentrala fackliga företrädare för en uppstart i arbetet med att försöka bringa ordning i detta. Vi kommer bland annat
titta på nytt samverkansavtal med fokus på medarbetarsamtalet. Det här är ett
problem som vi gemensamt måste hitta en lösning på, poängterar Monica Flodström och Michael Färdigh.

Medarbetarenkäten är analyserad:
Hög trivsel och yrkesstolthet inom Växjö kommun
Bra svar om jämställdheten Jämställdhet och mångfald, ett par av Växjö kommuns stora profilområden, får högt betyg i medarbetarenkäten. Låt vara att många uppgett att de inte har någon
åsikt i till exempel frågan om alla behandlas lika oberoende av sexuell läggning. Jämställdheten har stått högt på dagordningen i Växjö kommun och resultaten i enkäten visar att arbetet har slagit väl ut.

Bra kan bli bättre
Sammanfattningsvis visar resultatet att det står bra till med arbetsklimatet inom Växjö kommun. Medarbetarna är överlag positivt inställda till arbetsgivaren.
- Inom kommunen finns det områden att förbättra och arbetet med det påbörjar vi omedelbart. Till nästa enkät, 2008, ska vi ha blivit bättre, avslutar Michael Färdigh.

Vid frågor kontakta
Michael Färdigh, personalchef, Växjö kommun, tel. 0470-415 23, 0703-84 17 17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy