Skip to main content

På väg mot Sveriges bästa biblioteksverksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:42 CEST

Efter en utredning av biblioteksverksamheten får nu kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag till utveckling av biblioteken i Växjö kommun. Förslagen ska baseras på utredningen vars vision är att Växjö har Sveriges bästa biblioteksverksamhet år 2015.

Bakgrund/uppdrag

Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun har beslutat att utreda biblioteksorganisationen med visionen att Växjö har Sveriges bästa biblioteksverksamhet år 2015. Syfte är att ge alla medborgare så god biblioteksservice som möjligt med utgångspunkt från hög kvalitet, full tillgänglighet och nöjda brukare, nytänkande och utmanande aktiviteter samt god förvaltningsövergripande samverkan. Utredningen ska ge förslag på bättre och effektivare service till medborgarna och leda till reducerad totalkostnad för kulturnämndens verksamhet.

 

Utredningen är gjord mot bakgrund av Växjö kommuns biblioteksplan och är utförd av Anders Hägg och Erik Hallonsten, Växjö kommun.

 

Genomförande

Utredarna har genomfört intervjuer med nyckelpersoner och gått igenom styrande dokument. Man har jobbat med omvärldsanalys, nyckeltal, jämförelser m.m. Personal inom biblioteksverksamheten har också varit delaktig genom så kallade tankesmedjor. Utredningen skulle också ha lämnat förslag på en framtida biblioteksorganisation.

 

Resultat

- Kulturnämnden kan genomföra kostnadsreduceringar på minst 1 100 tkr enligt beslut i kulturnämndens budget 2010. Besparingar kan göras inom folkbiblioteksverksamheten genom produktivitetshöjning på framför allt stadsbiblioteket samt genom förändrad arbetsorganisation med stärkt medborgarfokus.

- Samarbetet mellan de tre biblioteksdrivande nämnderna kulturnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden bör intensifieras och samordnas enligt kommunfullmäktiges biblioteksplan

- Framtidens bibliotek innebär en utveckling av en flexiblare biblioteksverksamhet för att möta behoven hos nuvarande och nya kunder. Nya medier, en anpassning av verksamheten till ny teknik, ett vidgat medborgarinflytande och gemensam fortbildning för alla bibliotekarier är grundläggande för att skapa framtidens bibliotek. Att pröva nya innovativa former av biblioteksverksamhet och att utveckla samarbeten med kommersiella och ideella parter är andra viktiga inslag för att utveckla verksamheten.

 

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag till utveckling av verksamheten, baserade på föreslagna möjligheter i biblioteksutredningen och utredningens vision ”Växjö har Sveriges bästa biblioteksverksamhet år 2015”. En tidplan för förstudien ska redovisas vid nämndens sammanträde den 13 december 2010.

 

Vid frågor kontakta

Lena Wibroe, ordförande i kulturnämnden, tel. 076-864 65 81

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy