Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Den grønne omstilling giver nyt navn til lov om naturgasforsyning

Lov om naturgasforsyning bliver til lov om gasforsyning m.m., fordi en stadig større mængde af gassen i de danske rør er grøn.

Folketinget har den 11. maj 2021 tredjebehandlet lovforslaget, nu lov nr. 923 af 18. maj 2021, som indeholder en række ændringer af bl.a. lov om naturgasforsyning og andre love.

Det mest iøjnefaldende er, at lov om naturgasforsyning ændrer navn til lov om gasforsyning. Det sker ikke ofte, at en lov på den måde ændrer navn. Men navneændringen hænger sammen med den grønne omstilling i den danske gassektor.

En stadig større mængde af gassen i de danske gasrør er ikke længere fossil naturgas, men opgraderet biogas. Naturgas er fossil energi udvundet fra olie- og gasfelter, mens biogas er vedvarende energi, der er produceret af blandt andet husholdningsaffald og husdyrgødning. Derfor giver det ikke længere mening at omtale al gas som naturgas. Det er med andre ord fundet hensigtsmæssigt at gøre lov om naturgasforsyning neutral på linje med andre forsyningslove som lov om elforsyning, lov om varmeforsyning m.fl. Lovens omdrejningspunkt er fortsat landets gasinfrastruktur, men en gasinfrastruktur som vil transportere og lagre stadigt mere og mere vedvarende energi.

Foruden en terminologisk ændring af naturgas til gas, foretages også en række andre ændringer i gassektoren. Der er bl.a. tale om:

  • Opdateret økonomisk regulering af gasdistributionsselskaber.
  • Ophævelse af forsyningspligten og indførsel af leveringspligten.
  • Formalisering af systemansvarlig virksomhed for gassektoren.
  • Opdatering af lovens systematik fsva. snitflader ml. gassektorens infrastruktur.

Lovændringen indgår som et led i Energistyrelsens løbende arbejde med at opdatere og sikre en robust regulering på energiområdet.

Link til lovændringen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/923

Kontakt

Chris Nowak, CNO@ens.dk, 33 92 68 16

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum