Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Der kan bygges 350 MW kystnære havmøller i Kattegat

Bestanden af sortænder vurderes at være større end tidligere antaget i Kattegat og en række andre danske farvande. Reviderede VVM-redegørelser for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandets havvindmølleparker konkluderer, at der kan gennemføres en udbygning med 350 MW kystnær vindkraft i Kattegat.

Energinet.dk har revideret de to redegørelser af vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for de projekterede havvindmølleparker i Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. Energistyrelsen og Naturstyrelsen kan nu offentliggøre redegørelserne i en supplerende høring. De to VVM-redegørelser har tidligere konkluderet, at det ikke kunne afvises, at bestanden af sortænder ville lide skade, hvis der bygges på mere end én af de udbudte placeringer i Kattegat.

Siden de oprindelige vurderinger er der dog kommet ny viden frem, som viser, at bestanden af sortænder er betragteligt større end tidligere antaget og dermed ikke helt så truet af bl.a. havvindmøller. Konklusionen i de reviderede redegørelser er, at det er muligt at bygge kystnære havvindmøller samlet op til 350 MW på de to Kattegat placeringer. Derfor er VVM-redegørelserne nu blevet revideret i lyset af den nye viden og offentliggøres nu i en supplerende høring, således at alle har mulighed for at kommentere på resultatet.

Det statslige udbud af kystnære havvindmølleparker, som blev aftalt i energiaftalen fra marts 2012, gennemføres efter en ny udbudsform, hvor potentielle tilbudsgivere kan afgive tilbud inden for seks områder. Der kan bydes ind med op til 350 MW i alt, dog ikke mere end 200 MW på hvert område - og maksimalt 50 MW ved Bornholm. Det kystnære udbud er pålagt et prisloft og forventes at give markedets mest konkurrencedygtige priser på havvind.

Der er seks mulige placeringer i spil: to i Vesterhavet, tre i Kattegat og en ved Bornholm. Det er dermed ikke sikkert, at der vil blive bygget havvindmøller i på Sejerø Bugt eller i Smålandsfarvandet. Økonomiske hensyn betyder, at der sandsynligvis kun udbygges på to af de seks områder.

Den supplerende høring af de reviderede VVM-redegørelserne afsluttes i februar 2016. Den endelige frist for budafgivelse er d. 4. april 2016, hvorefter det vil blive afgjort, om der vil blive bygget i Kattegat.

Læs Naturstyrelsen: Ny høring af Sejerø Bugt Havmøllepark

Læs Naturstyrelsen: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum