Skip to main content

VB Energigruppen - bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 10:28 CET

Bolagen i VB Energigruppen1 omsatte2 förra året 551,1 miljoner kronor jämfört med 525,8 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre transiterad volym el samt ökning av försåld volym fjärrvärme.

 • Resultatet efter finansiella poster ökade från 119,3 miljoner kronor till 130,4 miljoner. Detta är det högsta resultatet någonsin för VB Energigruppen.
 • Bolagen investerade totalt 67,2 miljoner kronor jämfört med 56,4 miljoner året innan.
 • Förslagen från styrelserna är att 70,7 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förklaringen till detta är förbättrat resultat och kassaflöde.
 • Av den föreslagna utdelningen tillfaller:
  - 35,8 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 34,2 miljoner),
  - 20,2 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 19,3 miljoner)samt
  - 14,7 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,0 miljoner).
 • Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2017-05-09 i Ludvika.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 229,2 gigawattimmar jämfört med 215,5 giga-wattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. Under 2015 konverterades oljepannan vid Ludvika lasarett till bioolja. Detta har lett till att andelen fossil olja minskat.

Nettoomsättningen uppgick till 180,6 miljoner kronor jämfört med 174,7 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 43,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 4,4 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre försåld volym fjärrvärme.

Investeringarna uppgick till 21,5 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 962 gigawattimmar jämfört med 914 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 198 gigawattimmar jämfört med 242 gigawattimmar året innan. År 2016 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 214,6 miljoner kronor jämfört med 201,0 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 72,1 miljoner kronor till 82,8 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är högre volym.

Investeringarna uppgick till 45,6 miljoner kronor jämfört med 35,8 miljoner året innan. Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investe-ringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. Under året har ett nytt timmätsystem upphandlats. Systemet ska installeras och implementeras under de kommande tre åren.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 131,3 miljoner kronor jämfört med 122,1 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade med 1,4 miljoner kronor till en vinst på 5,5 miljoner kronor. Stabila och låga marknadspriser har inneburit att bolagets resultatnivå har blivit mer stabil.

De låga marknadspriserna beror på låg efterfrågan, bland annat beroende på varmt väder, samt stort utbud på grund av en allt bättre tillgänglighet för kärnkraften, utbyggnad av vindkraft samt god vattentillgång. Förklaringen till ökningen i omsättningen för VB Elförsäljning är högre försåld volym.

VB Kraft

Produktionen i bolagets elva vattenkraftstationer, belägna i Kolbäcksåns och Arbogaåns vattensystem, uppgick till 72,8 gigawattimmar jämfört med 95,4 gigawattimmar året innan. Detta kan jämföras med normalårsproduktionen som beräknas till 83,5 gigawattimmar.

Nettoomsättningen uppgick till 24,6 miljoner kronor jämfört med 28,0 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster minskade från 1,2 miljoner kronor i vinst till 1,4 miljoner i förlust. Förklaringen till resultatförsämringen är den lägre producerade volymen.De låga marknadspriserna gör att VB Krafts lönsamhet för tillfället är relativt låg. Statusen på bolagets anläggningar är dock god. Bolaget har de senaste åren genomfört ett antal stora förnyelser av sina vattenkraftstationer. En stor del av detta har finansierats genom internt upparbetade medel. Under 2017 kommer dammen i Flögfors att rustas.

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljonerkronor

 20162015201420132012
VB Energi180,6174,7170,8177,1179,2
VB Elnät214,6201,0202,6202,9205,9
VB Elförsäljning131,3122,1140,4164,7170,6
VB Kraft24,628,034,023,044,0
Totalt VB Energigruppen551,1525,8547,8567,7599,7


Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljonerkronor

 20162015201420132012
VB Energi43,539,134,434,633,5
VB Elnät82,872,162,954,750,8
VB Elförsäljning5,56,97,68,417,5
VB Kraft-1,41,25,13,114,4
Totalt VB Energigruppen130,4119,3110,0100,8116,2


Sammanställning investeringar

Belopp i miljonerkronor

 20162015201420132012
VB Energi21,520,016,418,913,6
VB Elnät45,635,854,639,937,1
VB Elförsäljning-----
VB Kraft0,10,60,77,116,6
Totalt VB Energigruppen67,256,471,765,967,3


____________________________________

1 VB Energigruppen består av VB Energi inklusive dotterbolagen VB Elnät och VB Elförsäljning samt VB Energis systerbolag VB Kraft.
2 Omsättningen inkluderar interna poster.

Ludvika och Fagersta 2017-02-17

För ytterligare information kontakta gärna:

Bo Sörberg, VD för VB Energi och VB Elnät, telefon 0240-876 43
Roger Sandgren, VD för VB Kraft, telefon 0240-876 72
Emma Agneteg VD för VB Elförsäljning, telefon 0240-876 06
Christer Larsson, Ekonomichef för VB Energigruppen, telefon 0240-876 11
Aiki Rillo, Marknadskoordinator för VB Energigruppen, telefon 0240-876 33

Om VB Energi

VB Energi - Västerbergslagens Energi AB - bildades 1983 genom sammanslagning av det kommunägda Ludvika Elverk AB och Gränges kraft. VB Energi bedriver elhandel samt elnät och är även leverantör av fjärrvärme. VB Energi ägs av Vattenfall till 50,6 procent, Ludvika kommun 28,6 procent och Fagersta kommun 20,8 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.