Skip to main content

Building business skills for social enterprise

Press Release   •   Oct 08, 2012 16:30 BST

Social Enterprises that need to develop their skills in consortia building, governance and management can access a suite of new training courses on offer from the Wales Co-operative Centre. The Centre has launched its new Learning and Skills Development Brochure. The brochure details a wide range of timetabled seminars and workshops and a huge list of bespoke training opportunities available to social enterprises across Wales.

This year’s programme of training is aimed at social enterprises that want to grow and deliver economic benefits to their communities. Course subjects include ‘Community Regeneration through Co-operatives’, ‘Employee Ownership’, ‘Developing Co-operative Consortia’, ‘Worker Co-operatives’, ‘Governance’ as well as the ever-popular masterclass, ‘Introduction to Social Enterprise’.

The Centre is also offering new bespoke workshops in Succession Planning, Equal Opportunities and Diversity, Financial Planning and Management, Change Management and Social Media for Business. These are above and beyond the long term programme of bespoke workshops that can be delivered directly to the social enterprise.

The courses are delivered as part of the Wales Co-operative Centre’s Social Enterprise Support Project which is supported by Welsh Government and the European Union. Courses are free to qualifying social enterprises.

The Wales Co-operative Centre also facilitates a series of networking events across Wales aimed at social enterprises. The events offer a mix of business themed workshops, speakers, networking and the opportunity to share information and form partnerships.

Social Enterprise Support Project Manager Nicola Mehegan commented, “Our new programme of learning and skills development offers a range of opportunities for social enterprises to develop, sustain and grow their businesses. We offer a training needs analysis to organisations allowing us to cater directly to their training needs. We also offer a scheduled timetable of informative workshops and seminars which have proved very popular in previous years and last years were fully booked”.

The 2012/13 Learning and Skills Development Brochure can be downloaded from www.walescooperative.org/training. Places can be booked by visiting the website or by calling 0300 111 5050.

The Social Enterprise Support Project is tasked with promoting and developing social enterprise in Wales. The project is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government.

 

Meithrin sgiliau busnes ar gyfer Mentrau Cymdeithasol

Gall Mentrau Cymdeithasol ac arnynt angen datblygu eu sgiliau meithrin consortia, llywodraethu a rheoli gael mynediad at gasgliad o gyrsiau hyfforddi newydd a gynigir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r Ganolfan wedi lansio ei Llyfryn Dysgu a Datblygu Sgiliau newydd. Mae’r llyfryn yn manylu ar ystod eang o seminarau a gweithdai wedi’u hamserlennu a rhestr enfawr o gyfleoedd hyfforddi pwrpasol sydd ar gael i fentrau cymdeithasol ledled Cymru.

Mae rhaglen hyfforddiant eleni wedi’i bwriadu ar gyfer mentrau cymdeithasol sy’n dymuno tyfu a dwyn manteision economaidd i’w cymunedau. Mae testunau cyrsiau’n cynnwys ‘Adfywio Cymunedol trwy Fentrau Cydweithredol’, ‘Perchnogaeth gan y Gweithwyr’, ‘Datblygu Consortia Cydweithredol’, ‘Mentrau Cydweithredol y Gweithwyr’, ‘Llywodraethu’ a’r dosbarth meistr bythol boblogaidd, ‘Cyflwyniad i Fentrau Cymdeithasol’.

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig gweithdai pwrpasol newydd mewn Cynllunio ar gyfer Olyniaeth, Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth, Cynllunio a Rheolaeth Ariannol, Rheoli Newid a hefyd Y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes. Mae’r rhain yn ychwanegol at y rhaglen hirdymor o weithdai pwrpasol y gellir eu darparu’n uniongyrchol ar gyfer y fenter gymdeithasol.

Caiff y cyrsiau eu darparu fel rhan o Brosiect Cefnogi Mentrau Cymdeithasol Canolfan Cydweithredol Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim i fentrau cymdeithasol cymwys.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru hefyd yn hwyluso cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru sydd wedi’u bwriadu ar gyfer mentrau cymdeithasol. Mae’r digwyddiadau’n cynnig cymysgedd o weithdai a siaradwyr ar themâu sy’n ymwneud â busnes, amser i rwydweithio a’r cyfle i rannu gwybodaeth a ffurfio partneriaethau.

Meddai Rheolwr y Prosiect Cefnogi Mentrau Cymdeithasol, “Mae ein rhaglen newydd o gyrsiau dysgu a datblygu sgiliau’n cynnig ystod o cyfleoedd i fentrau cymdeithasol ddatblygu, cynnal a thyfu eu busnesau. Rydym yn cynnig dadansoddiad o anghenion busnes i sefydliadau sy’n ein galluogi i ddiwallu eu hanghenion hyfforddi’n uniongyrchol. Rydym hefyd yn cynnig amserlen wedi’i threfnu o weithdai a seminarau addysgiadol sydd wedi profi’n boblogaidd iawn mewn blynyddoedd a fu ac roedd y rhai a gynhaliwyd y llynedd i gyd yn llawn”.

Gellir lawrlwytho Llyfryn Dysgu a Datblygu Sgiliau 2012/13 o www.walescooperative.org/training. Gellir archebu lleoedd trwy fynd at y wefan neu drwy ffonio 0300 111 5050.

Mae'r prosiect Cymorth i Fentrau Cymdeithasol, â’r dasg o hyrwyddo a datblygu mentrau cymdeithasol yng Nghymru. Ariannir y prosiect gan y Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

 

Wales Co-operative Centre

The Wales Co-operative Centre was set up thirty years ago and ever since has been helping businesses grow, people to find work and communities to tackle the issues that matter to them. Its advisors work co-operatively across Wales, providing expert, flexible and reliable support to develop sustainable businesses and strong, inclusive communities.

www.walescooperative.org

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/uk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.