Pressemeddelelse -

Praktikophold i udlandet kræver offentligt-privat samarbejde

Skal Danmark nå de europæiske mål for studerende, der tager et praktik- eller studieophold i udlandet som en del af deres videregående uddannelse inden 2020, skal der gøres noget. Mange studerende vil gerne af sted, men støder ofte på en regulær mur af manglende erfaring og viden på uddannelsesstederne. Et øget offentligt-privat samarbejde kan måske løse problemet.

Inden 2020 skal 20 % af de europæiske studerende have haft et studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres studie, og med 28,9 % i 2008 var de færdiguddannede på universiteterne allerede godt med.

Helt anderledes ser det imidlertid ud på korte og mellemlange videregående uddannelser. Her vælger henholdsvis 3,8 og 7,6 % at tage en del af deres uddannelse uden for Danmarks grænser. Manglende vejledning på studiestederne synes at være den væsentligste årsag til at blive hjemme.

Ingen slinger i valsen
Knap hver fjerde af de studerende, der fravalgte at studere i udlandet, angiver mangel på vejledning og information som årsag til, at de blev hjemme. Joan Lott Carlsen fra ALOTT har i mere end 10 år sendt unge på ophold i udlandet i bl.a. Canada, Australien, Kina og USA, og hun forstår godt de unges bekymring:

- Skal du i praktik i udlandet, står du over for mange helt praktiske problemer. Uddannelsesstederne hjælper ofte med de mere overordnede ting, som at finde en praktikplads og få den godkendt. Men når det kommer til at skaffe de nødvendige visa, arbejdstilladelser, forsikringer og ikke mindst et sted at bo, står de unge alene om at finde de rette løsninger. Og det afholder mange fra at tage af sted, siger Joan Lott.

Samtidig har de netop vedtagne stramninger af SU-systemet gjort det yderligere vanskeligt for de unge at tage ud i verden, hvis ikke de er absolut sikre på, at hele praktik- eller studieopholdet kan godkendes som en del af deres uddannelse. Ellers risikerer de nemlig i sidste ende at stå uden SU.

- Der er med andre ord ikke plads til slinger i valsen, så hvis din praktikplads f.eks. ikke lever op til dine forventninger, risikerer du at komme galt af sted, forklarer Joan Lott Carlsen.

Hos ALOTT har man derfor sørget for, at unge, der rejser ud, har en fast tilknyttet supervisor samt adgang til et bredt netværk af både andre studerende og virksomheder, der hurtigt vil kunne hjælpe, hvis der skulle opstå problemer. Den mulighed har man langt fra altid, når man tager af sted på egen hånd, og noget kunne tyde på, at nogle uddannelsesinstitutioner simpelthen ikke er klædt på til at løfte opgaven.

En fælles opgave
Undervisningsministeriet fremlagde i december 2009 en strategi med det formål at øge mobiliteten for de studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Her angiver næsten to tredjedele af de ansatte på uddannelsesinstitutionerne deres egne begrænsede internationale erfaringer som den væsentligste barriere for, at de studerende vælger at tage et udlandsophold i løbet af deres studie.

Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen håber derfor, uddannelsesinstitutionerne vil samarbejde med de private virksomheder, der ligesom ALOTT har specialiseret sig i at bane vejen for de unge i udlandet:

- Det er afgørende, at vi i fællesskab og på tværs af det offentlige og private løfter opgaven og får ryddet de praktiske udfordringer af vejen, så flere unge tør binde an med et ophold i udlandet. De private virksomheder, der har de nødvendige kompetencer, må og skal ses som et godt supplement til den viden, der findes på uddannelsesstederne.

FAKTA
OM de europæiske mål for udenlandske praktikophold
I 2020 skal mindst 20 % af dimittenderne inden for det europæiske område for videregående uddannelser have haft et studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Det har ministrene i Bologna-processen i fællesskab sat som mål ved ministermødet i Leuven og Louvain-la-Neuve i foråret 2009.

