Gå til indhold
Illustration af Kildedal (WERK Arkitekter)
Illustration af Kildedal (WERK Arkitekter)

Pressemeddelelse -

Kernen i Kildedal: Fællesskab, life science og et liv i balance i storslået natur

En ny, levende og let tilgængelig by med fælleskab, erhverv og byliv samt en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Det lægger helhedsplanen for Kildedal op til. Nu bliver den sendt i høring.

Kildedal - en by for livet.

Sådan lyder overskriften for visionen for det store strategiske by- og erhvervsudviklingsprojekt Kildedal. Visionen blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i slutningen af marts 2021, og nu er den ambitiøse vision blevet konkretiseret i et udkast til en helhedsplan for området.

Helhedsplanen er udarbejdet af Ballerup Kommune og PensionDanmark i tæt samarbejde med WERK Arkitekter. Udkastet til planen blev politisk godkendt mandag den 26. april 2021.

Planen skitserer de overordnede fysiske rammer og ambitioner for det banebrydende og bæredygtige byudviklingsprojekt i den nordvestlige del af Ballerup Kommune - lige ved Kildedal Station - og nu bliver udkastet sendt i høring.

Ballerup Kommune forventer, at høringsperioden afsluttes den 30. juni 2021. Inden da er der planlagt et borgermøde den 3. juni 2021, hvor alle interesserede kan deltage.

- Det er en ambitiøs vision, og forslaget til helhedsplanen rummer mange spændende og nyskabende muligheder. Jeg håber, at mange vil tage sig tid til at studere forslaget i høringsperioden, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

En ny, unik by i Ballerup

Målsætningen for Kildedal er at skabe en ny, unik by, hvor beboere, virksomhedernes ansatte og andre brugere lever, arbejder og opholder sig side om side. Det skal være med til at skabe liv, synergi og fællesskaber på tværs.

- Det handler i bund og grund om at skabe et komplet bysamfund, hvor bolig, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner smelter sammen. I Kildedal skal livet kunne leves hele livet. Det stiller store og komplekse krav til udformningen, og det forsøger udkastet til helhedsplanen at ramme ind, fortæller Jesper Würtzen.

Fremtid i fællesskab

I udkastet til helhedsplanen fylder 'fællesskab' meget, og temaet skal ifølge udkastet have en helt særlig betydning i det kommende by- og erhvervsområde.

- Fællesskab bliver et nøgleord i Kildedal. Vi kommer forhåbentlig til at arbejde med fællesskaber på en helt ny måde. Helhedsplanen lægger blandt andet op til små lokale fællesskaber med fælleshuse, byttestationer og værksteder, hvor man kan mødes med naboen og dyrke fællesinteresser, uddyber Jesper Würtzen.

Grunden til, at fællesskab har fået en central betydning, er, at man i øjeblikket kan se en række tendenser, der peger på, at beboere i boligområder efterspørger muligheden for at danne fællesskaber med aktiviteter og muligheder, der er knytter sig til boligen eller arbejdspladsen. Det skyldes blandt andet, at flere oplever ensomhed, og de dermed søger efter at blive en aktiv del af et lokalsamfund.

Life science i verdensklasse

Life science - oversat til biovidenskab på dansk - tegner også til at blive en integreret del af erhvervsområdet i Kildedal. Ballerup har allerede en af Danmarks stærkeste positioner på life science-området, og med Kildedal kan der bygges videre på det stærke grundlag med fokus på helhedstænkning, netværk og innovation i særklasse.

- Ambitionen er at skabe et verdensklassemiljø inden for life science. Kildedal skal tage life science-miljøet til nye højder, så de bedste virksomheder, forskergrupper, rådgivere og investorer tiltrækkes, hvilket kan komme os alle sammen til gavn senere hen, siger Jesper Würtzen.

Sundt liv i natur - lige uden for døren og vinduet

Kildedal er et unikt område på grund af det kuperede landskab og de åbne vidder, der er i området. Området, hvor der efter planen skal bygges, afgrænses mod nord af en tunneldal og mod syd af en tidligere fjordbund, hvor man i tiden omkring de tidligste bosættelser har kunnet sejle fra Kildedal til Roskilde Fjord.

- Landskabet i Kildedal er særpræget. Det gør det til noget helt særligt at bo og arbejde i området. Man får direkte adgang til natur, lys og luft, siger Jesper Würtzen.

I udkastet til helhedsplanen er der i det hele taget lagt vægt på at respektere den omkringliggende natur. Derfor er bebyggelsens højde og tæthed nedtrappet mod byens kant ud mod landskabet. Det gøres for at minimere skyggevirkninger på jorden til gavn for natur og dyreliv og for at bidrage til, at så mange som muligt får udsigt til naturen. Derudover foreslås der i helhedsplanen også en "naturbase", som kan fungere som en destination for skoler, institutioner og naturinteresserede.

Første spadestik forventes i 2023

En ny by som Kildedal bliver ikke bygget på én gang. Derimod forventes området udviklet over en periode på 10 til 15 år med en etapeinddeling. Helhedsplanen er udformet, så byen kan udbygges med en høj grad af fleksibilitet. Den er derfor tegnet op i 12 mindre delområder, hvor byens enkelte kvarterer kan opføres i etaper og uafhængigt af hinanden med igangsætning af et eller to delområder ad gangen.

Det er vigtigt at bemærke, at alle illustrationer i helhedsplanen ikke er et udtryk for det kommende arkitektoniske udseende eller antal af etagemeter. Der er udelukkende tale om eksempler.

Det første spadestik til nybyggeri af boliger og erhverv i Kildedal forventes at kunne blive taget i 2023, når den lovpligtige planlægning af området er gennemført. Det betyder, at der efter en endelig vedtagelse af helhedsplanen skal udarbejdes nye kommuneplanrammer og lokalplaner for Kildedals forskellige kvarterer. Først herefter kan der udstedes byggetilladelser, og nybyggeriet sættes i gang.

Miljøvurdering af helhedsplanen

Der er i forbindelse med udkastet til helhedsplanen gennemført en lovpligtig miljøvurdering. Vurderingen er lavet for at undersøge helhedsplanens eventuelle indvirkning på projektområdet.

Miljøvurderingen konkluderer samlet set, at udviklingen af Kildedal vil kunne have en effekt på projektområdet. Det vurderes dog ikke at være af sådan en karakter, at der er behov for en særskilt overvågning som følge af vedtagelsen af helhedsplanen for Kildedal.

Høring frem til juni måned

Udkastet til helhedsplanen sendes sammen med miljøvurderingsrapporten i otte ugers offentlig høring. Høringen løber fra onsdag den 5. maj til onsdag den 30. juni. Materialet kan ses på kommunens hjemmeside, ballerup.dk/kildedal

Related links

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Lasse Munkholm

Kommunikationskonsulent 20691399

Relateret materiale

Relaterede nyheder