Pressemeddelelse -

15 værker får støtte til store varmepumper

Energistyrelsen giver tilsagn om at støtte grundbeløbsværkers investeringer i 16 eldrevne varmepumper med 24.421.660 kr. i 2018. Varmepumperne vil gøre fjernvarmen grønnere og hjælpe værkerne til at sikre konkurrencedygtige varmepriser.

Energistyrelsen har afsluttet forårets ansøgningsrunde til tilskudsordningen for investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. I 2018 er der givet tilsagn på i alt 24.421.660 kr. til 16 varmepumpeprojekter fordelt på 15 fjernvarmeværker. Tilsagnene betyder, at næsten alle puljemidlerne på 28,7 mio. kr. i 2018 er blevet brugt. De samlede investeringer i de 16 projekter er ca. 187 mio. kr. inklusiv den tildelte støtte. Projekterne ventes at starte op i løbet af de kommende måneder og være afsluttet inden udgangen af 2020.

Støtten til de eldrevne varmepumper skal hjælpe grundbeløbsværkerne med at tilbyde deres varmekunder konkurrencedygtige varmepriser, når grundbeløbet ophører ved udgangen af 2018.

Jeg er glad for at se, at grundbeløbsværker i år såvel som sidste år, har vist stor interesse for at søge støtte til eldrevne varmepumper fra tilskudsordningen, og at værkerne har fokus på at sikre fortsat konkurrencedygtige fjernvarmepriser til forbrugerne, når grundbeløbet ophører i 2018. Det er med stor tilfredshed, at vi igen kan give tilsagn om støtte til så mange kvalificerede varmepumpeprojekter.”, siger vicedirektør Martin Hansen.

Der afholdes en ny ansøgningsrunde

Da der ikke har været afløb for alle midlerne i puljen, afholdes endnu en ansøgningsrunde i efteråret. I efterårets ansøgningsrunde vil der være 4,2 mio. kr. til rådighed.

Varmepumper bidrager til grøn omstilling

Tilskudsordningen har indtil videre støttet 29 projekter i 2017 og 2018 tilsammen. De 29 støttede varmepumpeanlæg fordeler sig over hele landet og har tilsammen en kapacitet på 48,8 MW. De eldrevne varmepumper vil levere varme til knap 48.500 husstande, og de medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen på anlæg uden for kvotesektoren og forbedrer udnyttelsen af elproduktionen fra vindmøllerne. Anlæggene udnytter derudover en bred variation af vedvarende energikilder og overskudsvarme. Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren.

Følgende ansøgere har fået tilsagn om tilskud i 2018:

Ansøger Varmekilde Varmepumpe- kapacitet [MW] Støttebeløb [kr.]
Energi Viborg Kraftvarme A/S Grundvand 0,31 475.000
GEV Varme A/S Luft 1 1.151.250
Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk Luft 1,04 1.002.750
Løgstrup Varmeværk Grundvand 2,1 2.655.750
Møldrup Varmeværk Overskudsvarme 1,5 1.908.000
Nibe Varmeværk Luft 3,6 4.344.000
Outrup Varmeværk Luft 1,5 1.351.700
Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Luft 0,70 761.760
Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Luft 1,4 1.130.000
Slagslunde Fjernvarme Luft 0,95 1.082.250
Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Overskudsvarme 0,69 242.000
Stoholm Fjernvarme Luft 1,9 2.431.500
Ørum Varmeværk Overskudsvarme 2 2.290.200
Asaa Fjernvarme Luft/solvarme 1,65 1.848.000
Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Luft 0,5 831.750
Tranum Kraftvarmeværk Luft 0,5 915.750
I alt NA 21,34 24.421.660

Fakta:

  • Forårets ansøgninsrunde havde ansøgningsfrist den 1. maj 2018.
  • Energistyrelsen har i 2018 modtaget i alt 19 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede grundbeløbsværker. Ansøgningerne omfattede opstilling af varmepumper med en samlet varmekapacitet på 27,84 MW og med en samlet anlægspris på ca. 230 mio. kr. Heraf blev der ansøgt om 31,8 mio. kr. i tilskud ud af en støtteramme på 28,7 mio. kr. Der er givet afslag til 3 projekter, som ikke opfyldte tildelingskriterierne.
  • I 2017 blev der givet tilsagn til i alt 13 varmepumpeprojekter fordelt på 11 grundbeløbsværker.
  • Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, har kunne søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats.

Kontakt:

Christina Ellegaard Fich, Energistyrelsen, tlf. 33 92 66 46, e-mail: cef@ens.dk

Peter Bentzen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 75 22, e-mail: pbz@ens.dk

Related links

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale