Skip to main content

Nyskapande lösningar i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:35 CEST

Nya metoder för sanering av glasbruksmiljöer, en innovativ modell för samhällsservice på landsbygden och enklare faderskapsbekräftelse genom digitalt arbetssätt. Det är några av de projekt som nu får finansiering av Vinnova för att planera eller utveckla nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Det handlar om projekt där kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer får stöd för att planera eller utveckla innovativa lösningar för sina verksamheter, något som bidrar både till bättre samhällsservice och effektivare användning av ekonomiska resurser.

I denna omgång får 8 planeringsprojekt och 11 utvecklingsprojekt finansiering med sammanlagt 17,5 miljoner kronor:

Planeringsprojekt

Behovskartläggning och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa, FAMNA – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 360 000
Ska kartlägga behov av verktyg och metoder för att underlätta för en person som är sjukskriven att kunna få överblick över sin rehabiliteringsprocess.
Projektledare: Jenny Hjalmarson

Innovationsupphandling - arbetsmodell för små och medelstora kommuner, Skurups kommun, 380 000
Ska utveckla en ny modell för innovationsupphandlingar som är anpassad till mindre kommuner.
Projektledare: Henrik Lundblad

Innovativ sanering i Glasriket – nya metoder för sanering av glasbruksmiljöer, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 560 000
Syftar till att möjliggöra storskalig återvinning av metaller och innovativa saneringslösningar.
Projektledare: Malin Bendz-Hellgren

Öppna upp komplexa ärenden - ny funktion för att ge individer i långvarigt bidragsberoende stöd att komma ut i samhället, Stockholms kommun, 240 000
Ska undersöka förutsättningarna för en ny innovativ socialtjänst som ska ge individer med komplexitet och sociala multipla problem extra stöd.
Projektledare: Anne Marie Petersson Flood

RARA mottagning - ny organisation kring patienter med sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset, 520 000
Ska ta fram en plan för upprättande av multiprofessionell vård av barn med sällsynta diagnoser.
Projektledare: Ann Nordgren

Kliniskt utbildningsboende, Skellefteå kommun, 310 000
Projektet ska leda fram till etablering av ett kliniskt utbildningsboende för verksamhetsförlagd vårdutbildning.
Projektledare: Boel Stenlund

MOOC:s (som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration, Ronneby kommun, 170 000
Ska hitta en metod för att använda MOOC:s (stora, öppna, nätbaserade kurser) som verktyg för regional kompetensförsörjning. Metoden ska också fungera som ett integrationsverktyg.
Projektledare: Marie Aurell

Virtuell VA-kompetens i Norr, Vatten och avfallskompetens i norr AB, 390 000
Ska undersöka tekniska/virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i den glesbefolkade landsbygden i Västerbotten.
Projektledare: Ingrid Undén Lindehell


Utvecklingsprojekt

Innovativ modell för utveckling av samhällsservice på landsbygden, Ljusdals kommun, 2,14 miljoner
Ska skapa en modell för att kunna samordna den kommunala servicen genom samverkan med privata, ideella och offentliga aktörer.
Projektledare: Barbro Keijzer

Dekontaminerande tvätteknik för en renare arbetsplats för brandmän, Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg, 500 000
Ska genomföra en förkommersiell upphandling av tvätttjänst för kontaminerade kläder.
Projektledare: Katarina Appelqvist

Genetisk diagnostik för sjukdomen familjär hyperkolesterolemi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2,4 miljoner
Ska utveckla en kostnadseffektiv, heltäckande och snabb genetisk analysmetod.
Projektledare: Kristina Duvefelt

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar, Stockholms läns landsting, 1,5 miljoner
Syftar till att utveckla bättre regional tillgång till anläggningar och verksamhet inom idrott och kultur i Stockholms län.
Projektledare: Torbjörn Neiman

Malmö växer - nya modeller för förvaltning av stadsodling, Malmö kommun, 1,25 miljoner
Projektet syftar till att hitta nya former för hur kommunen kan samskapa odling i det offentliga rummet.
Projektledare: Gunilla Andersson

Innovativ marksanering – nya metoder för att behandla förorenad mark, Stockholms kommun, 2 miljoner
Ska identifiera, upphandla och testa metoder och tekniker för kostnads- och resurseffektiv sanering av gammal industrimark.
Projektledare: Maria Sundesten

Brukarmedverkan i sociala stödboenden, Helsingborgs kommun, 630 000
Ska utveckla modeller för brukardeltagande på stödboenden.
Projektledare: Björn Wäst

Redskap till sjukvården för körkortsmedicinska utredningar, Mobilitetscenter i Göteborg ekonomisk förening, 760 000
Ska sammanställa ett utredningspaket som kan användas i primärvården för körkortsmedicinska utredningar.
Projektledare: Helena Selander

Personcentrerad dokumentation och uppföljning inom vård och omsorg, FAMNA – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 930 000
Ska utveckla personcentrerad dokumentation och uppföljning för att synliggöra insatser.
Projektledare: Jenny Hjalmarson

Utveckling av en nationell veterinärmedicinsk databas, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2,1 miljoner
Ska utveckla en nationell databas med journaldata som kan användas för forskning, övervakning och statistik.
Projektledare: Mia Holmberg

Enklare faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse, Sveriges Kommuner och Landsting, 630 000
Syftar till att öka rättssäkerheten genom en snabbare och mer korrekt hantering och att effektivisera handläggningsprocessen.
Projektledare: Anna Johansson


För mer information:
Jenny Sjöblom, 08-473 31 35, jenny.sjoblom@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy