Skip to main content

Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:09 CET

Zenergy ZIP-Bostäder

Väsentliga händelser under 4e kvartalet liksom under 2016

Även fjärde kvartalet präglades av intensiv marknadsbearbetning. Förhandlingar förs med stora väletablerade och professionella fastighetsbolag liksom byggbolag. Vi har även fortsatt om än betydligt mycket mer selektivt med offertgivning till kommuner men även byggherrar för att i första hand tillgodose det stora behovet av hyreslägenheter. Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat är stor. Statliga bidrag ställs till kommunernas förfogande. Näringsdepartementet lämnar statsbidrag för byggande av små hyresrättslägenheter.

Boverket lämnar statlig kreditgarantier för att stimulera byggandet av nya bostäder.

Upphandlingarna som görs konsumerar resurser, såväl tid som kapital och förväntas ge positiva ekonomiska resultat i närtid. Storleken på dessa upphandlingar i form av offertvärde uppgår till miljardbelopp.

Arbetet med CE-märkningen av ZIP-Elementet fortgår. Detta arbete beräknas var färdigt under Q4-2017. Lunds Tekniska Högskola liksom byggmaterialexperter deltar i detta arbete. Certifieringsarbetet sker genom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under det fjärde kvartalet levererade Zenergy evakueringsbostäder till det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden AB i Linköping.

Zenergy har även levererat den nyutvecklade brandsäkra och energisnåla entreprenadboden till nya kunder under kvartalet.

Under fjärde kvartalet tecknade Zenergy ett avtal med Vaggeryds kommun om köp av ett centralt beläget markområde i Skillingaryd på ca 3000 m2 för uppförande av ett modulbostadskvarter med 23 lägenheter. Därutöver förvärvade Zenergy ett industriområde på 10 000 m2 i anslutning till fabriken i Skillingaryd, som möjliggör fortsatt expansion.

Zenergy är väl förberedda på en ökad produktion och har dimensionerat verksamheten därefter, kapacitet finns för en betydande efterfrågeökning.

Zenergys nya affärssystem Monitor är till största delen implementerad och fungerar bra.

Med 7 helt nya bostäder i modulformat som utvecklats under 2016 får vi stor acceptans hos etablerade fastighetsbolag, byggbolag liksom hos arkitekter.

Zenergy är aktiv på den Norska marknaden och bearbetar potentiella kunder såväl kommuner som bygg- och fastighetsbolag genom en samarbetspartner. Intresset för vårt patenterade ZIP-Element är stort även i Norge.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Modulkvarterprojektet i Skillingaryd har startat, såväl intern som extern projektledare är utsedd. Bygglovshandlingarna är inlämnade och kommer enligt kommunen att vara processade och godkända om allt löper enligt plan redan under mars 2017. Markarbetet liksom etableringen och uppförandet av hyreslägenheterna i modulformat beräknas starta redan under första kvartalet med inflyttning efter sommaren 2017. Bostadsmodulkvarteret kommer att bestå av 23 lägenheter på totalt ca. 1272 m2 BOA.

Zenergy har stärkt den industriella kompetensen med inriktning på teknisk byggkompetens genom att anställa en Teknisk Chef som började den 1 februari. Ett omfattande program för att öka kompetensen inom Zenergy och därmed möta de ökade kraven på byggandet av bostäder och skolor i modulformat har initierats.

Den strategiskt viktiga upphandlingen av en förskola till Nässjö kommun har färdigställts i fabriken under februari. Leveranserna av skolmodulerna påbörjas under mars 2017.

Långt framskridna förhandlingar pågår med flera stora väletablerade bygg- och fastighetsbolag om såväl köp som hyra av bostäder i modulformat i Sverige liksom i Norge.

Skanska Maskin AB och Zenergy AB är i slutfasen av förhandlingarna kring formerna för ett fortsatt samarbete.

VD kommentar

Zenergy har en etablerad koncernstruktur som möjliggör diversifieringar och renodling av våra affärsområden. Försäljningen av våra produkter sker genom Zenergy AB. Uthyrningsverksamhet sker genom Zenergy ZIPRENT AB. Zenergy AB utvecklar och producerar bolagets produkter. Genom denna koncernstruktur möjliggör vi en kontinuitet och ett utjämnande produktionsflöde.

Genom att förvärva markområden i närområden till Vaggeryds kommun som sedan exploateras till bostadskvarter skapar Zenergy synergieffekter genom att göra samhällsnytta liksom att skapa goda och lönsamma affärsmöjligheter. Modulbostadskvarteret i Skillingaryd kommer att ägas av ett nybildat fastighetsbolag Zenergy bostäder kvarter1 i Skillingaryd AB. Detta bolag är dotterbolag till Zenergy AB.

Zenergy Fastighets AB äger och förvaltar fastigheten där Zenergy AB bedriver verksamheten i Skillingaryd.

Vi kan fastställa en påtagligt större efterfrågan på skolor och förskolor som förväntas stiga ytterligare.

Zenergys konkurrensfördelar inom områdena; energiförbrukning, brandsäkerhet, fukt och mögelresistens efterfrågas allt mer vid upphandlingarna som ”skall krav” i rambeskrivningarna.

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer tar vi fram attraktiva boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet.

En stor utmaning är att skapa rymliga och ljusa lägenheter som uppfyller alla myndighetskrav. Tydliga balkongmotiv skapar spänning vilket gör det möjligt att ha stora glasytor som släpper in mycket dagsljus. Glasytorna kopplar samman interiören med utomhusmiljön och förhöjer känslan av en rymlig och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder skall vara högkvalitativa och attraktiva för moderna människor.

Zenergy AB (publ)Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Bifogade filer

PDF-dokument