Skip to main content

Kraftsamling för ökad konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:05 CEST

Akademi, industri, institut och offentliga aktörer får 33 miljoner för att i samverkan formulera strategier för ökad konkurrenskraft.

Hur säkrar vi att Sverige fortsätter vara ett högteknologiskt produktionsland? På vilket sätt kan vi skapa framtidens resurseffektiva och socialt attraktiva bostadsområden? Och hur kan regeringens vision om ”Matlandet Sverige” realiseras genom forskning och innovation? Intresset för att kartlägga Sveriges styrkeområden har varit stort, vilket visar på möjligheterna för akademi, näringsliv och offentlig sektor att tillsammans ta fram framtidens innovationer.

Idag räcker det inte längre att vara ”tillräckligt bra” – vi behöver bli bäst i världen inom några områden för att behålla och attrahera forskningsinvesteringar, skapa samhällsnytta och stärka näringslivets internationella konkurrenskraft. För att Sverige och svenska företag ska kunna stärka och behålla sin attraktions- och konkurrenskraft i en global konkurrens krävs prioriteringar och samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och offentliga aktörer. VINNOVA vill stimulera utvecklingen av gränsöverskridande och målinriktad samverkan mellan dessa parter och satsar nu på att få fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.

-Morgondagens innovationer kommer – precis som tidigare – uppstå där vitt skilda erfarenheter och drivkrafter möts i branschöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan företag, akademi och samhälle, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

De 73 initiativ som nu beviljats 33 miljoner kronor av VINNOVA, består av breda konstellationer mellan akademi, institut, industri och offentliga aktörer, där en stor del av initiativen bygger vidare på den forskning som bedrivits inom ramen för de strategiska forskningsområdena. Tillsammans ska de samverka kring uppdraget att ta fram framtidens forsknings- och innovationsagendor. Arbetet ska bygga på öppna processer där alla relevanta aktörer i Sverige uppmanas att koppla upp sig mot arbetet att ta fram agendorna. Målet är att utveckla svenska styrkeområden, vända globala utmaningar till möjligheter och bidra till hållbar tillväxt.

De agendor som VINNOVA nu beviljar täcker ett brett spann av områden inom bland annat Framtidens produktion, IT-samhället, Tjänsteutveckling, Ledarskap, Hälsa, Mat, Säkerhet, Naturresurser, Material, Hållbart samhällsbyggande och Transport.

Marie Wall, programansvarig på VINNOVA, berättar om utlysningen som skapat ett stort nationellt intresse:

-Vi har fått ett enormt gensvar. Många starka konstellationer har känt sig manade att gå samman för att ta fram gemensamma forsknings- och innovationsagendor, däribland flera nya och gränsöverskridande grupper. Nu börjar en spännande process där vi hoppas att de initiala projektgrupperna kompletteras och stärks med ytterligare kompetens och att samverkan initieras mellan agendaprojekt för att skapa ännu starkare forsknings- och innovationsagendor.

Sammanfattande projektbeskrivningar för alla beviljade agendaförslag samt kontaktuppgifter till projektledarna finns på www.vinnova.se/foiagendor

För mer information: Marie Wall, programansvarig på VINNOVA, 08-473 32 19                    

Följande projekt har beviljats planeringsbidrag för att ta fram agendor:

