Skip to main content

Videum sammanfattar 2010

Nyhet   •   Maj 02, 2011 14:55 CEST

Videum sammanfattar 2010 i årsredovisningen. Ta del av såväl text, siffror och bild över året som gått. Se hela årsredovisningen i pdf nedan.

VD har ordet i Videums årsredovisning för 2010

Under 2010 har Videum haft två stora byggprojekt igång där Linnéuniversitetet är hyresgäst. Dels färdigställandet av hus J 4, ”Hälsa på Campus”, på 2 500 kvm. Dels har arbetet fortsatt med hus N, en institutionsbyggnad på 6 900 kvm, byggt i trä och med en beräknad energiförbrukning som ligger 25 % under gällande byggnorm. Videum har även inlett arbetet med att gå över till fjärrkyla. En kostnadsneutral övergång där miljön är den stora vinnaren. Dessutom ligger detta arbete i linje med att Videum är en aktiv part i Växjö – Europas grönaste stad. Fortsatta fastighetsanpassningar har gjorts åt växande hyresgäster i Videum Science Park och även fikarummen i kvarteret Uppfinnaren har fått en ansiktslyftning.

De nya konferenslokaler som iordningsställdes 2009 har utnyttjats väl under 2010 och Videums hyresgäster har begagnat sig av dessa i en allt mer ökad omfattning. Antalet hyresgäster i Videum Science Park var vid årsskiftet 125 till antalet och de tre största branscherna var IT 25 %, Media 12 % och Utbildning 11 %. Videum har fortsatt sin satsning på att skapa mötesplatser för hyresgästerna och när vi summerar 2010 kan konstateras att deltagandet på dessa aktiviteter har fördubblats på två år från 600 till 1 200 deltagare. De kreativa frukostarna, grillafton och grandag har fortsatt, samtidigt som Videum även har lanserat kreativ lunch för sina hyresgäster. Dessa luncher syftar till att bjuda in externa föredragshållare som levererar tips, tankar och idéer för Videums hyresgäster så att de kan fortsätta att växa och utvecklas positivt.

Videums kommunikation har utvecklats under året och förutom en ny hemsida, har även hyresgästerna fått en ökad valfrihet vid val av internetleverantörer. Kommunikationen i sin helhet har professionaliserats och digitala medier används i allt större omfattning. Arbetet med en kommunikationsplan har inletts och beräknas vara klart under våren 2011.

Videums synlighet i media har ökats med fem gånger de senaste två åren och kommunikationsplanen syftar bland annat till en fortsatt stark utveckling av att synliggöra Videum och dess hyresgäster. En ny utvecklingsplan har tagits fram för perioden 2011–2013. Framåtsyftande, illustrativ, lättläst och förankrad har varit bärande ingredienser i detta arbete. Videum ser sig som Växjös utvecklingsbolag och därför är det viktigt med mål och visioner.

Personalens välbefinnande och hälsa har stått i fokus under 2010 och en särskild satsning har gjorts med en personlig coach. Därför är det extra glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron på Videum nu är nere på smått otroliga 1,21 %. Ett arbete har också inletts med att göra en arbetsplatsvärdering med syfte att dels se över vad Videum kräver av respektive tjänst och dels se över hur lönesättningen ser ut i förhållande till dessa krav. Större avvikelser och obalanser kommer att hanteras genom en särskild satsning under 2011 och 2012 för att Videum därefter inte ska ha några löner som släpar markant efter den generella lönebildningen i Sydsverige.

Videum har varit en aktiv delägare i Inkubatorn i Kronoberg AB under året. Inkubatorn har funnit sina former och nu kommit igång på allvar. Inkubatorn är en hävstång för tillväxtföretag som på sikt kommer att stärka arbetet med Triple Helix, det vill säga samarbetet mellan akademin, näringslivet och det offentliga samhället. Dessutom genererar inte bara dessa tillväxtföretag arbetstillfällen utan ger även lyskraft till Växjö gentemot övriga regioner i landet.

David Svensson
VD Videum AB

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera