Skip to main content

Svårare ekonomiskt läge för Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:00 CET

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2012 visar ett positivt resultat på plus 52 mkr. Det budgeterade resultatet för 2013 ligger däremot på minus 67 mkr.
- Växjö kommun har under ett antal år kunnat redovisa överskott och byggt upp en reserv för att kunna hantera ökade kostnader i lågkonjunkturer. I längden är dock underskott oacceptabla, säger Bo Frank (M).

Anledningen till det positiva resultatet är en engångsintäkt på 71 mkr för en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från åren 2007 och 2008. Utan denna skulle bokslutet ha visat på ett underskott på 19 mkr.

Växjö kommun har en fortsatt stark tillväxt och ett bra företagsklimat. Befolkningen har ökat stadigt med cirka 1 000 personer per år de senaste åren. Det gör att behovet av mark, lokaler och bostäder har ökat trots rådande konjunkturläge.

- Att hålla budgetarna kommande år blir prioritet nummer ett och att de särskilda medel som sätts av i samband med investeringar får nu endast användas när investeringen blir genomförd, säger allianspartierna i ett gemensamt uttalande.

Framför allt nämnden för arbete och välfärd med minus 41 mkr, men även omsorgsnämnden med minus 15 mkr redovisar stora underskott. Även skol- och barnomsorgsnämnden (minus 6 mkr) och tekniska nämnden (minus 9 mkr) redovisar underskott. Gymnasienämnden och kommunstyrelsen redovisar överskott på 7 mkr respektive 5 mkr. För gymnasienämnden beror överskottet på ej använda lokalpengar. Underskottet för nämnden för arbete och välfärd ökar från 33 mkr 2011 till 41 mkr år 2012. Fler ärenden för ekonomiskt bistånd utgör den enskilt största delen av underskottet
men även fler och dyrare institutionsplaceringar för missbruk har bidragit till att underskottet ökar. Även underskotten i omsorgsnämnden och skol- och barnomsorgsnämnden kan till viss del förklaras av att fler än beräknat behövde verksamheternas tjänster. Skol- och barnomsorgsnämndens underskott beror på även på planerade satsningar. För vissa verksamheter inom tekniska nämnden var underskottet planerat. Till exempel driftskostnaderna för biogas och försäljningsintäkterna för skog
med underkott på 4 mkr vardera.

Under 2013 kommer Växjö kommun fortsätta och förfina satsningen på arbetsmarknadsanställningar, vilka har gjort att kostnaden för ekonomiskt bistånd inom nämnden för arbete och välfärd trots allt har kunnat hållas tillbaka. Genom EU:s socialfond kommer vi även att inleda en satsning för att
hjälpa ungdomar mellan 16 och 19 år att komma in på arbetsmarknaden.

-Vi bedömer att det svåra ekonomiska läget kommer att fortsätta under hela 2013 och de närmast följande åren. Återhämtningen beräknas ta längre tid än vad som tidigare beräknats. Detta inger stor oro för utvecklingen av den kommunala ekonomin i Växjö kommun, varnar ekonomichefen
Ingemar Waldemarsson.

För mer information

Se bifogad PDF "Fördjupad information: Svårare ekonomiskt läge för Växjö kommun" 

Bo Frank (M), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90

Per Schöldberg (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25

Stefan Bergström (Fp), tel.0470-410 87

Rene Jaramillo (KD), tel. 0470-413 53

Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, 0705-73 38 14

Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy