Press release -

Akzo Nobel lägger ner klorproduktionen i Bohus

Akzo Nobel har beslutat lägga ner klorproduktionen i Bohus i slutet av 2005. Bakgrunden är att den dominerande kunden investerar i egen ny klorproduktion. Av de totalt ca 700 anställda i Bohus berörs ca 150 personer av förändringen. De fackliga organisationerna är informerade och förhandlingar kommer att inledas. Akzo Nobels största köpare av klor har för en tid sedan påbörjat en investering i en ny klor-alkalifabrik och har nyligen sagt upp sitt avtal med Akzo Nobel. Den svenska regeringens uttalade avsikt är att efter 2010 förbjuda användningen av kvicksilver i produktionen av klor-alkali, vilket är den produktionsmetod som används i Bohus. - Även om beslutet var väntat är det ett hårt slag för personalen. I ett längre perspektiv kan det ses som en konsekvens av det planerade förbudet för kvicksilveranvändning i processen. Beslutet innebär att vi intensifierar våra utredningar om konsekvenserna av nedläggningen i Bohus. Klorproduktionen utgör i dag en mindre del av verksamheten och Bohusanläggningen kommer fortsatt att vara en stor och betydande arbetsplats både i Bohus och för Akzo Nobel, säger platschefen Karl-Axel Bergh. Utredningsarbetet som pågått en längre tid omfattar alternativa affärsmöjligheter liksom konsekvenserna av nedläggningen av klorproduktionen för personalen och för den övriga verksamheten i Bohus. Vid Bohus, Rollsbo i Kungälv och i Göteborg sysselsätter Akzo Nobel och affärsenheten Eka Chemicals för närvarande ca 700 personer varav ca 150 tjänster berörs av nedläggningen. Halva produktionsvolymen i klor-alkaliprocessen är lut, som främst levereras till massaindustrin. Akzo Nobel, som har fler anläggningar i Europa, kommer även i fortsättningen att vara en huvudleverantör av lut till massaindustrin. Efter nedläggningen av den kvicksilverbaserade klor-alkaliproduktionen återstår ett omfattande arbete med att ta hand om utrustning, byggnader och mark på ett säkert och ur miljösynpunkt tillfredsställande sätt. För ytterligare information kontakta: Akzo Nobel Base Chemicals/Eka Chemicals AB, vx 031-58 70 00 Karl-Axel Bergh, platschef, 031-58 78 42 Jan Pettersson, fabrikschef klor-alkali, 031-58 78 19 Erik Widén, informationschef, 031-58 71 79 Ytterligare fakta Akzo Nobel, med huvudkontor i Nederländerna, förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2003 uppgick till cirka 13 miljarder EUR. Akzo Nobel har för närvarande cirka 64 500 medarbetare i mer än 80 länder. Internet: www.akzonobel.com Akzo Nobel Base Chemicals, med ca 1.800 anställda i Nederländerna och Sverige är en affärsenhet inom Akzo Nobel. Enheten tillverkar klor-alkaliprodukter vid sju anläggningar i Nederländerna, Tyskland samt Skoghall och Bohus i Sverige www.basechemicals.com Eka Chemicals, Bohus, med ca 3 200 anställda i 30 länder utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel. Omsättningen uppgick 2003 till 8 200 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl. Internet: www.eka.com Klor-alkali produktion Klor och lut (alkali) tillverkas idag vid tre fabriker i Sverige. Volymen uppgår till ca 250.000 ton klor per år och ungefär lika mycket natronlut. Ca 100.000 ton klor produceras i Bohus. Två fabriker, Bohus och Hydro Polymers fabrik i Stenungsund använder sig av kvicksilvermetoden. Akzo Nobels fabrik i Skoghall använder den kvicksilverfria membranmetoden. Över hälften av klorproduktionen om ca 10 milj ton i Europa sker med kvicksilvermetoden. Merparten av den svenska klorproduktionen går till tillverkning av PVC-plast bl a vid Hydro Polymers i Stenungsund. Klor används även i tillverkningen av många andra viktiga industriprodukter. Merparten av luten från klor-alkali produktionen används i tillverkningen av pappersmassa. Övrig produktion i Bohus Det pågår flera projekt för en genomlysning av konsekvenserna för den övriga produktionen, som till vissa delar är beroende av klor-alkali produktionen. Vi utreder bland annat hur råvaruförsörjningen till de beroende fabrikerna skall lösas på ett ekonomiskt sätt. Väteperoxid, soler för pappersindustrin, vissa finkemikalier och separationsprodukter för läkemedelsindustrin är andra viktiga produktionslinjer vid anläggningarna i Bohus. Produkterna är viktiga för Eka Chemicals verksamhet och betydande investeringar har nyligen gjorts för separationsprodukterna och väteperoxid. En viktig investering för Eka i Bohus är övergången till naturgas som råvara och energikälla. Vi utreder även möjligheterna att finna alternativ produktion eller annan användning av den infrastruktur som finns på industriområdet. Det finns dock idag ingen möjlighet för Akzo Nobel att uttala sig om framtida ny sysselsättning, alternativ produktion i Bohus eller liknande. Företaget har en fortgående dialog med fackklubbarna i utredningsarbetet. På orterna finns även administration och utveckling för Eka Chemicals globala verksamhet med ca 3.200 anställda i 30 länder Miljöarbete Akzo Nobel har sedan många år gjort stora investeringar i metoder och processer för att ta hand om förorenad jord i Bohus. Bland investeringarna har ca 100 milj kronor använts för anläggning och drift av en unik mycket effektiv reningsanläggning för jord. - Företaget har genom detta arbete fått stora kunskaper och resurser, som skapar goda förutsättningar att i samarbete med myndigheterna avveckla kvicksilverprocessen på ett säkert och miljöriktigt sätt, säger Karl-Axel Bergh.

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Anne-Cathrine Hartmann

Press contact Communication Manager +46 31 58 71 22