I 2007/2008 udgjorde antallet af studerende på studie- eller praktikophold i udlandet 7,6 % af de færdiguddannede med en mellemlang videregående uddannelse (herunder professionsbachelorer) og 3,8 % af de færdiguddannede med en kort videregående uddannelse (herunder erhvervsakademiuddannede). På universitetsområdet udgjorde antallet af studerende på studie-eller praktikophold 28,9 % af de færdiguddannede med en lang videregående uddannelse.

Kilde: Mobilitetsstatistik 2007/2008: CIRIUS.

OM Undervisningsministeriets strategi
Daværende undervisningsminister Bertel Haarder skrev i sin indledning, at: ”De studerende [på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne] skal gøres mere opmærksomme på mulighederne for udlandsophold under studiet.”

Baggrundsmaterialet for strategien viser bl.a., at ansatte ved uddannelsesinstitutionerne mener, de studerendes primære kilde til information om udlandsophold er, at de hører om det fra andre studerende ved hjælp af mund til mund-metoden (83 %).

Til gengæld er der færre undervisere, der selv informerer om udlandsophold som led i undervisningen. Henholdsvis 31 % og 26 % informerer slet ikke om mulighederne for studie- eller praktikophold i udlandet.

Når de ansatte på uddannelsesinstitutionerne spørges om barrierer for udlandsophold, vurderes de tre vigtigste barrierer at være:
• Underviserne har selv begrænsede internationale erfaringer (61 %)
• Personlige forhold som familie, venner, kærester (54 %)
• Praktiske forhold som udlejning af bolig og fritidsarbejde (38 %)

Læs hele rapporten på: http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Videregaaende%20uddannelser/2009/Flere%20studerende%20paa%20studie-%20og%20praktikophold%20i%20udlandet/2,-d-,%20Flere%20studerende%20paa%20studie-%20og%20praktikophold%20i%20udlandet.aspx

Om andre undersøgelser
I en rapport udarbejdet af Rambøll for Undervisningsministeriet i januar 2010 hedder det bl.a.:

”Undersøgelsen viser, at størstedelen af såvel professionshøjskoler som erhvervsakademier ikke har egentlige retningslinjer for praktik i udlandet.” (s. 46)

Samt:
”Som det blev nævnt i indledningen til dette afsnit, er det fastsat som mål, at flere studerende på de praksisnære videregående uddannelser skal til udlandet – enten som studie- eller praktikophold. Det er Rambølls vurdering, at et stigende antal studerende på praktikophold i udlandet vil medføre, at uddannelsesinstitutionerne får vanskeligere ved at sikre kvaliteten af opholdene, herunder sammenhængen mellem teori og praksis. Det bliver tilsvarende nævnt i Rambølls undersøgelse fra strategisk niveau, at der potentielt eksisterer en stor ledelsesmæssig udfordring på dette felt, og flere institutioner overvejer, om en international satsning vil ske på bekostning af andre strategiske indsatsområder.”(side 48)

Læs mere på: http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Videre/PDF10/100202_praktik_erhvervsakademi_professionsbachelor.ashx

OM ALOTT
ALOTT er en privatejet rejsevirksomhed med mange års erfaring i at formidle studie- og arbejdsrejser for unge til det meste af verden, herunder Canada, USA, Argentina, Kina, Australien og New Zealand. Opholdene varer fra 12 til 52 uger og spænder over mange forskellige brancher.

For yderligere information kontakt venligst:
Joan Lott Carlsen på tlf.: 74 42 11 88 / mobil 24 45 96 77

Emner

  • Turisme

Kategorier

  • sprog
  • uddannelse
  • studerende
  • offentlig privat samarbejde
  • opp
  • globalisering af unge
  • praktik i udlandet

ALOTT er en privatejet rejsevirksomhed med mange års erfaring i at formidle studie- og arbejdsrejser for unge til det meste af verden, herunder Canada, USA, Argentina, Kina, Australien og New Zealand. Opholdene varer fra 12 til 52 uger og spænder over mange forskellige brancher.

Kontakt

Joan Lott Carlsen

Pressekontakt Direktør 7442 1188