 • NRIA Flyg 2013,  FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG 
 • FoI Industriellt byggande, Luleå tekniska universitet 
 • Att bryta malm och könsmönster - En genusmedveten och hållbar strategisk F&I-agenda för den svenska gruvsektorn, Luleå tekniska universitet 
 • Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge, Luleå tekniska universitet 
 • Belysningssamhället 2020, Lunds universitet 
 • rön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
 • Välfärdens material från uthållig skogsråvara, Södra Skogsägarna ekonomisk förening 
 • Hjärnkraft , Jernkontoret 
 • Strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling, SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 
 • Kapacitet i Järnvägstrafiken, Linköpings universitet 
 • En nationell branschöverskridande lättviktsagenda - LIGHTer, Swerea SWECAST AB 
 • Design för ökad konkurrenskraft, Designregion Småland/Stiftelsen Svensk Industridesign 
 • Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik, LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 
 • En åldrande befolkning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
 • Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt, Center For Advanced Studies in Leadership at SSE 
 • Strategisk forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse & svensk besöksnäring, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond 
 • VOIS Vård och Omsorg i InformationsSamhället, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 • SVERIGE SOM INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LIFE SCIENCE, Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Tjänsteinnovation - utveckling av strategisk forskningsagenda, Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum 
 • Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Produktion, Teknikföretagens Service i Sverige AB 
 • Millimeter-wave and terahertz systems, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling, SWEDNANOTECH AB 
 • Elektronikhårdvara i Sverige, Acreo AB  Nationell samling för arbetsmaskiner, Föreningen Tunga fordon 
 • Strategisk agenda gruvindustrin, Nordic Rock Tech Centre AB 
 • ICT-BIM För bättre processer och produkter, IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB 
 • Nationell kratftsamling för Transpor år 2050-förväntad CO2-reducering med 60%, nollvision i trafiken, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
 • Strategisk forskningsagenda inom logistik, Linköpings universitet 
 • Antennsystem, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya biobaserade material och produkter, Arbio Aktiebolag 
 • Position Sverige - En FoI-strategi för geodataområdet, LANTMÄTERIET 
 • Nationell kraftsamling för nya tillämpningar av material från skogen, INNVENTIA AB 
 • LivsStrat 2022, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 
 • Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige, EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN 
 • Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus, White arkitekter Aktiebolag 
 • Big data analytics, SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 
 • ELVIS (Elproduktion/transmission i Vinnovas Strategiska Forsk och Innov agendor), Uppsala universitet 
 • FoI-agenda inom hälso- och sjukvård - Patientinvolvering för tjänsteinnovation, Karlstads universitet 
 • Bildbaserad medicinsk diagnostik - ett svenskt styrkeområde med stor potential, Linköpings universitet 
 • Cyber Physical Systems - Vision, mål, behov och samarbetsformer, Kungliga tekniska högskolan 
 • Hur världsledande forskning inom diabetes ska bidra till svensk tillväxt, Lunds universitet 
 • Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin, Svensk Elektronik Service Aktiebolag 
 • Blue Energy, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Vattenvisionen - Hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö, SVENSKT VATTEN AB 
 • Strategisk forsknings- och innovationsagenda för rese- och turistnäringen, SVENSKA RESE- OCH TURISTINDUSTRINS SERVICEAKTIEBOLAG 
 • Agenda Bioraffinaderi - Nationell samverkan för en konkurrenskraftig bioekonomi, Lunds universitet 
 • Innovativt och Genusmedvetet Ledarskap, Fiber Optic Valley AB 
 • Gröna godståget innovativ agenda för forskning, utveckling och demonstration, Kungliga tekniska högskolan 
 • Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt, Kungliga tekniska högskolan 
 • SVALLVÅG: Sverige - alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri, STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 
 • Framtagning av forsknings- och innovationsagenda för framtidens världsledande gjutna produkter (FIND), Swerea SWECAST AB 
 • Agenda för nationell samling kring metalliska material, Jernkontoret 
 • Innovationsagenda Säkerhet, Linköpings universitet 
 • Skalbar och heterogen infrastruktur för framtidens informations- och kommunikationsteknologier, Kungliga tekniska högskolan 
 • MinBaS Innovation, MINBAS AB 
 • IoT Sweden, KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA 
 • Informationssäkerhet och säker IKT, Lunds universitet 
 • Resurssmart materialanvändning så förnyar vi svenska styrkeområden, Stena Metall Service Aktiebolag 
 • Grön infrastruktur Material Innovations (GIMI) Program Utveckling, KTH Road2Science 
 • Teknikens roll i dagens och framtidens sjukvård, Kungliga tekniska högskolan 
 • Systemsimulering och simulatorer, Linköpings universitet  Food Innovation Arena, Googol Business Navigator AB 
 • Ledning och organisering av en effektiv och innovativ produktutveckling för ökad produktivitet, Kungliga tekniska högskolan 
 • Urban Personal Vehicles, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem, Acreo AB 
 • F&I-agenda Signalsystem för spårtrafik, Kungliga tekniska högskolan 
 • Agenda Trä, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
 • Hållbara funktionella textilier och papper från materialvetenskap till avancerade slutprodukter, Mittuniversitetet 
 • Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material, INNVENTIA AB 
 • Avfallslösningar - Agenda för kunddriven innovation och export, AVFALL SVERIGE 
 • Säker framtid i samhälle och affär - Forsknings- och Innovationsagenda för trafik- och fordonssäkerhet, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 
 • Nationell Agenda för Innovation Management i Sverige, STIFTELSEN IMIT 
 • Livscykelbaserad innovation, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.