This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

COVID-19 – så gäller försäkringen

Nyhet -

COVID-19 – så gäller försäkringen

Det nya coronavirusets spridning påverkar numera alla företag och väcker massvis med frågor – exempelvis hur försäkringen täcker om ett företag får en skada eller drabbas av en förlust till följd av COVID-19. Det kommer alltid att vara villkoren i det specifika försäkringsavtalet som gäller, men Willis Towers Watson har nedan sammanställt en översikt över hur ett antal områden normalt kan förväntas att täckas av respektive försäkring.

Ledningsrisker
Med ett ökat samhällsfokus på Coronaviruset så uppkommer frågor från styrelser och bolagsledning kring vilka krav som skulle kunna riktas mot dem med anledning av den rådande situationen.

Eftersom information och instruktioner från samhället mer eller mindre ändrar sig på daglig basis är det viktig att företagsledningar tar de beslut som behövs för att anpassa företagets krishantering utifrån den rådande situationen. WTW rekommenderar att bolags styrelse och ledning kontinuerligt följer och anpassar sin verksamhet och krishantering efter den information som finns tillgänglig, både avseende sina anställda, sina investerare och sin verksamhet, så har man minimerat den risk som skulle kunna leda till ett personligt ansvar. 

Sannolikt kommer det att följa VD- och styrelseansvarskrav i kölvattnet av COVID-19. Huruvida dessa krav kommer att omfattas av en VD- och styrelseansvarsförsäkring beror på omfattningen av försäkringsvillkoren. WTW:s uppfattning är dock att risken är liten att ett krav mot individen skulle falla utanför omfattningen i försäkringar förmedlade av oss, men det måste självklart bedömas från fall till fall.

Bolag med verksamhet i USA har enligt vår bedömning en större risk till följd av bristfällig hantering av COVID-19 i förhållande till sina anställda. För att hantera dessa risker så finns det vissa grundläggande åtgärder som kan vidtas för att minimera exponeringen:

  • Konsultera alltid en extern rådgivare kring implementering eller uppdatering av policies och processer som rör anställda i förhållande till COVID-19.
  • Se till att dessa policies och processer implementeras på ett rättvist och jämställt sätt.
  • Tillse att all kommunikation till anställda, särskilt till personer i ledande ställning, är tydlig och lättförståelig.

För de företag som har Employment Practices Liability-försäkring så finns ett skydd för den ekonomiska skada eller rättegångskostnader som kan följa av krav p.g.a. COVID-19. Observera dock särskilt att skriftlig kommunikation från anställda om viruset, skulle kunna anses som ett krav enligt försäkringsvillkoren – så det är av största vikt att konsultera WTW i sådana sammanhang.

Ansvars- och produktansvarsrisker
Ansvarsförsäkring omfattar i sitt grundutförande den försäkrades skadeståndsskyldighet för person- och sakskada såvida skadan inte har sin grund i något som specifikt är undantaget i försäkringen. I normalfallet finns inga generella undantag för skadeståndskrav baserade på virus eller andra smittsamma sjukdomar i svenska försäkringar, utan de sjukdomar som är undantagna är särskilt namngivna. Försäkringen undantar således inte generellt skada till följd av Coronavirus.

Exponerade verksamheter utifrån ett produktansvarsperspektiv skulle exempelvis kunna vara tillverkare av antivirala läkemedel. Försäkrad skulle även kunna få personskaderelaterade krav som kan omfattas av försäkringen om gäster eller besökare blivit smittade på grund av den försäkrades bristande aktsamhet eller information. 

Egendom- och avbrottsrisker
Egendoms- och avbrottsförsäkring (samt entreprenadförsäkring) ersätter fysisk skada på försäkrad egendom. Försäkrad egendom under egendomsförsäkringen är saker, inte människor. Coronaviruset leder inte till en fysisk försämring av försäkrad egendom. Då det därmed inte finns en i försäkringens mening ersättningsbar skada ersätts inte heller eventuell avbrottskonsekvens.

Men ingen regel utan undantag. Ibland har WTW utökat avbrottsförsäkringen att även omfatta avbrott till följd av t.ex. myndighetsbeslut eller på grund av sjukdom inom anläggningen. Den typen av ”non-damage” utökningar är ganska ovanliga och de belopp som kan ersättas är ofta begränsade. 

Tjänstereserisker
WTW har tidigare gått ut med generell information kring reserisker och hur en tjänstereseförsäkring kan ersätta vid olika skadehändelser. Läs mer här.

Tjänstereseförsäkringar ersätter kostnader för sjukvård och transporter av sjuka, i vissa fall även karantän- eller evakueringskostnader för icke-sjuka.
Inkomstbortfall eller rörelsebortfall ersätts ej under en tjänstereseförsäkring.
Kompensation vid sjukhusvistelse eller långvarig sjukskrivning kan utgå till sjuk person.
Om avbeställningsförsäkring ingår kan ersättning utgå för avbokningskostnader vid t.ex. Utrikesdepartementets avrådan. Villkor och bedömningar skiljer sig dock åt mellan försäkringsbolagen.

Försäkringar för utlandsplacerade ersätter i huvudsak sjukvård och transporter för sjuka. Vissa omfattar även evakuering efter myndighetsbeslut.

Utrikesdepartementets avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder avser generellt inte arbetsresor. Men vissa försäkringsbolag kan göra annan bedömning.

Kontakta din rådgivare hos Willis Towers Watson för mer information och kundspecifika frågor.

Ämnen

Taggar


Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen en av Nordens största liv- och skadeförsäkringsförmedlare.

Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com

Presskontakt

Relaterade nyheter