Skip to main content

Projektet ”Teknikstöd i skolan” har gett positiva resultat

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 10:00 CEST

Under läsåret 2012-2013 har projektet ”Teknikstöd i skolan” genomförts vid Växjös kommunala gymnasieskolor och på Komvux. Syftet med projektet har varit att öka möjligheten för elever med kognitiva svårigheter att nå målen i skolan, och resultatet är positivt.

Projektet ”Teknikstöd i skolan” har under läsåret 2012-2013 genomförts vid Katedralskolan, Kungsmadskolan, Teknikum och på Komvux i Växjö. Projektet har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag och har samordnats av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Syftet med projektet har varit att öka möjligheten för lever med kognitiva svårigheter att med hjälp av tekniska hjälpmedel uppnå målen i skolan.

Elevens deltagande i projektet inleddes med en kartläggning av elevens syn på sin skolsituation utifrån intervjuinstrumentet Bedömningar av anpassningar i skolmiljö (BAS). Eleven har fått stöd i att formulera egna mål vilket sedan styrde valet av teknikstöd. Under projekttiden var arbetsterapeuterna involverade i cirka 100 elevärenden varav 75 kartlades via BAS. Interventionen bestod av individuellt utprovat teknikstöd samt strategier i vardagen. Det vanligaste teknikstödet har varit tidshjälpmedel, kalender som app, appar för anteckning, ljudförstärkare samt hårdvara i form av smartphone, surfplatta och dator. De flesta elever har beskrivit att de, efter deltagande i projektet, hanterar besvärliga situationer i skolan bättre och att de har fått ett förbättrat studieresultat.

Exempel på kognitiva hjälpmedel är:

  • Time timer och Timstock är hjälpmedel för att visualisera och rama in tid. Personer med nedsatt
    tidsuppfattning/tidshantering kan kompensera för svårigheter att planera och strukturera sin tid genom att använda de i vardagliga situationer.
  • Appar i smartphone som exempelvis ”Business Calendar” möjliggör för att skapa överblick och
    strukturera sin vardag. Med hjälp av påminnelser och färgkodning av olika aktiviteter synliggörs balansen mellan olika aktiviteter i vardagen.
  • Appar i iPad som exempelvis ”Notability” möjliggör för elever att spela in lektioner, fota tavlan och anteckna enligt en tydlig struktur. Inspelningen är kopplad till anteckningarna vilket möjliggör för elever att på ett enkelt sätt navigera sig i texten och lyssna på valda delar igen.
  • Ljudförstärkare (FM-sändare och mottagare) kan användas under lektioner för elever som upplever svårigheter att filtrera ljud. Läraren har en mygga och eleven lyssnar via sina hörlurar vilket gör att rösten förstärks och störande ljud förminskas.

Under projekttiden har även flera riktade insatser till skolpersonal genomförts med syfte att bidra till ökad kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd. För samverkan utanför skolan har det funnits en referensgrupp som har träffats regelbundet under projekttiden. Syftet med referensgruppen har varit att stimulera till ökad samverkan mellan skolan och andra aktörer i samhället som möter ungdomar med kognitiva svårigheter.

Vid summeringen av projektet gjordes bedömningen att dess syften har uppnåtts och tre framgångsfaktorer identifierades. Det handlar om elevens delaktighet, arbetsterapeuternas arbetsprocess samt metoder som användes för att nå ut med information om kognitiva svårigheter till lärare. Ylva Karlman och Lina Karlsson som tillsammans arbetat med projektet hoppas nu att ”Teknikstöd i skolan” kan inspirera till förändring och öka möjligheten för ungdomar med kognitiva svårigheter att klara skolan utifrån sina egna förutsättningar.

Mer information finns även på www.teknikstodiskolan.se

För mer information, kontakta

Johan Harryson, förvaltningschef gymnasieförvaltningen Växjö kommun, telefon 0470-437 31, 0766-216 726

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy