Nyhed -

Gasinfrastrukturen udbygges mod Tyskland

Klima- og energiminister Lykke Friis har besluttet at godkende en dublering af gasledningen fra den tyske grænse til Egtved. Dermed forøges kapaciteten til import af naturgas til gavn for forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder.

Beslutningen om at dublere den eksisterende gasledning følger op på klima- og energiministerens godkendelse 29. januar 2010, hvor Energinet.dk fik tilladelse til at etablere en ny kompressorstation, som åbner for import af naturgas fra Tyskland. Energinet.dk blev dengang orienteret om, at regeringen var positivt indstillet over for ønsket om at dublere ledningen fra den tyske grænse til Egtved, men at endelig stillingtagen til dubleringen skulle afvente nærmere analyser.

Klima- og Energiministeriet nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at analysere betydningen af dubleringen for Nordsøproducenterne, og hvordan de danske anlæg i Nordsøen og søledninger fremadrettet udnyttes bedst muligt sammen med gasinfrastrukturen på land. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde med en anbefaling af, at ledningen mellem Ellund og Egtved dubleres. Indstillingen er bl.a. begrundet i, at dubleringen øger forsyningssikkerheden for det danske og svenske gasmarked, og samtidig er den billigste løsning.

Den samlede anlægsinvestering for kompressorstation og ledningsdublering er på ca. 1,5 mia. kr. Energinet.dk har fået tilsagn fra EU-Kommissionen om støtte på 600 mio. kr. EU-støtten er en del af EU`s økonomiske genopretningsplan.

Arbejdsgruppens analyse viser endvidere, at der på sigt kan være behov for yderligere import af gas fra Norge både til supplement af forsyningen til det danske marked og med henblik på videreleverancer til Nordeuropa, herunder de baltiske lande. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med mulige løsninger for import af norsk gas via eksisterende dansk infrastruktur i Nordsøen eller direkte til land.

Rapport om udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark samt sammenfatning og anbefalinger kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Kontakt:
Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 66 55

Energinet.dk

Baggrundsrapport om gasinfrastrukturen

Sammenfatning og anbefalinger om gasinfrastrukturen

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06