Skip to main content

Pressmeddelande från Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:30 CETPositivt resultat för femte året i rad
Växjö kommuns preliminära bokslut för 2009 visar ett positivt resultat på 83 miljoner kronor. Detta är på samma nivå som fjolårets resultat på 92 miljoner. Under de senaste fem åren har kommunen kunnat redovisa positiva resultat och även för 2010 ser de ekonomiska förutsättningarna goda ut i och med ökade statsbidrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Däremot kvarstår den kraftiga försämringen i kommunsektorns ekonomiska förutsättningar från och med 2011.

Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur och krisen ger långvarigt negativa effekter på ekonomin. Kommunen har tappat hela 76 miljoner i skatteintäkter mot budget. Trots finanskris, lågkonjunktur och lägre skatteintäkter än budget har Växjö ändå kunnat bibehålla sin finansiella ställning.
– Förklaringen till att kommunen ändå har klarat av krisen är främst ökade statsbidrag och bidrag i utjämningssystemen, sänkta arbetsgivaravgifter samt att nämnderna sammantaget har hållit sina budgetar. Arbete och välfärds överskridande speglar lågkonjunkturen då många medborgare, familjer och företag har drabbats hårt, säger kommunalråd Bo Frank (M) i en kommentar till bokslutet.

Fortsatt tillväxt
Växjö kommun har fortsatt stark tillväxt. Befolkningen ökade med nästan 1 000 personer och invånarantalet har nu passerat 82 000. Arbetet som Europas grönaste stad fortsätter där miljö och minskad användning av fossila bränslen står i centrum. Utvecklingen av idrottsområdet vid Värendsvallen går enligt planerna. Det fleråriga projektet med ny vattentäkt i Bergaåsen är färdigställt.
– Kommunen har dessutom under året fattat beslut om att sätta igång och rusta upp skolor och det har fattats beslut om tre nya idrottshallar. Ambitionen med dessa investeringar är att i någon mån utjämna konjunktursvackan, förklarar kommunalråd Gunnar Elm (C)

Nämnderna klarar totalt sett sina budgetar
Grunden till årets positiva resultat lades redan i budgeten för 2009. I den prognostiserades ett resultat på 51 miljoner, något som överträffades med 36 miljoner i bokslutet.
– Orsaken är framförallt lägre lagstadgade arbetsgivaravgifter och att minskad sjukfrånvaro gjort att AFA Försäkring kunnat sänka de avtalsenliga sjukförsäkringsavgifterna, säger Bo Frank.

Omsorgsnämnden har de senaste fyra åren redovisat underskott i förhållande till budgeten. För 2009 redovisar omsorgsnämnden ett överskott på 16 mkr, vilket innebär att tidigare års underskott är inarbetade med råge. Året som gått har präglats av stort fokus på åtgärder för att uppnå balans i ekonomin. Några viktiga åtgärder för att åstadkomma detta har varit en strukturförändring av platser i vårdbostad och för korttidsvård, ökat fokus på att ge insatser i den enskildes hem samt ett ökat fokus på hur personalens arbetstid används och att finna effektiva bemanningslösningar.
– Det ekonomiska resultatet för 2009 är glädjande och ger nämnden betydligt bättre förutsättningar att klara de ekonomiska ramarna 2010, säger omsorgsnämndens ordförande Bertil Olsson (KD).

Skol- och barnomsorgsnämnden redovisar ett överskott i verksamheten på 15 miljoner beroende av resultatenheternas goda ekonomiska hushållning. Verksamheterna bedrivs till avsevärt lägre kostnader än i övriga jämförbara kommuner. Stora lokalprojekt har färdigställts under året, Östra Lugnet, Öjaby, Pilbäcktorget samt Vederslöv. Ombyggnation av Arabyskolan har påbörjats. Samtliga vårdnadshavare som så önskat har erbjudits plats inom förskoleverksamheten. Resultaten i skolan är fortfarande goda och överträffar klart riksgenomsnittet. Under året har serviceorganisationen vid fem grundskolor konkurrensutsatts.

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 3 miljoner. Den främsta orsaken är att de mer långsiktiga och strukturella anpassningarna av organisationen nu börjar ge resultat. Antalet elever i annan huvudmans utbildning har ökat med ca 15 % jämfört med föregående år, vilket till viss del har kompenserats genom en ökning av antalet elever från andra kommuner. Även vuxenutbildningen bidrar till det positiva resultatet då antalet studerande ökade mer än beräknat under andra halvåret samtidigt som tillkommande rymts inom befintlig organisation.

För den skattefinansierade verksamheten redovisar tekniska nämnden ett överskott på 3 miljoner, främst beroende på lägre räntekostnader samt ökade parkeringsintäkter. VA-verksamheten redovisar ett överskott på 5 miljoner bland annat på grund av lägre kostnader för räntor och avskrivningar för den nya vattenförsörjningen i Bergaåsen.

Aldrig har trycket på arbete och välfärds verksamheter varit så stort och behovet av hjälp och stöd hos medborgarna så uttalat. Under de tre första kvartalen 2009 ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd i riket med 20 procent jämfört med motsvarande period 2008. I de flesta kommuner ökade utbetalningarna med över 30 procent; däribland Växjö med 34 procent. I genomsnitt har ytterligare 201 hushåll haft ekonomiskt bistånd per månad under 2009 jämfört med 2008. Nämnden för arbete och välfärd redovisar ett underskott på 35 miljoner, varav det ekonomiska biståndet står för 27 mkr och institutionskostnaderna för barn/ungdomar/familjer för 8 mkr.
– Växjö är en kraftigt expanderande kommun med en stor inflyttning. Den stora ökningen av barn och ungdomar i kommunen innebär även att ett ökande antal av dem behöver socialtjänstens insatser, säger Gunnar Elm.

Vändning 2011?
Budget 2010 bygger på ett nollresultat. När budgeten för 2010 upprättades förutsåg man den kommande krisen och lade in generella besparingar med undantag av framför allt Arbete och Välfärd som istället fick ett resurstillskott. Skol- och barnomsorgsnämnden samt omsorgsnämnden fick resurser för demografiska förändringar. Det tillfälliga konjunkturstödet som kommunerna har fått gäller endast 2010.
– För Växjös del innebär det drygt 100 miljoner extra för 2010, varav endast 30 miljoner finns kvar från och med 2011. Att binda upp kostnaderna på en högre nivå redan 2010 skulle med stor sannolikhet innebära besparingar på motsvarande 2011 för att komma ner på rätt nivå, förklarar Gunnar Elm.
– Det är viktigt att nämnderna håller sina budgetar men trots det kommer vi att stå inför ett flertal svåra prioriteringsfrågor de kommande åren. Det pågår dessutom ett flertal aktiviteter inom kommunen för att pressa tillbaka arbetslösheten. 2010 är även ett mångfaldens år där vi skall synliggöra värdet och styrkan av mångfald, poängterar Bo Frank.

I den senaste ekonomirapporten ifrån Sveriges Kommuner och Landsting pekar man också på fortsatta problem för sektorn de närmaste åren. För att klara en ekonomi i balans kommer det att krävas olika former av insatser så som effektiviseringar och hårdhänta prioriteringar.
– Genom att vi har visat återhållsamhet och stått emot kraven på tillfälliga stora budgetökningar hoppas vi på att budget 2011 ändå inte ska behöva innehålla några generella besparingskrav, avslutar Bo Frank och Gunnar Elm.

För mer information kontakta:
Bo Frank (M), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
Gunnar Elm (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53
Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, 0705-73 38 14
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy