Gå til indhold

Nyhed -

Teleudbydere søges til forsyningspligt

Energistyrelsen udbyder nu muligheden for at levere taletelefoni, nummeroplysningstjenester og handicaptjenester til alle under forsyningspligten på teleområdet. Fristen for at afgive interesse herfor er 23. juni.

Udpegningen af TDC A/S som forsyningspligtig leverandør af teletjenester udløber ved udgangen af året. Energi-, forsynings- og klimaministeren har nu fastsat regler om fortsat forsyningspligt på taletelefoni, teksttelefontjenesten for personer med handicap samt på nummeroplysningstjenester og en udtømmende nummerfortegnelse. Der skal derfor med virkning fra 1. januar 2017 udpeges en eller flere forsyningspligtudbydere af disse tjenester. Tjenesterne udbydes i to pakker:

Pakke 1:

  • Basale taletelefonitjenester.
  • Teksttelefontjenesten, herunder internetadgang til brug herfor, døgnåbent Formidlingscenter mv.

Pakke 2:

  • En udtømmende nummerfortegnelse.
  • Den opkaldsbaserede nummeroplysningstjeneste.
  • Nummeroplysningstjeneste med mulighed for automatisk gennemstilling for blinde, døvblinde, svagtseende, læsehandicappede og visse bevægelseshæmmede.

Der kan tilkendegives interesse for at udbyde alle tjenesterne i en af pakkerne eller alle tjenesterne i begge pakker. Som en del af interessetilkendegivelsesmaterialet har Energistyrelsens vedlagt oplæg til vilkår for udbuddet af tjenesterne, herunder hvor de skal leveres og krav til kvaliteten. Energistyrelsen vil føre tilsyn med, at kravene overholdes.

Forsyningspligtudbyderen kan under nærmere forudsætninger få dækket et eventuelt underskud, når udbyderen har et samlet underskud på forsyningspligten.

Hvis kun ét selskab tilkendegiver interesse for at levere en eller begge pakker af forsyningspligttjenester, kan interessetilkendegivelsen munde ud i, at det pågældende selskab udpeges som forsyningspligtudbyder. Hvis der er flere interesserede, gennemføres en udbudsrunde. Hvis ingen kvalificeret udbyder tilkendegiver interesse, udpeger Energistyrelsen en udbyder, som Energistyrelsen vurderer er bedst kvalificeret til af udbyde tjenesterne.

De nye forsyningspligtudbydere udpeges for 6 år, så udpegningen udløber den 31. december 2022.

Fristen for interessetilkendegivelse er 23. juni 2016.

Se yderligere information og materiale om interessetilkendegivelsesrunden.

Kontakt:

Specialkonsulent Tore Kjelstrup Christensen, Center for Tele, tlf.: 33 92 75 98, TKC@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder