Skip to main content

Rekordresultat för Växjö 2006 - tidigare års negativa resultat nu återhämtade

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:21 CET

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2006 visar ett rekordresultat på 150 miljoner kronor. Detta är en kraftig förbättring jämfört med fjolårets resultat på 35 miljoner och en smått sensationell förbättring mot 2004, då kommunen gick minus med 82 miljoner.

– Vi kan konstatera att det går bra för Växjö just nu och att kommunens minus 2003 och 2004, på sammanlagt 130 miljoner kronor, nu är återställt. Det är dock viktigt att vi även i framtiden ser till att inte ha större utgifter än vad vi har råd med, säger
kommunstyrelsens ordförande Bo Frank i en kommentar till bokslutet.

Den främsta orsaken till resultatet är den goda sysselsättningstillväxten i kombination med en stark befolkningsökning i Växjö vilket ger ordentligt ökade
skatteintäkter. Dessutom bidrar en del positiva engångseffekter till det goda resultatet
– Vi gör verkligen skäl för vår slogan Expansiva Växjö. Vi ökar vår befolkning med
knappt 1100 personer 2006 och fjolårets omfattande bostadsbyggande fortsätter även i år, konstaterar Bo Frank.

Grunden till det fina resultatet lades redan i den starka budgeten för 2006. I den
prognosisterades ett resultat på 65 miljoner, något som överträffades med ytterligare
85 miljoner!

Största enskilda pluspost återfinns i den gemensamma finansieringen. Skatter,
utjämningsbidrag, räntor, pensioner och reserven på 20 miljoner står för cirka 60 miljoner av överskottet.
Efterspelet till stormen Gudrun sätter också sina spår i resultatet. Den avverkade skogen gav 20 miljoner i vinst men det innebär samtidigt väsentligt lägre intäkter kommande år. Vidare ersatte EU:s solidaritetsfond kommunen med 14 miljoner för
de kostnader som uppstod 2005 i samband med stormens härjningar. På samma konto finns dock också kostnaderna för att återställa elljusspåren på 7 miljoner.

Sammantaget tillför alltså stormen Gudrun, engångsvis, 27 miljoner till bokslutet.
Starkast resultat av nämnderna, plus 11 miljoner, gör socialnämnden. Förklaringen till
det fina resultatet ligger i ökade satsningar på hemmaplanslösningar vid behandling av
barn, ungdomar och familj.
Också skol- och barnomsorgsnämnden redovisar ett överskott, plus 7 miljoner.
Överskottet förklaras av ett aktivt arbete med semesterlöneskulden vilket har gjort att
personalkostnaderna har hållits nere. Dessutom har budgeterade reserver inte behövt
utnyttjas. 2005 års överskott på 3,6 miljoner för gymnasienämnden vändes under fjolåret till ett
minus på 4 miljoner. Ökade ersättningar till friskolor är förklaringen till detta.


Rekordresultat för Växjö 2006

Omsorgsförvaltningen hade det också tufft 2006, minus 9 miljoner kronor.
Volymökning – särskilt ökat behov av korttidsplatser och äldreboenden, är
förklaringen till det negativa resultatet.
Nämnden för arbete och utveckling redovisar ett underskott på 5 miljoner för 2006.
Detta för att kostnaderna för försörjningsstödet, under flera år, har varit för lågt
budgeterade. I budgeten för 2007 har detta dock justerats.

Kostnaderna för försörjningsstödet påverkar också kommunstyrelsens resultat som
visar på ett sammanlagt underskott på minus 10 miljoner. Förutom kostnaderna för
försörjningsstödet är det ökade kostnader för Länstrafiken som påverkar negativt.
Trots en del minusposter redovisas alltså ett resultat på 150 miljoner för 2006. Det är
cirka 85 miljoner bättre än budgeterat. Det ekonomiska läget för Växjö kommun ser
återigen ljusare ut.

Från minus 82 miljoner kronor till plus 150 på två år – hur är det möjligt?

Utöver den positiva engångseffekten på 27 mkr från Stormen Gudrun finns det flera
förklaringar till den kraftiga resultatförbättringen från 2004 jämfört med 2006:
• 2004 års resultat belastades med engångskostnader i form av negativa
slutavräkningar på skatten.
• Den goda konjunkturen ger nu en stark sysselsättningstillväxt, och i
kombination med stor befolkningsökning ökar skatteintäkterna i god takt. Å
andra sidan medför befolkningsökningen ökade kostnader för verksamheterna.
• Ökade statsbidrag.
• Besparingskrav på nämnder och styrelser samtidigt som de inte
kompenseras för prisökningar.

För att klara det lagstadgade kravet på god ekonomisk hushållning måste
kommunernas finanser långsiktigt gå med överskott, och då gäller det att samla i
ladorna under goda år. Huvudargumenten är att nuvarande generation ska stå för
sina kostnader, att avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra
tillgångarna samt att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det i budgeten
finnas en buffert för oförutsedda händelser. Nämnas kan att kommunen för 2007
budgeterar ett överskott på ca 50 mkr.

Kalkylerna för kommande år visar dock på en betydligt kärvare utveckling.
– För att klara de tuffare åren mot slutet av mandatperioden krävs att vi 2008 har ett
överskott på cirka 60 miljoner. Fortsatt budgetdisciplin ute i nämnder, styrelser och
förvaltningar är därför helt nödvändigt för en fortsatt positiv utveckling av
kommunen, avslutar Bo Frank.

För mer information kontakta
Bo Frank (m), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.