Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Basisfremskrivning 2015: Danmarks drivhusgasser reduceres med 40 pct i 2020

Basisfremskrivning 2015 viser, at Danmarks samlede udledning af drivhusgasser reduceres med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990. Fremskrivningen viser også, at Danmark vil overopfylde både EU-målet for vedvarende energi og EU-målet om at nedbringe udledningerne fra de ikke-kvoteomfattede sektorer i 2020.

De samlede danske udledninger af drivhusgasser har været faldende siden starten af 1990’erne. Basisfremskrivning 2015 viser, at Danmarks udledninger reduceres med 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990. I reduktionen på 40 pct. medregnes bidrag fra kulstofbinding i jord og skove.

Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser 1990 - 2025

Faldet i udledningen af drivhusgasser er ikke mindst et resultat af et fortsat fald i forbruget af fossile brændsler som følge af fortsat udbygning med vind og biomasse. Frem mod 2020 falder forbruget af kul, naturgas og i mindre grad olie med 30 pct. sammenlignet med 2010.

Den forventede reduktion på 40 pct. i 2020 er højere end i sidste års basisfremskrivning, der viste en reduktion på 37 pct. Ændringen skyldes bl.a. forventninger om en mindre stigning i elforbrug og en øget anvendelse af biomasse relativt til sidste fremskrivning.

Danmark overopfylder EU-målet for vedvarende energi

Danmark har over for EU forpligtet sig til, at vedvarende energi skal dække mindst 30 pct. af det såkaldt udvidede endelige energiforbrug i 2020. Basisfremskrivningen viser, at Danmark i 2020 vil have en VE-andel på over 40 pct. i 2020 og dermed overopfylde målet med stor margin.

Forbruget af vedvarende energi er steget støt siden 2000. Frem mod 2020 accelererer denne udvikling. Den største omstilling vil ske i el- og fjernvarmesektoren, hvor der forventes en yderligere omstilling til biomasse og udbygning med vindkraft. Vindkraft alene vil kunne dække omkring 54 pct. af elforbruget i 2020 mod ca. 40 pct. i dag. Derudover vil husholdningerne erstatte en del af det nuværende olie- og gasforbrug med biomasse og varmepumper, mens virksomhederne omstiller en del af energiforbruget til opvarmning og procesformål til biomasse.

Danmark opfylder EU-mål for de ikke-kvoteomfattede sektorer

Danmark har et EU-mål om at reducere de ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledninger med 20 pct. i 2020 set i forhold til niveauet i 2005 og opfylde delmål i perioden frem mod 2020. Det er dog tilladt at underopfylde i et år, hvis der så overopfyldes tilsvarende i et andet år. Fremskrivningen viser, at målet for de akkumulerede udledninger opfyldes i perioden 2013-2020, på trods af at der forventes en lille underopfyldelse af punktmålet i 2020.

Fremskrivningen fremskriver effekt af gældende politiske beslutninger

Energistyrelsens basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser er ikke en prognose, men beskriver den udvikling, som under en række forudsætninger om teknologisk udvikling, priser, økonomisk udvikling mv. kan forekomme i de kommende år, hvis der hypotetisk antages ikke at blive gennemført nye initiativer eller virkemidler ud over dem, der allerede er truffet politisk beslutning om.

Alle elementer i Energiaftale 2012, finanslovene frem til og med Finanslov 2016, Vækstplan DK samt Vækstpakke 2014, herunder Aftale om tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) mv. og lempelser af PSO’en for erhvervslivet, er dermed indregnet i fremskrivningen.

Det skal understreges, at der er store usikkerheder i så langsigtede fremskrivninger, og at usikkerheden må forventes at øges henover fremskrivningsperioden. Usikkerhederne stammer fra blandt andet vækst-, pris- og teknologiforudsætninger, der kan vise sig at udvikle sig væsentligt anderledes end forudsat. Basisfremskrivning 2015 indeholder følsomhedsanalyser, der viser reduktioner i Danmarks udledning af drivhusgasser på 35-44 pct. i 2020 sammenlignet med 1990.

Læs "Danmarks energi- og klimafremskrivning 2015"

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum