Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Ny rapport: Omkostninger til kommunal affaldshåndtering

Energistyrelsen har fået udarbejdet en rapport, der skal bidrage til at skabe klarhed over de kommunale praksisser og omkostninger til håndtering af husholdningsaffald. Rapporten er udarbejdet af Deloitte.


Som følge af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi skal indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af ti forskellige slags affald. Den øgede sortering vil i sig selv medføre en mindre stigning i affaldsgebyret.

Af klimaplanen fremgår, at aftalepartierne også er enige om, at der parallelt med strømliningen skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret. Analysen skal bidrage til det videre arbejde med hvordan og med hvilke virkemidler, dette kan sikres.

Analysen kortlægger omkostninger og gebyrer og identificerer relevante faktorer, der driver omkostningerne i kommunernes håndtering af husholdningsaffald. På baggrund heraf er potentialet for omkostningsreduktioner i sektoren vurderet. 

Effektiviseringspotentiale for kommunernes håndtering af husholdningsaffald

Der er identificeret et effektiviseringspotentiale for kommunernes håndtering af husholdningsaffald på 4-10 pct. svarende til et potentiale i størrelsesordenen 225 til 600 millioner kroner. Det svarer til 80 - 220 kroner per husstand om året. Analysen søger at tage højde for forskelle i kommunernes strukturelle forhold og serviceniveau via blandt andet benchmarking og harmonisering af omkostningsniveau til gennemsnit inden for en række segmenter. Potentialevurderingen er behæftet med generel usikkerhed, som bl.a. kan henføres til usikkerheder i datagrundlaget.

Rapporten beskriver og vurderer også en række mulige strukturelle tiltag, som på forskellig vis vil kunne understøtte realiseringen af omkostningsreduktioner i sektoren. Tiltagene skal ses i sammenhæng med en øget strømlining og tager afsæt i en mere effektiv regulering med henblik på at håndtere en række, af de i analysen observerede udfordringer i sektoren.

Læs mere om analysen af kommunal affaldshåndtering og hent rapporten på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Specialkonsulent Marianne Ladekarl Thygesen, mlth@ens.dk, +45 33 92 74 76

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum