Skip to main content

Medarbetarna ger kommunen godkänt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 12:00 CET

Drygt sex av tio är som helhet nöjda med sin arbetsgivare och sin arbetssituation. En lika hög andel är nöjda med sin arbetsmiljö. Stress och löneutveckling är de områden där medarbetarna är minst nöjda. Det visar sammanställningen av Växjö kommuns fjärde genomförda medarbetarundersökning som presenterades vid en konferens idag.

Växjö kommun har under hösten genomfört sin fjärde medarbetarundersökning. Enkäten består av tio frågeområden: ett hållbart arbetsliv, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, utveckling i mitt arbete, lön, likabehandling, trygghet, helhetsbild samt bakgrundsfrågor.
- Medarbetarenkäten syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Vi får en bild över vad som fungerar bra, var det finns utrymme för förbättringar och blir således ett bra verktyg för oss för att fortsätta utveckla kommunen som arbetsgivare, säger kommunchef Ove Dahl.

Delarna i undersökningen har överlag höga resultat. Högst ligger områdena likabehandling och utveckling i mitt arbete. För områdena motivation, ledarskap och hållbart arbetsliv ligger Växjö kommuns resultat något under riksgenomsnittet. Lägst resultat har föga oväntat området lön. Det handlar dock inte om missnöje med lönenivån utan att många anställda inte vet hur de kan påverka sin löneutveckling. Glädjande är att 9 av 10 fått en återkoppling på sina arbetsprestationer.
- Vi kommer att jobba vidare med att utveckla gemensamma lönekriterier och har en ny utbildning i lönesamtal för alla chefer inom kort, säger personalchef Michael Färdigh.

Hög andel negativ stress
Helhetsbilden av kommunen är godkänd med ett uppnått HME-resultat, hållbart medarbetarengagemang, på 76 av 100. Jämfört med snittet av de kommuner som rapporterat in värden som man kan jämföra med så ligger dock Växjö kommun något under snittet.

Hälften av medarbetarna upplever negativ stress i arbetet minst någon gång per vecka. Högst andel daglig negativ stress upplever medarbetarna inom gymnasieförvaltningen respektive skol- och barnomsorgsförvaltningen.
- Skolan har haft en tuff period med nya uppdrag, omorganisationer, nedläggningar och ombyggnationer vilket kan ha bidragit till den upplevda stressen. Tillsammans med förvaltningarna ska vi nu titta vidare på hur vi kan lindra och förebygga den upplevda stressen i skolan, berättar Michael Färdigh.

Höga resultat för ledarskapet
Helhetsbetyget för den närmaste chefen är högt och man upplever i hög grad att man kan säga sina åsikter till sin närmaste chef. Resultaten varierar dock stort mellan förvaltningarna.
- Vi har jobbat hårt med bra rekryteringar och utbildningar för att skapa förutsättningar för dialog. Vi vill utveckla verksamheten och det är i möten och i dialog med varandra som utveckling sker, menar Ove Dahl.

Om enkäten
CMA Research AB genomför för fjärde gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar. Datainsamlingen genomfördes 23 september till 11 oktober 2013. Svarsfrekvensen totalt i undersökningen låg på 82 procent (6 040 utskick och 4 977 svar) jämfört med 79 procent 2011.

För mer information kontakta:
Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, ove.dahl@vaxjo.se
Michael Färdigh, personalchef, tel. 0470-415 23, michael.fardigh@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy