Gå til indhold
Danish Agro leverer historisk godt resultat som følge af international strategi

Pressemeddelelse -

Danish Agro leverer historisk godt resultat som følge af international strategi

Danish Agro koncernen leverede i 2022 det med afstand bedste resultat nogensinde. Koncernens resultat før skat (EBT) landede på 1.209 mio. kr. og ligger hele 86 % højere end året forinden.

”2022 var på mange måder et usædvanligt år for både os og i verden omkring os. Der udbrød krig på det europæiske kontinent, og det var medvirkende til, at i forvejen høje og volatile priser på blandt andet afgrøder, råvarer, gødning og energi steg yderligere. Det har krævet stort fokus på risikostyring og forsyningssikkerhed til kunderne. Jeg er stolt over, at vi er kommet igennem året med så flotte resultater,” siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro.

Året var under to måneder gammelt, da Rusland indledte sin invasion af Ukraine, og krigen fik både direkte og indirekte konsekvenser for Danish Agro koncernen i 2022.

I kølvandet på krigen tog Danish Agro koncernens bestyrelse og ledelse en resolut beslutning om at stoppe al samhandel med Rusland med de konsekvenser, det medfører.

Udviklingen i Rusland står dog i stærk kontrast til koncernens øvrige internationale aktiviteter. Således er den store fremgang i indtjeningen i høj grad et resultat af koncernens internationale strategi, idet den samlede grovvareforretning uden for Danmarks grænser havde en fremgang i resultatet før skat på 531 mio. kr.

”Bestyrelsen i Danish Agro tog for en del år siden den visionære beslutning at gå efter en international tilstedeværelse med fokus på landende omkring Østersøen, og det belønner sig nu for alvor til gavn for vores andelshavere med en overskududlodning på 260 mio. kr. Ikke mindst er det glædeligt, at vores tyske datterselskab Ceravis nu er overskudsgivende,” siger Henning Haahr.

Koncernens omsætning endte i 2022 på 59,1 mia. kr., hvilket er 34 % højere end i 2021. Endnu større er fremgangen, når man måler på driftsresultatet (EBITDA), der blev realiseret med 2,0 mia. kr. Det er en fremgang på 54 % og ligeledes det hidtil højeste for koncernen.

Den samlede balance er øget til 22,8 mia. kr. i 2022, mod 19,8 mia. i 2021. Dette skyldes primært de generelt højere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt højere aktivitet. Omsætningsaktiver er hermed højere end budgetteret og sidste år. Lagerbeholdningerne har generelt været højere end normalt for at øge forsyningssikkerheden til vores kunder.

Koncernegenkapitalen er steget med 1 mia. kr. og udgør 6,8 mia. kr. ved årets udgang. Dette sammenholdt med den øgede balance giver en soliditet på 29,6 % mod 29,1 % i 2021.

Agribusiness
I forretningsområdet Grovvarer blev der i 2022 opnået en vækst på 40 % i et år præget af stor volatilitet og forsyningsudfordringer. Forretningsområdet noterede sig i året for en omsætning på 49,1 mia. kr. og et driftsresultat på 1.421 mio. kr. – en stigning på 77 %.

Det er blandt andet realiseret på baggrund af nye indtjeningsrekorder i Tyskland, Baltikum, Polen og Ungarn. Væksten er primært båret af højere priser, mens der også har været organisk vækst i volumener.

”Vi er solidt funderet med grovvarehandel på markederne rundt om Østersøen, og vores fokus vil i det kommende år være på at udvikle os yderligere på disse markeder. Der er flere markeder, hvor der fortsat er et stort uopdyrket potentiale,” siger Henning Haahr.

Machinery

Koncernens maskinaktiviteter realiserede i 2022 en rekordhøj omsætning på 6,0 mia. kr., hvilket er en vækst på 7 % i forhold til 2021. Samtidig endte driftsresultatet på 267 mio. kr., som er en indtjeningsfremgang på 28 % i forhold til 2021.

”2022 var et meget udfordrende år i vores maskindivision på grund af forsinkede leveringer, så også i det lys er det et meget tilfredsstillende resultat. Vi har fokuseret på og sørget for, at alle landmænd fik klaret høsten på trods af manglende leveringer. Vi ser fortsat en række muligheder for forbedringer over hele linjen i forretningsområdet,” siger Henning Haahr.

Special Feed

Koncernens forretningsområde Special Feed realiserede i 2022 et driftsresultat på 254 mio. kr., som indtjeningsmæssigt er på niveau med året forinden. Toplinjen steg samtidig med 10 % til en rekordomsætning på 3,7 mia. kr.

Året bar samtidig præg af, at Vilomix måtte lukke sit datterselskab i Rusland – og stoppe al samhandel med landet – som konsekvens af invasionen af Ukraine. Nedlukningen af Vilomix’ russiske datterselskab, hvor der var fem medarbejdere, medførte et direkte tab på 8 mio. kr. og herudover mistet samhandel.

Til gengæld har der været fokus på integrationen og udviklingen af spanske Tegasa, som blev opkøbt i 2021.

”Det er stadig ambitionen, at vores Speciel Feed-division skal spille en endnu større rolle globalt, men på grund af geopolitiske risici er Vilomix’ tidligere udmeldte vækstambitioner i Asien sat i bero. I stedet afsøger vi muligheder andre steder i verden,” siger Henning Haahr.

Food

Danish Agro koncernens forretningsområde Food havde endnu et turbulent år med eftervirkninger af corona og udbrud af fugleinfluenza i flere markedsområder. Trods det er der i 2022 realiseret en omsætning på 3,0 mia. kr., hvilket er en vækst på 19 %, og en driftsindtjening på 141 mio. kr. mod 84 mio. kr. i 2021.

”Resultatet i Food-divisionen er fortsat udfordret af udefrakommende faktorer, men med en stærk organisation er det lykkedes at lave et væsentligt forbedret resultat,” siger Henning Haahr.

I 2022 udvidede DAVA Foods produktpaletten med plantebaserede fødevarer, som er samlet i selskabet DAVA Foods Ingrediens.

I DanHatch blev selskabet DanPiglets afviklet efter flere år med underskud, mens der omvendt var fremgang i aktiviteterne med fjerkræ. Her blev der i 2022 sikret en solid indtjening og sat afsætningsrekord med et salg på 490 mio. daggamle kyllinger og med forventning om at passere 500 mio. i 2023.

Hovedmål for 2023

Danish Agro koncernen står som følge af resultaterne i 2022 økonomisk stærkt ved indgangen til 2023.

Også i det kommende år vil koncernen have fokus på at skabe værdi for de landmænd, vi samarbejder med, samtidig med at vi er opmærksomme på at håndtere en række kommercielle udfordringer.

”Høje renter, høj inflation, stigende energiomkostninger og en dansk svineproduktion under pres er nogle af de faktorer, der udfordrer og giver lav sigtbarhed. Vi har derfor stort fokus på omkostninger og risikostyring i 2023,” siger Henning Haahr.

Netop det fokus var en af årsagerne til, at datterselskabet Hedegaard i januar 2023 blev fusioneret ind i ejerkoncernen Danish Agro. Det smidiggør samtidig processen frem mod, at vores nye forretnings- og it-system, AGRO365, bliver taget i brug i første halvdel af 2023.

I 2023 bliver der desuden fokus på at arbejde videre på de tre overordnede ESG-mål, som blev vedtaget i 2022.

Inden 2026 vil vi have reduceret CO2e-udledningen i Scope 1 og 2 med mindst 30 % i forhold til 2020, og inden 2030 skal reduktionen være mindst 50 %.

Det er ligeledes en del af koncernens nye ESG-mål at fastholde vores høje medarbejdertilfredshed. I 2022 gennemførte vi for første gang en engagements- og trivselsundersøgelse globalt, og målsætningen er at fastholde eller forbedre denne score frem mod 2030.

Slutteligt er det koncernens målsætning at fremme det underrepræsenterede køn i vores styrende organer samt i vores ledelsesteams. Internt i koncernen har vi 19 % kvinder på C-level (CEO, CFO og COO). Vores målsætning er at hæve antallet til 30 % senest i 2030.

Det er et løbende mål i koncernen at forbedre vores økonomiske nøgletal, så vores udgangspunkt for den videre udvikling af forretningen er stærkest mulig til gavn for vores ejere.

”I 2023 kan dog ikke forventes samme medvind på markederne som i 2022, og de mange forestående usikkerheder sætter sit præg på Danish Agro koncernens finansielle mål for 2023. Vi budgetterer således med et koncernresultat før skat, EBT, på 520 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere, end hvad vi realiserede i 2022,” siger Henning Haahr.

Det er koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2023:
For yderligere information, kontakt:

Thomas Mørch
Kommunikationsdirektør i Danish Agro
tlf. +45 2818 5797

Emner

Kategorier


Danish Agro a.m.b.a.

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger over 5.000 medarbejdere og vil i 2023 have en omsætning i niveauet 57 mia. kr.

Kontakt

Thomas Mørch

Thomas Mørch

Pressekontakt Kommunikationsdirektør +45 28185797

Dansk landbrugskoncern der er ejet af 8.300 danske landmænd

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.

Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger 5.500 medarbejdere og vil i 2024 have en omsætning i niveauet 48 mia. kr.

Danish Agro
Køgevej 55
4653 Karise
Danmark